วัตถุประสงค์  

            วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ คือ เป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ขอบเขตของวารสาร

วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

วารสารฯ อาจตีพิมพ์บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมโดยตรงหากกองบรรณาธิการเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรมหรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานเภสัชกรรม

ชนิดบทความที่เผยแพร่

บทความที่ตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปบทความปริทรรศน์ บทความวิจัย หรือบทพินิจหนังสือ เนื้อหาในต้นฉบับต้องมาจากความคิดริเริ่มของผู้นิพนธ์ โดยไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่ใด ต้นฉบับที่ส่งให้วารสารฯ พิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

            ส่วนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วบางส่วน เช่นตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ กองบรรณาธิการอาจรับไว้พิจารณาหากผู้นิพนธ์แสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนที่เพิ่มเติมจากงานเดิมและให้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นมากอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความไปแล้ว

นโยบาย

            วารสารฯ ใช้กระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือประกันคุณภาพบทความวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้พิจารณาบทความของวารสารฯ เป็นนักวิชาการที่สังกัดหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันที่ผู้ส่งต้นฉบับสังกัด การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ

       อย่างไรก็ตามผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็นหรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์

       ว

ลิขสิทธิ์

       บทความที่ได้รับการเผยแพร่โดยวารสารเภสัชกรรมไทยถือเป็นสิทธิ์ของวารสารฯ ก่อนการเผยแพร่บทความ ผู้เขียนทุกท่านต้องเซ้นต์หนังสือโอนสิทธิ์ในบทความให้แก่วารสารโดยใช้แบบฟอรมที่กำหนด วารสารยินดีพิจารณาคำขออนุญาตใช้ประโยชน์จากบทความของผู้ต้องการ ผู้ขอต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน และส่งมายัง [email protected] ในรูปแบบ .docx เท่านั้น ในช่องที่ต้องลงนามของผู้ขอ กรุณาใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ วารสารไม่อาจพิจารณาแบบฟอร์มในรูปแบบ hard copy (กระดาษ) หรือ pdf file ในปัจจุบัน วารสารยังไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากบทความ