เภสัชบำบัดสำหรับโรคหืดในเด็กก่อนวัยเรียน

Main Article Content

นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ตามหลักการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิธีการ : การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น แบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์ด้านความตรงตามเนื้อหา  คุณภาพของข้อคำถามรายข้อ  ความเที่ยง  และความตรงตามโครงสร้าง ตัวอย่าง คือ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 327 คนที่ทำงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษา : แบบวัดฉบับเริ่ม 64 ข้อมีความตรงตามเนื้อหาโดยประกอบด้วยคำถามที่มีค่า IOC (indexes of item–objective congruence) > 0.5 อยู่ร้อยละ 93.75 ของจำนวนข้อทั้งหมด เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น แบบวัดประกอบด้วยคำถาม 39 ข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ 0.30–0.70 อยู่ร้อยละ 70.58 ของจำนวนข้อทั้งหมดและคำถามที่มีค่า corrected item-total correlation > 0.30 อยู่ร้อยละ 89.74 ของจำนวนข้อทั้งหมด แบบสอบถามมีสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับมีค่า 0.95  ความเที่ยงรายด้านมีค่าระหว่าง 0.86-0.91 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า เมื่อสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี principal component analysis และหมุนแกนแบบ varimax ได้ 5 องค์ประกอบ คือ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม  สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกนระหว่าง 1.632–13.72 คำถามในแต่ละองค์ประกอบมีจำนวน 3 ข้อขึ้นไปที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.30 นักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมและในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง สรุป: แบบวัดที่พัฒนามีคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยง และคุณภาพของข้อคำถามรายข้อ เหมาะกับลักษณะงานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention [online]. 2018 [cited Mar 30, 2019]. Available from: ginasthma.org /p-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-re port-V1.3-002.pdf.
2. Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D, Grad RM, Watson WT, Yang CL, et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers: A Cana dian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper. Can Respir J. 2015; 22: 135 -43.
3. Castro-Rodriguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Marti nez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. Am J Res pir Crit Care Med. 2000; 162: 1403-6.
4. Chang TS, Lemanske RF, Jr., Guilbert TW, Gern JE, Coen MH, Evans MD, et al. Evaluation of the modified asthma predictive index in high-risk preschool children. J Allergy Clin Immunol. 2013; 1: 152-6.
5. The Allergy, Asthma, and Immunology Association of Thailand and Pediatric Respiratory and Critical Care Medicine Association. Clinical practice guideline for diagnosis and treatment of childhood asthma in Thailand 2015-2016 [online]. 2016 [cited Mar 30, 2019]. Available from: www.allergy.or.th/ 2016/pdf/Final_Thai_CPG_Ped_Asthma_2016.pdf.
6. Bisgaard H, Hermansen MN, Loland L, Halkjaer LB, Buchvald F. Intermittent inhaled corticosteroids in infants with episodic wheezing. N Engl J Med. 2006; 354: 1998-2005.
7. Wilson NM, Silverman M. Treatment of acute, episodic asthma in preschool children using intermit tent high dose inhaled steroids at home. Arch Dis Child. 1990; 65: 407-10.
8. Kaiser SV, Huynh T, Bacharier LB, Rosenthal JL, Bakel LA, Parkin PC, et al. Preventing exacerba tions in preschoolers with recurrent wheeze: a meta-analysis. Pediatrics. 2016; 137: e20154496.
9. Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger DT, Boehmer SJ, Szefler SJ, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med. 2006; 354: 1985-97.
10. Nielsen KG, Bisgaard H. The effect of inhaled bude sonide on symptoms, lung function, and cold air and methacholine responsiveness in 2- to 5-year-old asthmatic children. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 162: 1500-6.
11. Szefler SJ, Baker JW, Uryniak T, Goldman M, Silkoff PE. Comparative study of budesonide inhalation suspension and montelukast in young children with mild persistent asthma. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120: 1043-50.
12. Zhang L, Prietsch SO, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth. Cochrane Database Syst Rev. 2014: Cd009471.
13. Lipworth BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy: A systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 1999;159:941-55.
14. Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, Vermeulen JH, LeSouef P, Santanello N, et al. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics. 2001; 108: E48.
15. Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-Martinez CE, Castro-Rodriguez JA, Ducharme FM, McKean MC. Leukotriene receptor antagonists as maintenance and intermittent therapy for episodic viral wheeze in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015: Cd00 8202.
16. Zeiger RS, Mauger D, Bacharier LB, Guilbert TW, Martinez FD, Lemanske RF, Jr., et al. Daily or intermittent budesonide in preschool children with recurrent wheezing. N Engl J Med. 2011; 365: 1990 -2001.
17. Fitzpatric AM, Jackson DJ, Mauger DT, Boehmer SJ, Phipatanakul W, Sheehan WJ, et al. Individua- lized therapy for persistent asthma in young children. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138: 1608-1618.
18. Janssens HM, Tiddens HA. Aerosol therapy: the special needs of young children. Paediatr Respir Rev. 2006;7 Suppl 1:S83-5.
19. Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. beta-agonists through metered-dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr. 2004; 145: 172-7.
20. Swern AS, Tozzi CA, Knorr B, Bisgaard H. Predicting an asthma exacerbation in children 2 to 5 years of age. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008; 101: 626-30.
21. Robertson CF, Price D, Henry R, Mellis C, Glasgow N, Fitzgerald D, et al. Short-course montelukast for intermittent asthma in children: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175: 323-9.
22. Wood DW, Downes JJ, Lecks HI. A clinical scoring system for the diagnosis of respiratory failure. Preliminary report on childhood status asthmaticus. Am J Dis Child. 1972; 123: 227-8.
23. Shein SL, Speicher RH, Eigen H, Rotta AT. Asthma. In: Fuhrman BP, Zimmerman JJ, Clark RSB, Relvas M, Rotta AT, Thompson AE, et al., editors. Pediatric critical care. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. p. 646-61.
24. Craig VL, Bigos D, Brilli RJ. Efficacy and safety of continuous albuterol nebulization in children with severe status asthmaticus. Pediatr Emerg Care. 1996; 12: 1-5.
25. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Coch rane Database Syst Rev. 2013:Cd000060.
26. Griffiths B, Kew KM. Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 4: Cd011050.
27. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention: What’s new in GINA 2019? [online]. 2019 [cited Apr 12, 2019]. Available from: ginasthma.org/wp-content/uploads/ 2019/04/Whats-new-in-GINA-2019.pptx.