วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2021): เม.ย.-มิ.ย.

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-02

การสำรวจความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยในภาคใต้ตอนล่าง

วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

318-330

การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจับคู่รหัสยาของไทย

ชนวีร์ สุรชาตรี, นพดล ชลอธรรม, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ (ผู้แต่ง)

356-373

ต้นทุนโดยตรงทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย

อารยา วิฑิตพงษ์วนิช, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (ผู้แต่ง)

374-387

การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับตรวจจับข้อความโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมาย

วรรณกัญญ์ นิธิโรจน์ศุภภัค, วีรยุทธ์ เลิศนที (ผู้แต่ง)

449-459

ผลการพัฒนาและนำวีดิทัศน์สอนพ่นยาชนิด Metered Dose Inhaler (MDI) ภาษากะเหรี่ยงมาใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลท่าสองยาง

เกวลิน ดำพัฒน์, แพรริณณ์ ธรรมจริยาภรณ์, วุฒิพงษ์ ทาเปี้ย, ตรีนุช เปี่ยมปรีชา, สุชาติ เปี่ยมปรีชา (ผู้แต่ง)

486-496

การศึกษาขั้นต้นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดประสะเปราะใหญ่ ในผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีระดับความรุนแรงของโรคปานกลางถึงมาก

ณัฐกานต์ พิมพ์เสน, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, ณิชมน มุขสมบัติ, รสรินทร์ แหยมประเสริฐ, อรุณพร อิฐรัตน์ (ผู้แต่ง)

507-517

การพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา

วิไลวรรณ สาครินทร์, อารยา ส่องศรี, ดุริพัธ แจ้งใจ (ผู้แต่ง)

526-537

ความคลาดเคลื่อนทางยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดของ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง

จันทนี ถนอมศักดิ์เจริญ, นราวดี เนียมหุ่น, บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น, บุษยามาส ชีวสกุลยง (ผู้แต่ง)

538-546

ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวทางการรักษา สำหรับโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรีย ในแผนกผู้ป่วยนอก

มาลัยพร กัณฑา, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรกานต์ หลานวงษ์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ (ผู้แต่ง)

547-556

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574