ที่ปรึกษา                    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรณาธิการ             รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                   รศ. ดร.วรนุช แสงเจริญ              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  คุณภัคจิรา กิติพนาศิลป์            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ
ศ. ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์           College of Pharmacy, University of Utah, USA
รศ. ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์                School of Pharmacy, Auburn University, USA
ศ. ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร.มณีรัตน์ เลย์ตัน                    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. ดร.ภูรี อนันตโชติ                       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์         คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์                  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.กัญญดา อนุวงศ์                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ. ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ. ดร.กรกมล รุกขพันธ์                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.กุลจิรา อุดมอักษร              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี                     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์