วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2020): เม.ย.-มิ.ย.

เผยแพร่แล้ว: 2020-02-20

ภาวะทุพโภชนาการและผลกระทบในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

วารณี บุญช่วยเหลือ, ณัฏฐิญา ค้าผล, ขวัญชนก เจนวีระนนท์ (ผู้แต่ง)

288-304

การพัฒนาแบบวัดความแตกฉานทางสุขภาพสำหรับชาวไทยโดยประเมินจากทักษะที่สำคัญ

พิชญกร วโรตมะกุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ (ผู้แต่ง)

364-378

ผลการให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

ปิยธิดา รักพงศ์, สายทิพย์ สุทธิรักษา, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ (ผู้แต่ง)

452-465

ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่ปลอดภัย

นทพร ชัยพิชิต, ญาณินท์ ชัยพรม, ทมิตา แจ่มไทย, ภัทริกา คำหนัก, ปรมาภร ปกรณ์กิจอาภา (ผู้แต่ง)

494-504

พฤติกรรมการดูแลการใช้ยาของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจังหวัดนครนายก

ณัฐพร อยู่ปาน, สมหญิง พุ่มทอง, พัชรี ดวงจันทร์ (ผู้แต่ง)

519-533

การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เรื่องการใช้ยาเบื้องต้นสำหรับ ผู้ดูแลกล่องยาประจำหอพักที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอาศัย

ฐาปนี ใจปินตา, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ, ช่อผกา ชุมภูอินทร์, ณัฐพร วังตา, มณีรัตน์ ผิวมณี, วรพรรณ เลิศเจริญปัญญา (ผู้แต่ง)

534-547

การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบ และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

กาญจนา รัตนพรสมปอง, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ธานี โกสุม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล (ผู้แต่ง)

560-576

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574