การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Main Article Content

ดรัลพร เทพรักษ์
สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (บุคลากรฯ) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะดังกล่าว ตลอดจนการจัดการกับปัญหาดังกล่าว วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นร่วมกับการใช้แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพจิต การจัดการปัญหาสุขภาพจิต และปัจจัยการทำงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างคือบุคลากรฯ ทั้งหมด จำนวน 2,294 คน ผลการวิจัย: ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 1,296 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ของประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.98) อายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี (ร้อยละ 41.59) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 52.70) ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 47.45) ปฏิบัติงานในสำนักที่มีภารกิจด้านการประชุมและวิชาการ (ร้อยละ 46.22) ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 63.19) ไม่มีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 66.67) บุคลากรร้อยละ 65.59 เห็นว่าตนเองไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 73.09 จัดการปัญหาสุขภาพจิตโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจัดการปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและใช้ยาหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 33.33 และ 32.50 ตามลำดับ บุคลากรฯ ร้อยละ 28.40 มีภาวะสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป เพศ ระดับการศึกษา สำนักที่สังกัด ตำแหน่ง รายได้และความเพียงพอของรายได้ ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงานและต่อบริบทของงาน และโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรฯ สรุป: สัดส่วนของบุคลากรประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีภาวะสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสถานที่ทำงานอื่น ดังนั้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่บุคลากร รวมถึงการแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมในบุคลากรบางส่วนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพจิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ruchiwit M. Stress management for promoting mental health. 2nd ed. Bangkok: Thammasat Printing House; 2013.

World Health Organization. Mental health: a state of well-being [online]. 2014. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www.who.int/features/factfiles/men tal_health/en/

Department of Mental Health. What is mental health? [online]. 2002. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www.dmh.go.th/faq/mentalhealth. asp

Department of Mental Health, Health Intervention and Technology Assessment Program, National Health Security Office. The epidemiology survey on mental health disorders in 5 priority areas of a comprehensive intervention program (mhGAP intervention program) under the universal health coverage scheme [online]. 2013 [cited Feb 24, 2018]. Available from: www.hitap.net/documents/ 18956

Mental Health Foundation. What are mental health problems? [online]. 2018. [cited Feb 24, 2018]. Available from:www.mentalhealth.org.uk/your-mental-health/about-mental-health/what-are-mental -health-problems

American Addiction Centers. Mental health problem symptoms, causes and effects [online]. 2018. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www.psych guides.com/mental-health-disorders/

WHO. (2017). Handbook for the Heads of WHO Offices in countries, territories and areas. Geneva: World Health Organization [online] 2017. [cited Mar 22, 2018] Available from: apps.who.int/iris/bit stream/handle/10665/254888/WHO-CCU-17.02- eng.pdf?sequence=1

Public Health Ministerial Declaration in Rules, procedures and conditions for receiving and paying collected according to the health product authorization process 2017. Royal Gazette No. 134, Part 199D special (Mar 24, 2018)

Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S, et al. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013 [online]. 2016. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www.dmh.go.th/ebook/ files/preval ence_of_M_disorder_MH_problems_TN MHS2013 .pdf

World Health Organization. Mental health in the workplace [online]. 2017. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www.who.int/mental_health/in_the_ workplace/en/

World Health Organization. Mental health policies and programmes in the workplace (Mental health Policy and Service Guidance Package) [online]. 2005. [cited Mar 30, 2018]. Available from: www. who.int/mental_health/policy/services/essentialpackage1v13/en/

The Secretariat of the House of Representatives. The official organizational structure of the Secreta riat of the House of Representatives [online]. 2018. [cited Mar 22, 2018]. Available from: www. parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20190422160615.pdf

Parliamentary Administration Act B.E. 2554. Royal Gazette No. 128 Part 34A (May 11, 2011).

Suesatdee K. Quality of working life and perfor mance effectiveness of stenographer official of Secretariat of the House of Representatives [independent study]. Bangkok: Krirk University; 2014.

Mongkol A, Vongpiromsan Y, Tangseree T, Hutta panom W, Romsai P, Chutha W. The develop ment and testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007. Department of Mental Health. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand Printing; 2009.

Gray R, Pattaravanich U, Kramanon R, Sangkla J. Mental health, labour force and happiness at work. Institute for Population and Social Research, Mahidol University [online]. 2016. [cited Mar 22, 2019]. Available from: www.ipsr.mahidol.ac.th/ ipsrbeta /FileUpload/PDF/Report-File-532.pdf

The Organization of Parliamentary Administration Act, B.E. 2518. Royal Gazette No. 128 Part 34A (May 11, 2011).

King Prajadhipok's Institute. Session. [online]. 2016. [cited June 14, 2019]. Available from: wiki. kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1_ (Session)

Saewong K, Na Ranon L. Factors affecting the stress in work performance of instructors in Princess of Naradhiwas University. STOU Educa tion Journal 2015; 8: 174-87.

Adulyapittayasak K. Working factors relating to the work stress of the officers in the Revenue Department Area 21, Bangkok [master thesis]. Bangkok: National Institute of Development Administration; 2008.

Department of Health. Occupational physical activity [online]. 2003. [cited Mar 22, 2019]. Available from: www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/tabs/images/back _pain.pdf

Warathornpaiboon T. Consumption Behavior: Consumerism food and health-conscious food. Panyapiwat Journal 2014; 5: 255-64.

Karahong K, Suwannaprom P, Ruanta Y, Awiphan R. Meaning and perceptions toward benzodiaze pine use behavior in the view of people in rural community. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 10: 263-75.

Na Bangxang J. Resident burnout: prevalence and associated factors in Rajavithi Hospital. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 2019; 64: 61-76.