กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์และแผ่นพับภาษาปกาเกอะญอต่อ ความรู้และการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยปกาเกอะญอ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF