วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2021): ม.ค.-มี.ค.

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

การพัฒนาแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทย

กมลชนก จงวิไลเกษม, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

17-30

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่โดยเภสัชกรปฐมภูมิ

ทิพย์ฤทัย ธงศรี, พยอม สุขเอนกนันท์, สันติภาพ สุขเอนกนันท์ (ผู้แต่ง)

112-126

ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมต่อปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2

วิกานดา เวชอุบล, พลอยกาญจน์ เกียรติวัฒน์, ทัดตา ศรีบุญเรือง (ผู้แต่ง)

127-142

ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

กิตลดา กิตยคม, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ (ผู้แต่ง)

189-201

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีตรวจไวรัสในอากาศ เพื่อสร้างวิธีต้นแบบในการตรวจสำหรับสถานพยาบาล

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, สุพิชชา พรหมฉิม, ขวัญชัย รัตนมณี, นินนาท ราชประดิษฐ์, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, วรรณพร วุฒิเอกอนันต์, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ยง ภู่วรวรรณ (ผู้แต่ง)

278-295

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574