เผยแพร่แล้ว: 2019-02-09

ความหมายและการรับรู้สู่พฤติกรรมการใช้ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนในมุมมองของคนชนบท

กุศลิน การะหงษ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, ยงยุทธ เรือนทา, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (ผู้แต่ง)

263-275

การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุราก

วิภาดา ปุณณภาไพศาล, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, กฤษณี สระมุณี (ผู้แต่ง)

300-314

การประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินที่ใช้ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนัตถา เอ้งฉ้วน, ณิชกานต์ ทรัพย์โชคอนันต์, พัชรินทร มิ่งเมือง, ธนะวิชช์ ปานน้อย, ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แต่ง)

337-344

คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม

ธนพงศ์ ภูผาลี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, มาลี สุปันตี (ผู้แต่ง)

356-365

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาอันดับรอง ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะแพร่กระจาย

ขวัญจิต ด่านวิไล, อารียา มาคุณ, วิทวัส จิตต์ผิวงาม, สาลินี ชัยวีระไทย (ผู้แต่ง)

366-374

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ด้วยยาฉีด colistin

ศิรินาถ วงศ์สัมพันธ์, อภิชาติ จิตต์ซื่อ, นัยนา สันติยานนท์, สุวิมล ยี่ภู่, กาญจนาภา อาริยวิทยา, ณัฐพร กิจจาการ (ผู้แต่ง)

375-381

ผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจำครอบครัวร่วม ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์ (ผู้แต่ง)

382-391

ประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนความรู้แบบเป็นระบบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในรายวิชาเภสัชวิทยาเบื้องต้น

วิธู ดิลกธรสกุล, ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง, จันทิมา เมทนีธร, สกลวรรณ ประพฤติบัติ, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (ผู้แต่ง)

402-410

การจัดการประสบการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรโดยมุมมองของผู้บริโภค

เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว, วิทยา กุลสมบูรณ์, ชื่นจิตร กองแก้ว (ผู้แต่ง)

421-436

ความคลาดเคลื่อนในการตวงยาน้ำสำหรับเด็กของผู้ปกครอง: ขนาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

จุฬลัศ จิตต์ต่างวงศ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, นัฏฐา แก้วนพรัตน์ (ผู้แต่ง)

477-493

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้โคลิสตินในทางปฏิบัติ

สิริมา สิตะรุโน, วิชัย สันติมาลีวรกุล (ผู้แต่ง)

505-516

ความร่วมมือในการใช้ยายับยั้งไทโรซีนไคเนสในผู้ป่วย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์

วรุณสุดา ศรีภักดี, ปรียาภรณ์ แก้วมณี, กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง, รัฐนันท์ เจียมวัชระ, ชวณัฐ เจ้ยแก้ว (ผู้แต่ง)

533-541

การสำรวจความต้องการ แรงจูงใจ และอุปสรรคต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาและเภสัชศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิริมา สิตะรุโน, วรวุฒิ เจนจิรโชติ, รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย, รวิสราท์ แก้วศรี, เบญจมาภรณ์ วรรณทิวา, กนกกาญจน์ ไชยกาล (ผู้แต่ง)

542–550

การสร้างและทดสอบแบบวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล

สุวรส ลีลาศ, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

563-575