Announcements

วารสารเภสัชกรรมไทยขอเชิญนักวิจัยด้านเภสัชกรรมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564) รายละเอียดในการเตีรยมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์