วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2022): ก.ค.-ก.ย.

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-27

ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับวาร์ฟาริน: ความจริงกับความเชื่อ

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ปวีณา สนธิสมบัติ, อิศราวรรณ ศกุนรักษ์, ขวัญชัย รัตนมณี, ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา, ชาคริต หริมพานิช, จรัญ สายะสถิต, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

507-521

ประสิทธิภาพของน้ำมันดินในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์ (ผู้แต่ง)

583-593

การประเมิลผลการดำเนิน “โครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อ ลดความแออัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”

จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กาญจนาภรณ์ ตาราไต, เพียงขวัญ ศรีมงคล, ร่มตะวัน กาลพัฒน์, พสิษฐ์ พัจนา (ผู้แต่ง)

604-617

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย

กิ่งแก้ว มาพงษ์, สัมมนา มูลสาร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย (ผู้แต่ง)

618-631

การจัดการปัญหาด้านยาภายใต้โครงการลดความแออัด ของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการรับยาที่ร้านขายยา

ประสิทธิชัย พูลผล, ขุนพล ปัดสำราญ, นครินทร์ เนื่องสิทธิ์, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ (ผู้แต่ง)

678-686

ประสบการณ์การใช้ยาฮอร์โมนเพศของหญิงข้ามเพศในจังหวัดสกลนคร

ปิญาภรณ์ นามวงสา, กรแก้ว จันทภาษา (ผู้แต่ง)

756-769

การพยากรณ์ปริมาณการจัดซื้อยา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

ปิยะพันธ์ จำเริญขจรสุข, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา (ผู้แต่ง)

770-778

ดูทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574