วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index)  ในปี 2562 วารสารจะเพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม

เล่มที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

เล่มที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน

เล่มที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

 ขอบเขตของวารสาร

            วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

             วารสารฯ อาจตีพิมพ์บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมโดยตรงหากกองบรรณาธิการเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรมหรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานเภสัชกรรม

 ชนิดบทความ

          บทความที่ตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปบทความปริทรรศน์ บทความวิจัย หรือบทพินิจหนังสือ

           เนื้อหาในต้นฉบับต้องมาจากความคิดริเริ่มของผู้นิพนธ์ โดยไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่ใด ต้นฉบับที่ส่งให้วารสารฯ พิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

           ส่วนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วบางส่วน เช่นตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ กองบรรณาธิการอาจรับไว้พิจารณาหากผู้นิพนธ์แสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนที่เพิ่มเติมจากงานเดิมและให้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นมากอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความไปแล้ว

การขอใช้ประโยชน์จากบทความ

             วารสารยินดีพิจารณาคำขออนุญาตใช้ประโยชน์จากบทความของผู้ต้องการ ผู้ขอต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน และส่งมายัง sanguan.L@psu.ac.th ในรูปแบบ .docx เท่านั้น ในช่องที่ต้องลงนามของผู้ขอ กรุณาใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ วารสารไม่อาาจพิจารณาแบบฟอร์มในรูปแบบ hard copy (กระดาษ) หรือ pdf file ในปัจจุบัน วารสารยังไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้้ประโยชน์จากบทความ