การศึกษาประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพของไตของยากลุ่ม high intensity statin เปรียบเทียบกับ moderate intensity statin ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคไตเรื้อรัง

Main Article Content

ปัทมวรรณ โกสุมา
ดวงกมล พูลพันธ์
กีรตยา มูลเมือง
จิราพร อนันต์ธนสาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพของไตโดยดูผลจากการลดลงของ eGFR และ LDL-C หลังจากได้รับยา high intensity statin (HIS) ปรียบเทียบกับ moderate intensity statin (MIS) วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังและติดตามข้อมูลไปข้างหน้าในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดร่วมกับมี eGFR ในช่วง 30-89 ml/min/1.73m2 โดยผู้ป่วยต้องไม่ได้รับยา statin มาก่อน ผลลัพธ์ในการศึกษา คือ การลดลงของ eGFR และระดับ LDL-C จากการติดตามเป็นระยะเวลา  1-3 ปี ในกลุ่มที่ได้ HIS เปรียบเทียบกับ MIS  ผลการวิจัย: ผู้ป่วยจำนวน 158 คน ได้รับ HIS จำนวน 92 คนและได้รับ MIS จำนวน 66 คน ในกลุ่มที่ได้รับ MIS มีค่า eGFR และระดับ LDL-C ลดลง 2.42 ml/min/1.73m2 และ 33.52 mg/dl ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ได้รับ HIS มีค่า eGFR และระดับ LDL-C ลดลง 1.93 ml/min/1.73m2 และ 45.74 mg/dl ตามลำดับ หลังจากกำจัดปัจจัยกวนพบว่า การเปลี่ยนแปลงของ eGFR และ LDL-C ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (eGFR; P=0.702, 95%CI: -5.20-3.21, LDL-C; P=0.136, 95%CI -2.33-17.05) สรุป: HIS และ MIS ไม่แตกต่างกันในประสิทธิภาพการลดการเสื่อมสภาพของไตในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดร่วมกับมี eGFR ในช่วง 30-89 ml/min/1.733m2 อย่างไรก็ตามยากลุ่ม HIS สามารถลดระดับ LDL-C ได้มากกว่า แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Prevention of recurrences of myocardial infarction and stroke study [online]. 2017 [cited 2017 Sep 1]. Available from: www.who. int/cardiovascular_diseases/priorities/secondary_preven tion/country/en/index1.html.

Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. Causes of deaths: public health statistics [online]. 2015 [cited Sep 27, 2018]. Available form: bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/health_statistic2558.pdf

Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, Coresh J, Culleton B, Hamm LL, et al. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease: a statement from the American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention. Hypertension 2003; 42: 1050-65.

Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, Sangthawan P, Gojaseni P, Kiattisunthorn K, et al. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population: Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant 2010; 25: 1567-75.

Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Hand M, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction--executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guide lines. Circulation. 2004; 110: 588-636.

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR /AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the management of blood cho lesterol: A report of the American College of Cardio logy/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2019; 139: e1182-e1186.

Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid Work Group. KDIGO clinical practice guideline for lipid management in chronic kidney disease . Kidney Inter 2013; 3: 259–305.

Sanguankeo A, Upala S, Cheungpasitporn W, Ung prasert P, Knight EL. Effects of statins on renal outcome in chronic kidney disease patients: a systematic review and meta-analysis. PloS one 2015 ; 10: e0132970.

de Zeeuw D, Anzalone DA, Cain VA, Cressman MD, Heerspink HJ, Molitoris BA, et al. Renal effects of atorvastatin and rosuvastatin in patients with diabetes who have progressive renal disease (PLANET I): a randomised clinical trial. Lancet Diabe tes Endocrinol 2015; 3: 181-90.

Ma H, Liu Y, Xie H, Zhang G, Zhan H, Liu Z, et al. The renoprotective effects of simvastatin and atorvastatin in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention: An observational study. Medicine 2017; 96: e7351.

Liao JK, Laufs U. Pleiotropic effects of statins. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2005; 45: 89–118

Baradaran A, Hasanpour Z, Kopaei MR. An update on renoprotective and nephrotoxicity of statins. Ann Res Antioxid 2016; 1: 16

Ching-Wei Tsai, I-Wen Ting, Hung-Chieh Yeh, Chin-Chi Kuo. Longitudinal change in estimated GFR among CKD patients: A 10-year follow-up study of an integrated kidney disease care program in Taiwan. PLoS One. 2017; 12: e0173843.

Bianchi S, Bigazzi R, Caiazza A, Campese VM. A controlled, prospective study of the effects of atorvastatin on proteinuria and progression of kidney disease. Am J Kidney Dis 2003; 41:565-70.

Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, Bairey Merz CN, Blum CB, Eckel RH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults A report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014; 63: 2889-934

Watson WC, Buchanan KD. Serum cholesterol levels after myocardial infraction. BMJ 1963; 21: 709 -12.

Rott D, Klempfner R, Goldenberg I, Leibowitz D. cholesterol levels decrease soon after acute myocar- dial infarction. Isr Med Assoc J. 2015; 17: 370-3.

Chin CW, Gao F, Le T, Tan R. Lipid goal attainment and prescription behavior in Asian patients with acute coronary syndromes: experience from a tertiary hospital. Clin Med Insights Cardiol. 2013;7: 51-7.