วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2024): เม.ย.-มิ.ย.

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-17

ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาไม่เหมาะสม ของร้านชำในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เฉลิมพงษ์ ลิมสัมนาภรณ์, คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์, นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ (ผู้แต่ง)

341-356

การประเมินโครงการ NCD Delivery โรงพยาบาลพานในมุมมองของผู้ให้บริการ

วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา (ผู้แต่ง)

380-394

การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่เหมาะสมในร้านชำภายในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส, อรวรรณ บุญเรือง, อนันต์ ยอดสวัสดิ์, วิทัศนีย์ พวงแก้ว, อัจฉรียา ฟองศรี, ชัญญาภัค สิริธันธน, ปาริชาติ สุขมาก, มาริสา เพชรกระ, อำพรพันธุ์ จันทกูล, นคร กาเหย็ม, สริดา อับดุลกะเดช, ฮาบีบ๊ะห์ บิลหมาด, ณัฐธิดา คงขำ, อภิรัฐ มาราสา, รุสนา เต๊ะหมาน, รีต้า เจะหมีน (ผู้แต่ง)

395-407

การปรับตัวของเภสัชกรต่อการนำหุ่นยนต์ทางเภสัชกรรม มาใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วนิดา ขนาดนิด, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ (ผู้แต่ง)

439-453

การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบมาตรฐานการจัดการขนส่งสำหรับ โลจิสติกส์โซ่ความเย็นผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย

มธุกร สายนาคำ, ชีวาพร ไชยพันธ์, ขวัญฤทัย ศรีวงษ์, อาทิตย์ อภิโชติธนกุล, จิราวรรณ เนียมสกุล, กสิณ รังสิกรรพุม (ผู้แต่ง)

454-471

การพัฒนาคลินิกเติมยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลระนอง

คัทลียา ธัญญประยูร, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (ผู้แต่ง)

472-484

การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

เสถียร พูลผล, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ, ภัณฑิรา ปริญญารักษ์, กรแก้ว จันทภาษา, กิติยศ ยศสมบัติ, ชวนชม ธนานิธิศักดิ์, ทวีศักดิ์ มณีโรจน์, ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร, ประสิทธิชัย พูลผล, ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์, วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, ศิราณี ยงประเดิม, สุชาดา สูรพันธุ์, สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี, ภาณุมาศ ภูมาศ, ขัตติยะ มั่งคั่ง (ผู้แต่ง)

534-545

ประสิทธิผลของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตและปัญหาจากการใช้ยาใน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรัง

สุนันท์ชนก น้ำใจดี, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์, อนุสรา นามสง่า, สุดาพร ไทยเทวรักษ์, ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส, ศุภลักษณ์ วงษ์มา, นวลอนงค์ สุดจอม, สุณี เลิศสินอุดม (ผู้แต่ง)

546-559

ดูทุกฉบับ

online ISSN: 3027-6136