ข่าวประกาศ

วารสารเภสัชกรรมไทยขอเชิญนักวิจัยด้านเภสัชกรรมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 256-) รายละเอียดในการเตีรยมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์