การคงอยู่ในระบบการดูแลของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยที่ตนมีผลการตรวจ HIV เป็นลบ

Main Article Content

นัชนันท์ ตรองพาณิชย์
ดารณี ีเชี่ยวชาญธนกิจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่ออธิบายการคงอยู่ในระบบของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (men having sex with men: MSM) โดยที่ตนมีผลการตรวจ HIV เป็นลบ วิธีการ: การศึกษาคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก16 คนที่เป็น MSM โดยที่ตนเองมีผลการตรวจ HIV เป็นลบที่คงอยู่ในระบบ และเข้ามารับบริการตรวจ HIV ที่กลุ่มองค์กรอิสระ MSM  การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลตามแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างและชนิดไม่มีโครงสร้าง และการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: การคงอยู่ในระบบสามารถอธิบายจาก 1) การรับรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อ HIV จากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย การมีอาชีพบริการทางเพศ และการมีคู่นอนหลายคน 2) การรับรู้ความรุนแรงจากผลกระทบทางร่างกายและสังคมของโรค 3) การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจ HIV ซ้ำ คือ ได้ทราบผลการติดเชื้อ ทำให้เกิดความสบายใจ เกิดตระหนักในพฤติกรรมการป้องกัน เป็นหลักฐานว่าไม่ติดเชื้อซึ่งทำให้รอดพ้นจากการถูกตีตรา และหากพบว่าติดเชื้อจะทำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็ว 4) การรับรู้อุปสรรคคือ เวลาการให้บริการของกลุ่มองค์กรอิสระ MSM  สิ่งที่ช่วยลดอุปสรรคคือ ความสะดวกในการเข้ารับบริการ การทราบผลการตรวจได้ภายในวันเดียว ความเป็นส่วนตัวของสถานที่ การตรวจฟรี และความมั่นใจในการเก็บความลับของกลุ่มองค์กรอิสระ MSM สรุป:การคงอยู่ในระบบของ MSM สามารถอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขที่พบในการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนให้กลุ่มเป้าหมายคงอยู่ในระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. avert.org. HIV and AIDs in Thailand [online]. 2018 [cited 2018 Aug 8]. Available from: www.avert.org/professionals/hiv-around-world/asia-pacific/thailand
2. Thailand National AIDS Committee. Thailand national operational plan accelerating ending AIDS, 2015-2019. Bangkok: NC CONCEPT; 2014.
3. Ongwandee S, Kiertiburanakul S, Avihingsanont A, editors. Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2017. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2017.
4. Danel C, Moh R, Gabillard D, Badje A, Carrou JL, Ouassa T, et al. A trial of early antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa. N Engl J Med 2015;373:808-822.
5. Lundgren JD, Babiker AG, Gordin F, Emery S, Grund B, Sharma S, et al. Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. N Engl J Med 2015;373:795-807.
6. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, Gamble T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, et al. Final results of the HPTN 052 randomized controlled trial: antiretroviral therapy prevents HIV transmission. N Engl J Med 2016;375:830-839.
7. Kroon EDMB, Phanuphak N, Shattock AJ, Fletcher JLK, Pinyakorn S, Chomchey N, et al. Acute HIV infection detection and immediate treatment estimated to reduce transmission by 89% among men who have sex with men in Bangkok. J Int AIDS Soc 2017;20:21708.
8. Wongkiti P. Knowledge and Awareness About Human Papilloma Virus (HPV) Infection of Man Who Sex with Man Chiang Mai Province [Master Thesis]. Chiang Mai. Chaing Mai University; 2014.
9. Sutheewasinnon P, Pasunon P. Sampling strategies for qualitative research. Parichart Journal 2016;29:31-48.
10. Luangwaranan B. Trust of HIV Infected Patients in Their Physicians: A Qualitative Study [Master Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010.
11. Sapsirisavat, V., Phanuphak, N., Sophonphan, J., Egan, J.E., Langevattana, K., Avihingsanon, A., et al. Differences between men who have sex with men (MSM) with low CD4 cell counts at their first HIV test and MSM with higher CD4 counts in Bangkok, Thailand. AIDS and behavior 2016;20:398-407.
12. Wirach M, Nittaya P, Nipat T, Charnwit P, Thaneth K, Orathai C, et al. Attitudes toward, and interest in, the test-and-treat strategy for HIV prevention among Thai men who have sex with men. AIDS Care 2014;26:1298-1302.
13. Lui C, Dean J, Mutch A, Mao L, Debattista J, Lemoire J, et al. HIV testing in men who have sex with men: a follow-up review of the qualitative literature since 2010. AIDS Behav 2017;22:593-605.
14. Jamil MS, Guy RJ, Bavinton BR, Fairley CK, Grulich AE, Holt M, et al. HIV testing self-efficacy is associated with higher HIV testing frequency and perceived likelihood to self-test among gay and bisexual men. Sexual Health 2017;14:170–178.
15. Wimonsate W, Naorat S, Varangrat A, Phanuphak P, Kanggarnrua K, McNicholl J, et al. Factors associated with HIV testing history and returning for HIV test results among men who have sex with men in Thailand. AIDS Behav 2011;15:693-701.
16. Zhang L, Xiao Y, Lu R, Wu G, Ding X, Qian H, et al. Predictors of HIV testing among men who have sex with men in a large Chinese city. Sex Transm Dis 2013;40:235-240.
17. Lisa GJ, Mara CS, Justine S, Petchsri S, Catherine L, Patchara B, et al. Recent HIV testing among young men who have sex with men in Bangkok and Chiang Mai: HIV testing and prevention strategies must be enhanced in Thailand. AIDS Behav 2016;20:2023-2032.
18. Lorenc T, Marrero-Guillamon I, Llewellyn A, Aggleton P, Cooper C, Lehmann, A., et al. HIV testing among men who have sex with men (MSM):systematic review of qualitative evidence. Health Educ Res 2011;26:834-846.