Announcements

วารสารเภสัชกรรมไทยขอเชิญนักวิจัยด้านเภสัชกรรมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2568) รายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ประกาศ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2566)