การศึกษาเบื้องต้นถึงผลและความปลอดภัยของการใช้สารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดง ในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับที่ 1

Main Article Content

ฉัฐจุฑา ตั้งโคมแสงทอง
อิงอร อรุณากูร
อรุณพร อิฐรัตน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเบื้องต้นของการใช้สารสกัดกระเจี๊ยบแดงขนาด 500 มิลลิกรัมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 ซึ่งมีระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 140-159 มิลลิเมตรปรอท และระดับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 90-99 มิลลิเมตรปรอท  วิธีการ: รูปแบบงานวิจัยเป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลองในอาสาสมัครโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 จำนวน 20 คน อาสาสมัครได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดง ขนาด 125 มก. รับประทานครั้งละ 2 เม็ด ก่อนอาหาร เช้า-เย็น (500 มก./วัน) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ การศึกษาติดตามประเมินระดับความดันโลหิตเพื่อประเมินประสิทธิผลของสารสกัดในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ12  และประเมินความปลอดภัยของสารสกัดจากการตรวจค่าการทำงานของตับและไต ผลการศึกษา: ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของอาสาสมัครหลังรับประทานสารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจาก 151.2±6.4 มิลลิเมตรปรอทในสัปดาห์ที่ 0 เป็น 141.4±10.3 มิลลิเมตรปรอท ในสัปดาห์ที่ 4 และคงอยู่ที่ 140.9±11.2 มิลลิเมตรปรอทในสัปดาห์ที่ 12 โดยไม่มีผลต่อการทำงานของตับและไต สารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดงมีประสิทธิผลลดระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: การรับประทานสารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดงขนาด 500 มก./วัน มีผลในการลดระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและมีความปลอดภัยต่อค่าการทำงานของตับและไต ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดระดับความดันโลหิตของสารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดงกับยาแผนปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาจากสมุนไพรก่อนการใช้ยาแผนปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ฉัฐจุฑา ตั้งโคมแสงทอง, สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 087-404-7939     E-mail : Chjt.rose@gmail.com

อิงอร อรุณากูร, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 02-926-9793-4, 081-811-1424       E-mail : iarnn4@yahoo.com

อรุณพร อิฐรัตน์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร Tel.02-926-9749. Fax.02-926-9749

References

World Health Organization. Non-communicable diseases [online]. 2018 [cited Jan 29, 2019]. Availa- ble from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail /noncommunicable-disease

World Health Organization. World hypertension day 2019 [online]. 2019 [cited Dec 8, 2019]. Available from: www.who.int/cardiovascular_diseases/world-hypertension-day-2019.

World Health Organization. Global brief on hyper tension: silent killer, global public health crisis [on line]. 2013 [cited Jan 8, 2017]. Available from: ish-world.com/data/uploads/global_brief_hypertension.pdf

Phanmung N, Yoolaudlob A, Lutti S. Campaign issues for world hypertension day 2019 [online]. 2019 [cited Mar 8, 2020). Available from: www.thai ncd.com/document/hot%20news/ประเด็นสารวันความดันโลหิตสูง_62.pdf

Thai Hypertension Society. 2019 Thai guideline on the treatment of hypertension. Chiangmai: Trick-Think-Printing; 2019.

Berto P, Lopatriello S. Long-term social costs of hyper tension. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2003; 3: 33-40

Hypertension Association of Thailand. Guidelines for the treatment of hypertension in general practice. Bangkok: Hua-nam Printing; 2018.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. National list of essential medicine: herbal medicine list 2013. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Printing; 2013

Odigie IP, Ettarh RR, Adigun SA. Chronic administration of aqueous extract of Hibiscus sabda riffa attenuates hypertension and reverses cardiac hypertrophy in 2K-1C hypertensive rats. J Ethno pharmacol, 2003; 6:181–5.

Berkban T, Prachaney P, Umka J, Sawatpanich T, Pakdeechote P, Pannangpetch P, Bunbupha S. Hibiscus sabdariffa extract ameliorates insulin resis tance and increases aortic compliance in high-fructose-fed rat model. In: Graduate School Khon Kaen University. Proceedings of the Graduate Research Conference 2012; Feb 17; Khon Kaen, Thailand: Graduate School Khon Kaen University, 2012; 567–75.

Mantruad A, Pannangpetch P, Kongyingyoes B, Kukongviriyapan U. Roselle extract and gallic acid improve vascular reactivity of diabetic rats. Srinaga rind Medical Journal 2010; 25: 257–61.

Sireeratawong S, Itharat A, Khonsung P., Lertprasertsuke N, Jaijoy K. Toxicity studies of the water extract from the calyces of Hibiscus sabda riffa L. in rats. Afr J Tradit Complement Altern Med 2013; 10: 122–27.

Herrera-Arellano A, Flores-Romero S, Chavez-Soto MA, Tortoriello J. Effectiveness and tolerability of a standardized extract from Hibiscus sabdariffa in patients with mild to moderate hypertension: a controlled and randomized clinical trial. Phytomedi cine 2004; 11: 375-82.

Herrera-Arellano A, Miranda-Sanchez J, Vila-Castro P, Herrera-Alvarez S, Jime0nez- errer JE, Zamilpa A. Clinical effects produced by a standardized herbal medicinal product of Hibiscus sabdariffa on patients with hypertension A randomized, double-blind, lisinopril-controlled clinical trial. Planta Med 2007; 73: 6–12.

Nwachukwu DC, Aneke E, Nwachukwu NZ, Obika LFO, Nwagha UI, Eze AA. Effect of Hibiscus sabdariffa on blood pressure and electrolyte profile of mild to moderate hypertensive Nigerians: A comparative study with hydrochlorothiazide. Niger J Clin Pract 2015; 18: 762-70.

Mozaffari-Khosravi H, Jalali-Khanabadi BA, Afkhami-Ardekani M, Fatehi F, Noori-Shadkam M. The effects of sour tea (Hibiscus sabdariffa) on hypertension in patients with type II diabetes. J Human Hypertension, 2009; 23: 48–54.

Intarit P, Pava KK, Itharat A, Chinsoi P. Comparative study on the efficacy and side effects of Hibiscus sabdariffa linn. extract versus simvastatin in reducing blood lipids levels on hyperlipidemias patient (clinical trial phase ll). Thammasat Medicine Journal. 2012; 12: 506-17.

Payakaprom P. Quality control of herbal products. GPO R&D Newsletter. 2015; 22: 2-7.

Thai Hypertension Society. Hypertension [online]. date unknown [cited Jan 8, 2017]. Available from: www.thaihypertension.org/information.html

Hopkins AL, Lamm MG, Funk J, Ritenbaugh C. Hibiscus sabdariffa L. in the treatment of hypertension and hyperlipidemia: a comprehensive review of animal and human studies. Fitoterapia 2013; 85: 84–94.

Ojeda D, Jiménez-Ferrer E, Zamilpa A, Herrera-Arellano A, Tortoriello J, Alvarez L. Inhibition of angiotensin convertin enzyme (ACE) activity by the anthocyanins delphinidin- and cyanidin-3-O-sambubiosides from Hibiscus sabdariffa. J Ethno pharmacol 2010; 127:7–10.

Zhao Y, Wang J, Ballevre O, Luo H, Zhang W. Antihypertensive effects and mechanisms of chloro genic acids. Hypertens Res. 2012; 35: 370–4.

Da-Costa-Rocha I, Bonnlaender B, Sievers H, Pischel I, Heinrich M. Hibiscus sabdariffa L. - a phytochemical and pharmacological review. Food Chem 2014; 165: 424-43.

Juraschek SP, Appel LJ, Miller III ER, Mukamal KJ, Lipsitz LA. Hypertension treatment effects on orthostatic hypotension and its relationship with cardiovascular disease results from the AASK Trial. Hypertension 2018; 72: 986-93.

Akindahunsi AA, Olaleye MT. Toxicological investigation of aqueous-methanolic extract of the calyces of Hibiscus sabdariffa L. J Ethnopharmacol. 2003; 89: 161-4.