การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีหยอดตาและการพัฒนาวิธีใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
เพียงใจ คำมา
ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส
จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป วิธีการ: ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบจาก 1) แนวทางการรักษา 2) คำแนะนำทางคลินิกจากหน่วยงานหรือองค์กรทางสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ และ 3) งานวิจัยทางคลินิก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนานาชาติที่ใช้สืบค้น ได้แก่ PubMed, Scopus, CENTRAL, CINAHL, Web of science, Google Scholar, Open Grey และ DART-Europe ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ใช้สืบค้น ได้แก่ ThaiLIS, ThaiJO และ Thai Index Medicus การศึกษาสืบค้นข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นฐานข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การศึกษาคัดเลือกงานวิจัยทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมทั้งชนิดที่มีการสุ่มและไม่มีการสุ่ม ที่ประเมินผลวิธีหยอดตาในอาสาสมัครสุขภาพดีหรือผู้ป่วยที่ไม่มีความพิการ ผลลัพธ์ที่สนใจ คือ การหยอดยาเข้ากระพุ้งตาหรือผลการวัดอื่น ๆ ที่แสดงถึงการหยอดยาเข้ากระพุ้งตา และการหยอดตาที่ไม่มีการสัมผัสโดนปลายหลอดยา ผลการวิจัย: การสืบค้นข้อมูลพบแนวทางการรักษา 1 ฉบับ คำแนะนำทางคลินิก 13 ฉบับ และงานวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์คัดเข้า 13 ฉบับ จากการประเมินคุณภาพแนวทางการรักษาและคำแนะนำทางคลินิกด้วย AGREE II พบว่ามีเพียงคำแนะนำทางคลินิก 12 ฉบับ ที่ผ่านการคัดเลือก การประเมินคุณภาพงานวิจัยทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมชนิดที่มีการสุ่มด้วย ROB และชนิดที่ไม่มีการสุ่มด้วย ROBINS-I พบงานวิจัย 11 ใน 13 มีคุณภาพสูง หลักฐานต่าง ๆ นำมาสู่ประเด็นสำคัญซึ่งสามารถนำมาปรับคำแนะนำวิธีบริหารยาหยอดตาของประเทศไทย ได้แก่ 1) การทำความสะอาดดวงตา 2) การจัดการฝาครอบขวดยาหลังเปิดใช้งาน 3) การจัดตำแหน่งศีรษะ 4) การเตรียมดวงตาก่อนหยอดตาโดยการดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และ 5) การจัดวางนิ้วมือ สรุป: การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้วิธีหยอดตาใหม่ที่น่าจะมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสะดวกในการปฏิบัติมากขึ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Pharmacy Council of Thailand. Handbook on skills according to competencies of pharmacy practitio- ners Nonthaburi: Pharmacy Council of Thailand; 2011.

Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Eye instillation technique by the Royal College of Ophthalmologists of Thailand [online]. 2014 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.youtube .com/ watch?v=iDkAa98YqI0.

Sankhla CS. Visual symptoms in Parkinson's disease. Neurol India. 2019;67:56-8.

Gupta R, Patil B, Shah BM, Bali SJ, Mishra SK, Dada T. Evaluating eye drop instillation technique in glaucoma patients. J Glaucoma. 2012;21:189-92.

Slota C, Sayner R, Vitko M, Carpenter DM, Blalock SJ, Robin AL, et al. Glaucoma patient expression of medication problems and nonadherence. Optom Vis Sci. 2015;92:537-43.

Xu L, Wang X, Wu M. Topical medication instillation techniques for glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD010520.

Carlos AS, Caique BR, Daniel TDS, Divaldo P, Isla AG, Thaís SR, et al. Technical evaluation of eye drops instillation: A systematic review. J Pharm Pharmacol. 2017;5:349-58.

Davies I, Williams AM, Muir KW. Aids for eye drop administration. Surv Ophthalmol. 2017;62:332-45.

Appraisal of guidelines for research and evaluation II: AGREE II instrument [online]. 2013 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/10/AGREE-II-Users-Manual-and-23-item-Instrument_2009_UPDATE_2013.pdf.

Higgins JP, Altman DG, Gotzsche PC, Juni P, Moher D and et al. Cochrane Bias Methods Group; Cochrane Statistical Methods Group: The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928.

Sterne JAC, Higgins JPT, Elbers RG, Reeves BC and the development group for ROBINSI. Risk of bias in non-randomized studies of interventions (ROBINS-I): detailed guidance, updated 12 October 2016 [online]. 2016 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.riskofbias.info.

Drew B, Jacob G. Inside the box. Bangkok: Welearn; 2015.

Loewenstein A, Bolocinic S, Goldstein M, Lazar M. Application of eye drops to the medial canthus. Gra efes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1994 ;232: 680-2.

Lux A, Maier S, Dinslage S, Süverkrüp R, Diestelhorst M. A comparative bioavailability study of three conventional eye drops versus a single lyophilisate. Br J Ophthalmol. 2003;87:436-40.

Nordmann J-P, Baudouin C, Bron A, Denis P, Rouland J-F, Sellem E, et al. Xal-Ease®: impact of an ocular hypotensive delivery device on ease of eye drop administration, patient compliance, and satisfaction. Eur J Ophthalmol. 2009;19:949-56.

Jarukasetrporn R, Kanchanaranya N. Comparitive study of mydriatics effect of 1% tropicamide eyedrop between instillation and cotton-applicator methods in patients with diabetes mellitus. Thamma sat Thai Journal of Ophthalmology 2011;6:1-7.

Sakiyalak D, Maneephagaphun K, Metheetrairat A, Ruangvaravate N, Kitnarong N. The effect of the Thai “Eye Drop Guide” on success rate of eye drop self-instillation by glaucoma patients. Asian Biomed 2014;8:221-7.

Junqueira DM, Lopes FS, de Souza FC, Dorairaj S, Prata TS. Evaluation of the efficacy and safety of a new device for eye drops instillation in patients with glaucoma. Clin Ophthalmol. 2015;9: 367-71.

Gomes BF, Lordello M, Celli LF, Santhiago MR, Moraes HV. Comparison of eye drop instillation technique with and without a delivery device in inexperienced patients. Eur J Ophthalmol. 2016; 26 : 594-7.

Portes AJF, Lopes RMG, Cardoso MG, Fernandes RA, Souza TA. Self-instillation perception of eye drops in elderly patients with and without facial support device. Rev Bras Oftalmol. 2016; 75: 447-51.

Ritch R, Jamal KN, Gürses-Özden Ra, Liebmann JM. An improved technique of eye drop self-administration for patients with limited vision. Am J Ophthalmol. 2003; 135: 530-3.

Strungaru MH, Peck J, Compeau EC, Trope GE, Buys YM. Mirror-hat device as a drop delivery aid: A pilot study. Can J Ophthalmol. 2014;49:333-8.

Liu Y, Murdoch A, Bassett K, Dharamsi S. Proficiency of eye drop instillation in postoperative cataract patients in Ghana. Clin Ophthalmol. 2013;7: 2099-105.

Van Rooij J, Wubbels RJ, De Kruijf WPJ. A new spray device to deliver topical ocular medication: penetration of fluorescein to the anterior segment. J Ocul Pharmacol Ther. 2015;31:531-5.

Naito T, Yoshikawa K, Namiguchi K, Mizoue S, Shiraishi A, Ichikawa Y, et al. Comparison of success rates in eye drop instillation between sitting position and supine position. PLoS One. 2018; 13: e0204363.

National Institutes of Health Clinical Center. NIH clinical center patient education materials how to apply eye drops [online]. 2018 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.cc.nih.gov/ccc/ patient_educa tion/pepubs/eyedrops.pdf.

Moorfields Eye Hospital. How to use your eye drops [online]. [cited Apr 27, 2019]. Available from: www. moorfields.nhs.uk/knowyourdrops.

Singhealth. Correct application of eye drops and eye ointments [online]. 2016 [cited Apr 27, 2019]. Avai lable from: www.healthxchange.sg/head-neck/ eye-care/correct-application-eye-drops-eye-ointments.

Australian Prescriber. On the correct use of eye drops [online]. 2008 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/ on-the-correct-use-of-eye-drops.

Drug Office, Department of Health, Government of the Hong Kong Special Administrative Region. How to use eye drops [online]. 2012 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/ consumer/news_informations/popular_drug_usages/how_to_use_eye_drops.html.

Glaucoma Society of India. Eye drop instillation [on line] 2018 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www .glaucomasocietyofindia.org/eye-drop-instillation/.

World Association of Eye Hospitals. General checks before administering eye drops [online]. 2018 [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.waeh.org/ima ges/docs/Flemish-Dutch_protocol_to_apply_eye_dr ops _PROFdefinitief_Nora_Ooms.pdf.

Blind Foundation. How to use eye drops [online]. [cited Apr 27, 2019]. Available from: www.blindfou ndation.org.nz/eye-info/use-eye-drops/.

Shaw M. How to administer eye drops and oint ments. Nursing times. 2014; 110: 16-8.

Lindauer A, Sexson K, Harvath TA. Teaching care givers to administer eye drops, transdermal patches , and suppositories. Am J Nurs. 2017; 117: S11-S6.

Peral A, Alonso J, García-García C, Niño-Rueda C, Calvo Del Bosque P. Importance of lid hygiene before ocular surgery: qualitative and quantitative analysis of eyelid and conjunctiva microbiota. Eye Contact Lens. 2016; 42: 366-70.

Stroman DW, Mintun K, Epstein AB, Brimer CM, Patel CR, Branch JD, et al. Reduction in bacterial load using hypochlorous acid hygiene solution on ocular skin. Clin Ophthalmol. 2017;11:707-14.

Mohammad RF, Hadi M. Microbial contamination of pre served ophthalmic drops in outpatient depart ments: Possibility of an extended period of use. Daru. 2004; 4: 151-4.

Feng A, O'Neill J, Holt M, Georgiadis C, Wright MM, Montezuma SR. Success of patient training in improving proficiency of eye drop administration among various ophthalmic patient populations. Clin Ophthalmol. 2016; 10: 1505-11.