เผยแพร่แล้ว: 2020-05-11

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาลวิชาชีพด้วยคิวอาร์โค้ด

ปภาดา งามกิจปราโมทย์, ชญาดา กาญจนนันทวงศ์, วุฒิพงษ์ ทาเปี้ย, ตรีนุช เปี่ยมปรีชา, สุชาติ เปี่ยมปรีชา (ผู้แต่ง)

633-641

การทดสอบการค้นหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ณิชารีย์ อินทร์ประสิทธิ์, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล (ผู้แต่ง)

642-655

อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

พรพันธ์ เฉลิมรัมย์, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

677-685

การใช้ยาโคลิสตินร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่นสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนาน

ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, ธัญญกาญจน์ วงศ์คำเครือ, ธนัญญา นำภา, พีรยา ศรีผ่อง, ศิริณย์ พงศ์จิรวัฒนา (ผู้แต่ง)

714-721

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์

นริศรา ยอดบุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

722-734

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีหยอดตาและการพัฒนาวิธีใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, เพียงใจ คำมา, ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

751-771

การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดรัลพร เทพรักษ์, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย (ผู้แต่ง)

813-825

รูปแบบการสั่งจ่ายยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงกลาโหม

เยี่ยมรุ้ง วงศ์กำแหง, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ (ผู้แต่ง)

826-837

แนวโน้มการสั่งใช้ยากลุ่ม NSAIDs และ Long-acting Benzodiazepines ที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ

นรภัทร จิตไธสง, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, หนึ่งฤทัย สุกใส (ผู้แต่ง)

869-879

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทาพระเส้นในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิเปรียบเทียบกับยาครีมทาแก้ปวด : การศึกษาเปิดเผยแบบสุ่ม

ภูริทัต กนกกังสดาล, มาลิน ไวประดับ, พัชรา ตุ้นสกุล, เครือวัลย์ ก้านลำไย, โรจน์ คุณอเนก, อรุณพร อิฐรัตน์ (ผู้แต่ง)

880-890