การจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนโดยเครือข่าย บวร.ร

Main Article Content

สิริลักษณ์ รื่นรวย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาวิธีการและผลของการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (drugs and health product related problems: DHPRP) ในชุมชน โดยเครือข่าย บวร.ร (บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล) และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานส่งเสริมเครือข่ายโดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ศึกษาข้อมูลระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ใช้แรงงาน 249 คน ซึ่งผ่านการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องตาที ตัวอย่างอาศัยใน 249 ครัวเรือน (ตัวอย่าง 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน) อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาและสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในครัวเรือน สาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยวิจัยสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ห้ามจำหน่ายในร้านชำทุกร้าน รวม 6 ร้าน ผลการวิจัย: วิธีการจัดการ DHPRP ในชุมชนโดยเครือข่าย บวร.ร มีการดำเนินการดังนี้ 1) การให้ความรู้ด้วยสื่อที่สร้างขึ้นโดยชุมชน 2) การตรวจสอบเฝ้าระวังร้านชำ 3) การเยี่ยมบ้านต้านสเตียรอยด์ โดย Mr. Anti - Steroid 4) ชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตรายไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ 5) การคัดเลือกร้านชำต้นแบบ 6) การคัดเลือกบ้านนวัติวิถี 7) การจัดทำข้อตกลงร่วมของชุมชน 8) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 9) การบูรณาการแก้ไขปัญหากับงานบุญประเพณี 10) การที่พระเทศน์ให้ความรู้ 11) การสร้างหมอนวดน้อย 12) การดำเนินการตามแนวทางการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ ผลการดำเนินงานของเครือข่าย บวร.ร ทำให้ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคยาอย่างปลอดภัยของตัวอย่างดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ลดความชุกของครัวเรือนที่พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ และลดความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย ยาชุด และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานส่งเสริมเครือข่ายของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ คือ การร่วมกันวิเคราะห์ DHPRP ในชุมชนทำให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหา และทำให้เกิดแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ สรุป: เครือข่าย บวร.ร ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นในการให้ความรู้ เน้นการตรวจสอบเฝ้าระวัง จัดทำข้อตกลงร่วมของชุมชนในการจัดการ DHPRP และมีทางเลือกให้แก่คนในชุมชน ทำให้ DHPRP ในชุมชนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kiatyingangsuli N. The potential of public sector in managing medicine problems in the community. Yawiphak [online]. 2015 [cited Dec 5, 2019]. Available from: www.thaidrugwatch.org/download/ series/series25.pdf.

Public Health Ministerial Declaration on specially controlled drugs B.E. 2521. Royal Gazette No. 95, Part 68 (Jul 4, 1978).

Thongyang P. Take down steroids. Bangkok: TQP; 2011

Pulsukserm J. Results of using steroid abuse problem management model in Uthaithani province. FDA Journal 2016; 23: 42-51.

Health Consumer Protection and Pharmacy Department, Uthaithani Provincial Public Health Office. Annual report 2018. Uthaithani; Uthaithani Provincial Public Health Office; 2018.

Katsil J. The study of problems on medicine and health products in Uthaitani Province. Northern Regional Primary Health Care Journal 2018; 30: 37-43.

Food and Drug Administration. Monitoring and evaluation of the Healthy Community Project 2019. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2019.

Ban Rong Ta Thi Health Promoting Hospital. Annual report 2017. Uthaitani: Ban Rong Ta Thi Health Promoting Hospital; 2017.

Ban Rong Ta Thi Health Promoting Hospital. Annual report 2018. Uthaitani: Ban Rong Ta Thi Health Promoting Hospital; 2018.

Panya R. Effects of the intervention on steroid adulterated health products at the communities in the catchment area of Khun Lan sub-district health promoting hospital, Dok Kham Tai District, Phayao. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 552-63.

Hamontee E. The success of community in protection and solution of problem of youth risking to drug addiction in Angthong Province. Journal of MCU Nakhondhat 2018; 5: 434-51.