การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์

Main Article Content

นริศรา ยอดบุดดี
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สัมมนา มูลสาร
แสวง วัชระธนกิจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ตามหลักการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิธีการ : การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น แบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์ด้านความตรงตามเนื้อหา  คุณภาพของข้อคำถามรายข้อ  ความเที่ยง  และความตรงตามโครงสร้าง ตัวอย่าง คือ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 327 คนที่ทำงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษา : แบบวัดฉบับเริ่ม 64 ข้อมีความตรงตามเนื้อหาโดยประกอบด้วยคำถามที่มีค่า IOC (indexes of item–objective congruence) > 0.5 อยู่ร้อยละ 93.75 ของจำนวนข้อทั้งหมด เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น แบบวัดประกอบด้วยคำถาม 39 ข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ 0.30–0.70 อยู่ร้อยละ 70.58 ของจำนวนข้อทั้งหมดและคำถามที่มีค่า corrected item-total correlation > 0.30 อยู่ร้อยละ 89.74 ของจำนวนข้อทั้งหมด แบบสอบถามมีสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับมีค่า 0.95  ความเที่ยงรายด้านมีค่าระหว่าง 0.86-0.91 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า เมื่อสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี principal component analysis และหมุนแกนแบบ varimax ได้ 5 องค์ประกอบ คือ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม  สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกนระหว่าง 1.632–13.72 คำถามในแต่ละองค์ประกอบมีจำนวน 3 ข้อขึ้นไปที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.30 นักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมและในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง สรุป: แบบวัดที่พัฒนามีคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยง และคุณภาพของข้อคำถามรายข้อ เหมาะกับลักษณะงานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Lijutipoom S. Quality of work life of health personnel under provincial and district public health offices in Thailand [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2002.

Sriprasit C. Quality of work life of health personnel in community hospital Buriram province [master thesis]. Khonkean: Khonkaen University; 2003.

Hackman JR, Suttle JL. Improving life of work: Behavioral science approach to organizational change. California: Goodyear publishing; 1997.

Gordon JR. A diagnostic approach to organization behavior. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon; 1991.

Human Resources for Health Research and Development Office. Human resource for health: that is to be and will be [online]. 2011 [cited Sep 28, 2017]. Available from: www.thaihealth.or.th/da ta/ecatalog/222/pdf/222.pdf.

Thai Health Promotion Foundation. Medical crisis-nursing brain drain, chronic wounds that need to be concerned [online]. 2011 [cited Sep 28, 2017]. Available from: 1th.me/3i3Z.

Korawan Pl. Quality of work life of laboratory personnel in Siriraj Hospital [master thesis]. Bang kok: Mahidol University; 2008.

Chutuad S, Aekonmaipol S. Quality of work life at the work place and the organization commitment of hospital personnel. Journal of Health Education 2009; 32: 19-32.

Tanang P. Quality of work life of blood bank among personnel in public health region 3 and 9 [master thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2011.

Khamrat C. Quality of work life of the provincial health personnel in northeast of Thailand [master thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2000.

Boonlert W. Quality of work life of community-hospital pharmacists registered at public health region 10, Ministry of Public Health [master thesis]. Khonkean: Khonkean University; 2009.

Ngernthong P. Quality of work life of dentists in community hospitals. Thai Dental Public Health Journal. 2012; 17: 60-70.

Walton R. Quality of working life: what is it?. MIT Sloan Manag Rev 1973; 15: 11-21.

Srisatidnarakul B. Development and validation of research instruments: psychometric properties. Bangkok: Chulalongkorn University; 2012.

Wongwiwatthananukit S. Dictionary of research and statistics. Bangkok: Chulalongkorn University; 2007

Thanormsieng N. Examination of the quality of questionnaires [online]. 1995 [cited June 15, 2018]. Available from: https://1th.me/ZncC.

Practice of the Medical Technology Act B.E. 2547. Royal Gazette No. 121, Part 65A special (Oct 22, 2003).

Woradet S. Factors associated with quality of working life among health personnel in Kong-Ra Hospital, Phatthalung. Journal of Health Science. 2015; 24: 262-72.