ติดต่อ

ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
sanguan.L@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074-288897 โทรสาร 074-428167

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
บรรณาธิการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 074288897

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณกุลธิดา ยงสุวรรณกุล
เบอร์โทรศัพท์ 074288907