วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (2021): ต.ค.-ธ.ค.

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-22

ผลลัพธ์ของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับของยาโคลซาปีนโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท

กอปรกาญจน์ โนนพิลา, รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ, พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ทวนธน บุญลือ (ผู้แต่ง)

847-854

วัฒนธรรมองค์การของโรงพยาบาลโนนแดง: การวิจัยเชิงคุณภาพ

สุดารัตน์ ครึบกระโทก, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ (ผู้แต่ง)

881-890

เหตุผลการเคลื่อนย้ายกำลังคนของเภสัชกรร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่: งานวิจัยเชิงคุณภาพ

นภคิน แก้วปัญญา, ขวัญมณธิดา เดชอิ่ม, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (ผู้แต่ง)

891-904

วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ณัฐนรี โภคสมบัติ, ศรัณย์พร ไทยธีระเสถียร, ชนิดา จันทร์ทิม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ, ขวัญชัย รัตนมณี, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, หทัยรัตน์ เลขะธนะ (ผู้แต่ง)

905-919

การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ประภาพรรณ สมใส, เมธาวี ชีพประสพ, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, คณินท์ เหลืองสว่าง, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ, ขวัญชัย รัตนมณี, ชาคริต หริมพานิช, นินนาท ราชประดิษฐ์, แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง (ผู้แต่ง)

944-954

การสำรวจประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อจากระดับเม็ดเลือดขาว

ศิริพิชญ์ เจนเจริญวงศ์, ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์, สามารถ ภูวไพรศิริศาล, พรอนงค์ อร่ามวิทย์ (ผู้แต่ง)

988-1004

Vonoprazan ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน

นราวดี กาญจนินทุ, ธนศักดิ์ สุขสมโสตร (ผู้แต่ง)

1005-1016

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574