วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2020): ต.ค.-ธ.ค.

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-14

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยไทยที่ได้รับยา warfarin

ธันย์ชนก ไทยชนะ, อรินทยา พรหมินธิกุล, ชิดชนก เรือนก้อน, กนกพร นิวัฒนนันท์ (ผู้แต่ง)

954-968

โมเดลเชิงนิเวศวิทยาของการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

จุฑารัตน์ แดงมา, ศิริตรี สุทธจิตต์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (ผู้แต่ง)

1027-1040

การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่ได้รับการรักษาด้วยยาลาโมไตรจีน

ฒฤณวัสตร์ วงษ์วิเศษ, ทัดตา ศรีบุญเรือง, สุภกิจ ดำรงค์พิวัฒน์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี (ผู้แต่ง)

1099-1110

ความคิดเห็นต่อความเต็มใจที่จะจ่ายในการว่าจ้างเภสัชกร ประจำการเต็มเวลาของผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบัน

บุรินทร์ ต ศรีวงษ์, ณัฏฐา อุตรศักดิ์, ณัฐกานต์ ธีระทานันท์, ภัทราวรรณ ศฤงคารศิริ, ศิริรัตน์ วิศยทักษิณ (ผู้แต่ง)

1141-1150

สมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ภัณฑิรา ปริญญารักษ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ธีรพล ทิพย์พยอม, เวโรจน์ เหล่าโภคิน, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ผู้แต่ง)

1168-1178

การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย : ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, กุสาวดี เมลืองนนท์, ศนิตา หิรัญรัศมี, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, สุชาดา สูรพันธุ์ (ผู้แต่ง)

1179-1190

ผลและความปลอดภัยของครีมจากการใช้สารสกัดตำรับสหัศธาราเพื่อบรรเทา อาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ: การศึกษานำร่อง

ฐปนนท์ สัวกิตติกุล, บุญชนะ พงษ์เจริญ, อรุณพร อิฐรัตน์, ศรีโสภา เรืองหนู, ภูริทัต กนกกังสดาล, ธันญาดา เลิศดำรงค์เดช (ผู้แต่ง)

1219-1227

การพัฒนาคำแนะนำใหม่ในการบริหารยาพ่นจมูก

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ฉัฐภัทร ผลกษาปน์สิน, ปัญญาพร ปัณนะพงษ์, ชนิดา จันทร์ทิม, จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ, ขวัญชัย รัตนมณี, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ (ผู้แต่ง)

1228-1247

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574