วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2023): ม.ค.-มี.ค.

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-22

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลเทศบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง

ศิราณี ยงประเดิม, กันต์ฤทัย สังฆะโน, ชุติกาญจน์ สุขาทิพย์, ชนากานต์ ไกรมาก , ปาลิตา แก้วพรม, วนิดา พุ่มพวง, สุริยน อุ่ยตระกูล (ผู้แต่ง)

21-28

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากกล้วยที่ใช้บนใบหน้าที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

วลัยพร กันหารักษ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ธีราพร สุภาพันธุ์ (ผู้แต่ง)

45-59

การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการจัดการความปวดโดยญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

อัทธยา พิจอมบุตร, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, นราวดี เนียมหุ่น (ผู้แต่ง)

73-88

การประเมินผล “โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยแบบจำลองซิปป์

ปะการัง ศรีวะสุทธิ์, พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน, พีรยา ศรีผ่อง, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, เปมรินทร์ โพธิสาราช, เพียงขวัญ ศรีมงคล, กิตินันท์ จันทมาลี, รัฐพงษ์ หล้ามูล (ผู้แต่ง)

110-123

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทาง สาธารณสุขของยา PCSK9 inhibitors ในข้อบ่งใช้ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ณัฐชยา สงวนเพชรจินดา, ชยากร หอมจันทนากุล, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์ (ผู้แต่ง)

124-139

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับยาแวนโคมัยซิน

ธนัญญา มาฆะศิรานนท์, เลลานี ไพฑูรย์พงษ์, ทัดตา ศรีบุญเรือง (ผู้แต่ง)

140-152

การพัฒนาแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษ ทางเภสัชศาสตร์โดยวิธีการสร้างแผนที่มโนทัศน์

รจเรศ นิธิไพจิตร, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, ปาริฉัตร เกิดจันทึก, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ภาณุมาศ ภูมาศ (ผู้แต่ง)

153-166

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกสำหรับใช้ตรวจ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาอย่างรวดเร็ว

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ชนิดา จันทร์ทิม, ศิริเกษม ศิริลักษณ์, วีระพงษ์ ชิดนอก (ผู้แต่ง)

201-213

การทดสอบแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทยในผู้ป่วยจิตเภท

รษิกา อัครกรณ์กุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

238-253

การบริการเภสัชกรรมที่พึงประสงค์ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย: การทดลองทางเลือก

ฐิติกานต์ ศิริภากรกาญจน์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, สุกัณฑา หมวดทอง (ผู้แต่ง)

264-276

ดูทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574