อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

พรพันธ์ เฉลิมรัมย์
แสวง วัชระธนกิจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วิธีการ: การศึกษานี้มีรูปแบบเป็น retrospective cohort study โดยใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจากรหัส ICD10 (I10–I15) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 หลังจากนั้นติดตามเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือจนกระทั่งเกิดโรคเบาหวานด้วยรหัส E10–E14 ผลการวิจัย: จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 6,942 ราย โดยมีระยะเวลาติดตามรวม 53,633.36 คน–ปี พบผู้ป่วยเกิดโรคเบาหวาน 1,063 ราย โดยมีอุบัติการณ์การณ์เกิดโรคเบาหวาน 19.82 ต่อ 1,000 คน–ปี (95%Cl, 18.66–21.05) ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และผู้ที่มีระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป เกิดโรคเบาหวานได้มากกว่ากลุ่มอื่น สรุป: ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวาน 19.82 ต่อ 1,000 คน–ปี อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานสูงขึ้นในผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคและผู้ที่มีภาวะอ้วน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

International Diabetes Federation. Key finding 2014, Diabetes Atlas. [online] 2014 [cited Jun 20, 2015]. Available from: www.idf.org/diabetesatlas/update-2014.

International Diabetes Federation. Atlas map, IDF Diabetes atlas sixth edition 2014 update. [online] 2014 [cited June 21, 2015]. Available from: www. idf.org/atlasmap/atlasmap?indicator=i1&date=2014.

World Health Organization. Top 10 causes of death, Thailand: WHO statistical profile. [online] 2015 [cited June 20, 2015]. Available from: www.who. int/gho/countries/tha.pdf?ua=1.

Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010; 375: 2215–22.

Shah AD, Langenberg C, Rapsomaniki E, Denaxas S, Pujades-Rodriguez M, Gale CP, et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 19 million people. Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 105-13. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70219-0.

Mohan V, Seedat YK, Pradeepa R. The rising burden of diabetes and hypertension in Southeast Asian and African regions: need for effective strategies for prevention and control in primary health care settings. Int J Hypertens 2013; 2013: 409083. doi: 10.1155/2013/409083.

Bunnag P, Plengvidhya N, Deerochanawong C, Suwanwalaikorn S, Kosachunhanun N, Benjasu ratwong Y, et al. Thailand diabetes registry project: prevalence of hypertension, treatment and control of blood pressure in hypertensive adults with type 2 diabetes. J Med Assoc Thai 2006; 89: S72–7.

Papier K, Jordan S, D’Este C, Bain C, Peungson J, Banwell C, et al. Incidence and risk factors for type 2 diabetes mellitus in transitional Thailand: results from the Thai cohort study. BMJ Open 2016; 6: e014102. doi:10.1136/bmjopen-2016-014102.

Jamjarasrangsi W, Aekplakorn W. Incidence and predictors of type 2 diabetes among professional and office workers in Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai 2005; 88(12): 1896-904.

Paengsai N, Jourdain G, Chaiwarith R, Tantrawo rasin A, Bowonwatanuwong C, Bhakeecheep S, et al. Incidence and clinical outcomes of diabetes mellitus in HIV-infected adults in Thailand: a retro spective cohort study. BMC Public Health 2018; 18: 1079. doi.org/10.1186/s12889-018-5967-7.

Gupta AK, Dahlof B, Dobson J, Sever PS, Wedel H, Poulter NR. Determinants of new–onset diabetes among 19, 257 hypertensive patients randomized in the Anglo–Scandinavian cardiac outcomes trial–blood pressure lowering arm and the relative influence of antihypertensive medica tion. Diabetes Care 2008; 31: 982 - 8.

Hasvold LP, Bodegård J, Thuresson M, Stålham mar J, Hammar N, Sundström J, et al. Diabetes and CVD risk during angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin II receptor blocker treatment in hypertension: a study of 15,990 patients. J Hum Hypertens 2014; 28: 663-9. doi: 10.1038/jhh.2014.43.

Kim MJ, Lin NK, Choi SJ, Park HY. Hypertension is an independent risk factor for type 2 diabetes: the Korean genome and epidemiology study. Hypertens Res 2015; 38: 783-9. doi: 10.1038/hr. 2015.72.

Gress TW, Nieto FJ, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL. Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2000; 342: 905-12.

Bays HE, Chapman RH, Grandy S. The relation- ship of body mass index to diabetes mellitus, hypertension and dyslipidaemia: comparison of data from two national surveys. Int J Clin Pract 2007; 61: 737-47.

Ganz ML, Wintfeld N, Li Q, Alas V, Langer J, Hammer M. The association of body mass index with the risk of type 2 diabetes: a case control study nested in an electronic health records system in the United States. Diabetol Metab Syndr 2014; 6: 50. doi: 10.1186/1758-5996-6-50.

Aksnes TA, Kjeldsen SE, Rostrup M, Storset O, Hua TA, Julius S. Predictors of new-onset diabetes mellitus in hypertensive patients: the VALUE trial. J Hum Hypertens 2008; 22: 520–7.

Mullican DR, Lorenzo C, Haffner SM. Is prehyper tension a risk factor for the development of type 2 diabetes?. Diabetes Care 2009; 32: 1870-2.

Emdin CA, Anderson SG, Woodward M, Rahimi K. Usual blood pressure and risk of new-onset diabetes evidence from 4.1 million adults and a meta-analysis of prospective studies. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 1552–62.

Choi BC, Shi F. Risk factors for diabetes mellitus by age and sex: results of the national population health survey. Diabetologia 2001; 44: 1221-31.

The Inter Act Consortium. The link between family history and risk of type 2 diabetes is not explained by anthropometric, lifestyle or genetic risk factors: the EPIC-Inter Act study. Diabetologia 2013; 56: 60-9.

Wannamethee SG, Shaper AG, Perry IJ. Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men. Diabetes Care 2001; 24:1590-5

Baliunas DO, Taylor BJ, Irving H, Roerecke M, Patra J, Mohapatra S, et al. Alcohol as a risk factor for type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32: 2123-32.

Sullivan PW, Morrato EH, Ghushchyan V, Wyatt HR, Hill JO. Obesity, inactivity and the prevalence of diabetes and diabetes–related cardiovascular cormobidities in the U.S., 2000–2002. Diabetes Care 2005; 28: 1599–603.

Dekker FW, de Mutsert R, van Dijk PC, Zoccali C, Jager KJ. Survival analysis: time dependent effects and time–varying risk factors. Kidney int 2008; 74: 994-7.