เภสัชบำบัดสำหรับโรคหืดในเด็กก่อนวัยเรียน

Main Article Content

นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ

โรคหืดเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหืดตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี การวินิจฉัยโรคในเด็กทำได้ยากเนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการหายใจมีเสียงหวีดกลับเป็นซ้ำได้บ่อย ทั้งยังไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือควบคุมการหายใจตามคำสั่งเพื่อทดสอบการทำงานของปอดได้ การวินิจฉัยโรคหืดในเด็กเล็กจึงอาศัยอาการแสดงของผู้ป่วยที่มักมีอาการขณะกำลังวิ่งเล่น หัวเราะ หรือร้องไห้ โดยไม่มีอาการแสดงของการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ร่วมกับประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดอื่น หรือประวัติโรคหืดของบุคคลในครอบครัว และการตอบสนองต่อการทดลองรักษาด้วยยาควบคุมอาการ


ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ยาพ่นสูดขยายหลอดลมกลุ่ม β2-agonist ชนิดออกฤทธิ์สั้น เช่น salbutamol ใช้สำหรับบรรเทาอาการเมื่อโรคหืดกำเริบ และยาควบคุมโรคในระยะยาวได้แก่ corticosteroid ชนิดพ่นสูด และยาต้านตัวรับ leukotriene การเลือกใช้ยาควบคุมโรคขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการแสดง ทั้งความรุนแรงและความถี่ ระดับการควบคุมโรค และอายุของผู้ป่วย เนื่องจากส่งผลต่อการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับพ่นสูดยา นอกจากนี้ต้องมีการประเมิน ปรับเปลี่ยน และทบทวนการรักษาอยู่เป็นระยะโดยอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อให้การรักษาโรคหืดเป็นไปตามเป้าหมายการรักษา


ภาวะหืดกำเริบเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องตระหนักถึงอาการกำเริบของโรค ดูแลให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการใช้ยาพ่นสูดขยายหลอดลม ประเมินการตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย เริ่มการรักษาด้วยออกซิเจน ยาขยายหลอดลม corticosteroid ชนิดฉีดหรือกิน และ/หรือ magnesium sulfate รวมถึงพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเพื่อพยุงการทำงานของระบบทางเดินหายใจ หรือให้การรักษาด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention [online]. 2018 [cited Mar 30, 2019]. Available from: ginasthma.org /p-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-re port-V1.3-002.pdf.

Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D, Grad RM, Watson WT, Yang CL, et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers: A Cana dian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper. Can Respir J. 2015; 22: 135 -43.

Castro-Rodriguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Marti nez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. Am J Res pir Crit Care Med. 2000; 162: 1403-6.

Chang TS, Lemanske RF, Jr., Guilbert TW, Gern JE, Coen MH, Evans MD, et al. Evaluation of the modified asthma predictive index in high-risk preschool children. J Allergy Clin Immunol. 2013; 1: 152-6.

The Allergy, Asthma, and Immunology Association of Thailand and Pediatric Respiratory and Critical Care Medicine Association. Clinical practice guideline for diagnosis and treatment of childhood asthma in Thailand 2015-2016 [online]. 2016 [cited Mar 30, 2019]. Available from: www.allergy.or.th/ 2016/pdf/Final_Thai_CPG_Ped_Asthma_2016.pdf.

Bisgaard H, Hermansen MN, Loland L, Halkjaer LB, Buchvald F. Intermittent inhaled corticosteroids in infants with episodic wheezing. N Engl J Med. 2006; 354: 1998-2005.

Wilson NM, Silverman M. Treatment of acute, episodic asthma in preschool children using intermit tent high dose inhaled steroids at home. Arch Dis Child. 1990; 65: 407-10.

Kaiser SV, Huynh T, Bacharier LB, Rosenthal JL, Bakel LA, Parkin PC, et al. Preventing exacerba tions in preschoolers with recurrent wheeze: a meta-analysis. Pediatrics. 2016; 137: e20154496.

Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger DT, Boehmer SJ, Szefler SJ, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med. 2006; 354: 1985-97.

Nielsen KG, Bisgaard H. The effect of inhaled bude sonide on symptoms, lung function, and cold air and methacholine responsiveness in 2- to 5-year-old asthmatic children. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 162: 1500-6.

Szefler SJ, Baker JW, Uryniak T, Goldman M, Silkoff PE. Comparative study of budesonide inhalation suspension and montelukast in young children with mild persistent asthma. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120: 1043-50.

Zhang L, Prietsch SO, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth. Cochrane Database Syst Rev. 2014: Cd009471.

Lipworth BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy: A systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 1999;159:941-55.

Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, Vermeulen JH, LeSouef P, Santanello N, et al. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics. 2001; 108: E48.

Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-Martinez CE, Castro-Rodriguez JA, Ducharme FM, McKean MC. Leukotriene receptor antagonists as maintenance and intermittent therapy for episodic viral wheeze in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015: Cd00 8202.

Zeiger RS, Mauger D, Bacharier LB, Guilbert TW, Martinez FD, Lemanske RF, Jr., et al. Daily or intermittent budesonide in preschool children with recurrent wheezing. N Engl J Med. 2011; 365: 1990 -2001.

Fitzpatric AM, Jackson DJ, Mauger DT, Boehmer SJ, Phipatanakul W, Sheehan WJ, et al. Individua- lized therapy for persistent asthma in young children. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138: 1608-1618.

Janssens HM, Tiddens HA. Aerosol therapy: the special needs of young children. Paediatr Respir Rev. 2006;7 Suppl 1:S83-5.

Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. beta-agonists through metered-dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr. 2004; 145: 172-7.

Swern AS, Tozzi CA, Knorr B, Bisgaard H. Predicting an asthma exacerbation in children 2 to 5 years of age. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008; 101: 626-30.

Robertson CF, Price D, Henry R, Mellis C, Glasgow N, Fitzgerald D, et al. Short-course montelukast for intermittent asthma in children: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175: 323-9.

Wood DW, Downes JJ, Lecks HI. A clinical scoring system for the diagnosis of respiratory failure. Preliminary report on childhood status asthmaticus. Am J Dis Child. 1972; 123: 227-8.

Shein SL, Speicher RH, Eigen H, Rotta AT. Asthma. In: Fuhrman BP, Zimmerman JJ, Clark RSB, Relvas M, Rotta AT, Thompson AE, et al., editors. Pediatric critical care. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. p. 646-61.

Craig VL, Bigos D, Brilli RJ. Efficacy and safety of continuous albuterol nebulization in children with severe status asthmaticus. Pediatr Emerg Care. 1996; 12: 1-5.

Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Coch rane Database Syst Rev. 2013:Cd000060.

Griffiths B, Kew KM. Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 4: Cd011050.

Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention: What’s new in GINA 2019? [online]. 2019 [cited Apr 12, 2019]. Available from: ginasthma.org/wp-content/uploads/ 2019/04/Whats-new-in-GINA-2019.pptx.