วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

Vol. 12 No. 1 (2020): ม.ค.-มี.ค.

Published: 2019-12-09

การทบทวนแนวทางการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันในปัจจุบัน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล (ผู้แต่ง)

48-61

สถานการณ์ระบบการจัดการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

ธนภัทร พอจิตร, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, กุลระวี วิวัฒนชีวิน (ผู้แต่ง)

62-77

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ลิขิต ผลดี, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

128-139

5 ปีของการใช้ aspirin เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แบบปฐมภูมิในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ปวิช พากฎิพัทธ์, ภัทรพล เพียรชนะ, สุรัชดา ชนโสภณ, ศิริณย์ พงศ์จิรวัฒนา, รัตยาภรณ์ ใจกุศล, เพ็ญพร ภาระรัตน์ (ผู้แต่ง)

151-162

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยสหวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลนางรอง

สุภาภรณ์ แก้วชนะ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม (ผู้แต่ง)

195-206

หนึ่งทศวรรษงานวิจัยด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคชายแดนใต้: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ, ยามิละห์ ยะยือรี, นิซูไรดา นิมุ, ซารีนะฮ์ ระนี (ผู้แต่ง)

207-215

View All Issues

online ISSN: 1906-5574