วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

            ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) เล่มที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol. 14 No. 1 (2022): : ม.ค.-มี.ค.

Published: 2021-12-18

การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบ สำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทประเทศไทย

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, พิมพ์ใจ อนันตศิริจินดา, วิสสุตา อินต๊ะเม้า, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ชนิดา จันทร์ทิม, ชาคริต หริมพานิช, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, จิตตรีพร คล้ายแท้, ขวัญชัย รัตนมณี, จินตนา พาวงศ์ (ผู้แต่ง)

27-43

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ทวนธน บุญลือ, ประสิทธิชัย พูลผล, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม (ผู้แต่ง)

44-53

ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์, ธนาพร คุ้มสว่าง (ผู้แต่ง)

54-61

การวิเคราะห์ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธนพงศ์ ภูผาลี, วิมาน กฤตพลวิมาน, จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ (ผู้แต่ง)

95-111

ความคาดหวังของทีมสหวิชาชีพต่อบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

อภิญญา โสมคำ, รจเรศ นิธิไพจิตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา (ผู้แต่ง)

112-124

การทดสอบเครื่องมือช่วยหยอดตาในผู้ป่วยจำลองสำหรับโรคต้อหิน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ประภาพรรณ สมใส, เมธาวี ชีพประสพ, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, คณินท์ เหลืองสว่าง, ขวัญชัย รัตนมณี (ผู้แต่ง)

173-181

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมิน ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ (ผู้แต่ง)

210-218

ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น

กิตติยา ปิยะศิลป์, นิสรา ศรีสุระ, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สุณี เลิศสินอุดม (ผู้แต่ง)

229-241

View All Issues

online ISSN: 1906-5574