ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการให้ความรู้ด้วยคู่มือโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Main Article Content

ศุภวรรณ จริงจิตร
กรกมล รุกขพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing: MI) ร่วมกับการให้ความรู้ด้วยคู่มือโรคเบาหวานโดยเภสัชกร (education with diabetic booklet by pharmacists: EDBP) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในผลลัพธ์​ 3 อย่าง คือ ระดับน้ำตาลในเลือด (ระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง หรือ Fasting Plasma Glucose: FPG )ไม่มีวงเล็บค่ะ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด หรือ Glycosylated Hemoglobin A1c: HbA1c) ความร่วมมือในการใช้ยา (ประเมินด้วย 3 วิธี คือ การมาตามนัด การนับเม็ดยาที่เหลือ และการใช้แบบวัดความร่วมมือในการใช้ยา) และความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลตนเอง วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลย่านตาขาว (n=120) ผู้วิจัยสุ่มแยกกลุ่มตัวอย่างแบบบล๊อค (บล๊อคละ 6 ราย) เป็นกลุ่มควบคุม 60 ราย และกลุ่มทดลอง 60 ราย กลุ่มควบคุมได้รับบริการปกติของโรงพยาบาล กลุ่มทดลองได้รับบริการปกติและได้รับ MI ร่วมกับ EDBP โดยผู้วิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ในเดือนที่ 0, 1 และ 4 ผลการวิจัย: เมื่อสิ้นสุดการศึกษา FPG ของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.035) HbA1c และความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดด้วย 3 วิธี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.028) สรุป: MI ร่วมกับ EDBP ทำให้ FPG รวมทั้งความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas 8th Edition [online]. 2017 [cited Aug 18, 2018]. Available from: www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/134-idf-diabetes-atlas-8th-edition.html.

International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas-Key messages [online]. 2017 [cited Aug 13, 2018]. Available from: www.diabetesatlas.org/key-message s.html.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 8th Edition 2017 Country Reports-Thailand [online]. 2017 [cited Aug 13, 2018]. Available from: reports. instantatlas.com/report/view/704ee0e6475b4af885051bcec15f0e2c/THA.

Bureau of Non Communicable Diseases. Annual report of 2017 [online]. 2017 [cited Oct 19, 2018]. Available from: www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=1 29 86&tid=30&gid=1-015-008.

World Health Organization. Diabetes- Key facts [on line]. 2018 [cited Dec 13, 2018]. Available from: www .who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

Diabetes Association of Thailand. Clinical practice guideline for diabetes 2017. 2nd ed. Pathum Thani: Romyen Media.; 2017.

Suppapitiporn S, Chindavijak B, Onsanit S. Effect of diabetes drug counseling by pharmacist, diabetic disease booklet and special medication containers on glycemic control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai. 2005; 88: 134-41.

Mehuys E, Bortel LV, Bolle LD, Tongelen IV, Annemans L, Remon J-P, et al. Effectiveness of a community pharmacist intervention in diabetes care: a randomized controlled trial. J Clin Pharm Ther. 2011; 36: 602–13.

Song D, Xu T-Z, Sun Q-H. Effect of motivational interviewing on self-management in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Int J Nurs Sci. 2014; 1: 291–7.

Chen SM, Creedy D, Lin H-S, Wollin J. Effects of motivational interviewing intervention on self-management, psychological and glycemic outcomes in type 2 diabetes: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2012; 49: 637–44.

Rosenbek Minet LK, Wagner L, Lonvig EM, Hjelmborg J, Henriksen JE. The effect of motivational interviewing on glycaemic control and perceived competence of diabetes self-management in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus after attending a group education programme: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2011; 54: 1620–9.

Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Helping people change. 3rd ed. New York: Guilford Press; 2013.

Peytremann-Bridevaux I, Lauvergeon S, Mettler D, Burnand B. Diabetes care: Opinions, needs and proposed solutions of Swiss patients and healthcare professionals: A qualitative study. Diabetes Res Clin Pract. 2012; 97: 242–50.

Christie D, Channon S. The potential for motivational interviewing to improve outcomes in the manage ment of diabetes and obesity in paediatric and adult populations: a clinical review. Diabetes Obes Metab. 2014; 16: 381–7.

Trang Public Health Office. Report data of Non-communicable diseases: FBS control [online]. 2019 [cited Mar 29, 2019]. Available from: hdc.tro.moph. go.th/chronic/rep_dmfbscontrol.php.

Trang Public Health Office. Report data of Non-communicable diseases: HbA1c [online]. 2019 [cited Mar 29, 2019]. Available from: hdc.tro.moph. go.th/ chronic/rep_dmhba1c7down.php.

Trang Public Health Office. Report data of Non-communicable diseases: Complication [online]. 2019 [cited Mar 29, 2019]. Available from: hdc.tro.moph. go. th/chronic/rep_dmacutecomp.php.

Norris SL, Lau J, Smith SJ, Schmid CH, Engelgau MM. Self-management education for adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of the effect on glycemic control. Diabetes Care. 2002; 25: 1159–71.

Bhumibhamorn S. Evaluation of pharmaceutical care provision in muslim diabetes mellitus at Nue Klong hospital [master thesis]. Songkhla: Prince of Song kla University; 2008.

Chaimol P, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Effects of education by pharmacists supplemented with pictograms on the use of medications in diabetic patients. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2017; 9: 475-88.

Wongwiwatthananukit S, Krittiyanunt S, Wannapinyo A. Development and Validation of an instrument to assess the general knowledge of patients with diabetes. Thai J Pharm Sci. 2004; 28: 17–29.

Institute of Medical Research and Technology Assessment. Diabetes education for self-manage ment. 2 nd. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2010.

Institute of Medical Research and Technology Assessment. Exercise in patients with diabetes and hypertension 2012. Bangkok: WVO Officer of Printing Mill; 2012.

U.S. National Library of Medicine. Hemoglobin A1C (HbA1c) Test: MedlinePlus Lab Test Information [online]. 2018 [cited May 14, 2019]. Available from: medlineplus.gov/lab-tests/hemoglobin-a1c-hba1c-te st/.

Li M, Li T, Shi B-Y, Gao C-X. Impact of motivational interviewing on the quality of life and its related factors in type 2 diabetes mellitus patients with poor long-term glycemic control. Int J Nurs Sci. 2014; 1: 250–4.

Racic M, Katic B, Joksimovic BN, Joksimovic VR. Impact of Motivational Interviewing on Treatment Outcomes in Patients with Diabetes Type 2: A Randomized Controlled Trial. J Fam Med. 2015; 2: 1–6.

Welch G, Zagarins SE, Feinberg RG, Garb JL. Motivational interviewing delivered by diabetes educators: Does it improve blood glucose control among poorly controlled type 2 diabetes patients? Diabetes Res Clin Pract. 2011; 91: 54–60.

Heinrich E, Candel MJJM, Schaper NC, de Vries NK. Effect evaluation of a Motivational Interviewing based counselling strategy in diabetes care. Diabe tes Res Clin Pract. 2010; 90: 270–8.

Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care. 1986; 24: 67–74.

Butt M, Mhd Ali A, Bakry MM, Mustafa N. Impact of a pharmacist led diabetes mellitus intervention on HbA1c, medication adherence and quality of life: A randomised controlled study. Saudi Pharm J. 2016; 24: 40–8.

Al-Qazaz HK, Hassali MA, Shafie AA, Sulaiman SA, Sundram S, Morisky DE. The eight-item Morisky Medication Adherence Scale MMAS: Translation and validation of the Malaysian version. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 90: 216–21.

Serfontein S, Mash RJ. Views of patients on a group diabetes education programme using motivational interviewing in South African primary care: a qualitative study. S Afr Fam Pract. 2013; 55: 453–8.

Adisa R, Fakeye TO. Treatment non-adherence among patients with poorly controlled type 2 diabetes in ambulatory care settings in southwestern Nigeria. Afr Health Sci. 2014; 14: 1-10.

Van Eijk-Hustings YJL, Daemen L, Schaper NC, Vrijhoef HJM. Implementation of Motivational Interviewing in a diabetes care management initiative in The Netherlands. Patient Educ Couns. 2011; 84: 10–5.