การจัดการประสบการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรโดยมุมมองของผู้บริโภค

Main Article Content

เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย
สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
วิทยา กุลสมบูรณ์
ชื่นจิตร กองแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่ออธิบายการจัดการประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse experiences หรือ AEs) จากการใช้ยาสมุนไพรในมุมมองของผู้บริโภค วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปพหุกรณีศึกษาในตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2560 การศึกษาเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบตามเกณฑ์จากผู้ที่มี AEs จากการใช้ยาสมุนไพร จำนวน 9 คน ผลการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ถึง AEs ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาสมุนไพร โดยวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ผู้ใช้ยาสมุนไพรบางรายไม่ทราบว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างว่า อาการ “ไซร้” ผู้ให้ข้อมูลค้นหายาสมุนไพรที่น่าสงสัยจาก 1) การตัดสาเหตุอื่นนอกเหนือจากยาสมุนไพรที่สงสัย 2) อาการดีขึ้นหลังการหยุดใช้สมุนไพรที่สงสัย และ 3) เกิดอาการขึ้นอีกครั้งหลังมีการใช้ยาสมุนไพรนั้นซ้ำ วิธีการจัดการ AEs สามารถแบ่งได้เป็น 1) การไม่กระทำสิ่งใดถ้าหากอาการไม่รุนแรงและมีความเชื่อว่าสมุนไพรนั้นปลอดภัย 2) การรักษาด้วยตนเอง ประกอบด้วย การลดปริมาณการใช้หรือการหยุดใช้ยาสมุนไพร การนอนพักผ่อน การดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อขับปัสสาวะ หรือการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อขับล้างสารพิษ 3) การแสวงหาการรักษา โดยไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือร้านขายยา และ 4) ใช้ทั้งวิธีการรักษาด้วยตนเองและแสวงหาการรักษาควบคู่กัน สรุป: ผู้บริโภคยาสมุนไพรมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นควรมีระบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการรายงานโดยผู้ป่วยและ/หรือบุคลากรทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Nutraceutical World. The global herbs & botanicals market [online]. 2008 [cited Jul 12, 2017]. Available from: www.nutraceuticalsworld.com/issues/2008-07 /view_features/the-global-herbs-amp-botanicals-mar ket.

2. Global Industry Analysts. Losing appeal of chemical remedies and growing consumer interest in herbal medicine and supplements drives market growth [online]. 2017 [cited Nov 11, 2017]. Available from: www.strategyr.com/MarketResearch/Herbal_Supplements_and_Remedies_Market_Trends.asp.

3. Office of the National Economic and Social Develop ment Board. The fifth national economic and social development plan (1982-1986) [online]. 1982 [cited Apr 9, 2016]. Available from: www.thaipublica.org/ wp-content/uploads/2014/10/ The Fifth National Economic and Social Development Plan pdf.

4. National Drug Committee. List of herbal medicinal products A.D.2006 [online]. 2006 [cited Apr 9, 2016]. Available from: drug.fda.moph.go.th:81/nlem .in.th/sites/default/files/binder3.pdf.

5. Office of The National Economic and Social Deve lopment Board. The tenth national economic and social development plan (2007-2011) [online]. 2007 [cited Apr 9, 2016]. Available from: www.plan.su.ac.th/2014 /Document/strategyPlan/ plan_part2.pdf.

6. Ministry of Public Health. The national master plan for herbal medicine development 2017–2021 [on line]. 2016 [cited Jul 12, 2017]. Available from: www.dtam.moph.go.th/images/download/dl0021/MasterPlan-Thaiherb.pdf.

7. World Health Organization. WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmaco vigilance systems [online]. 2004 [cited Apr 11, 2016 ]. Available from: apps.who.int/medicine docs/docu ments/s7148e/s7148e.pdf.

8. Saokaew S, Suwankesawong W, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N. Safety of herbal products in Thailand: an analysis of report in the Thai Health Product Vigilance Center Database from 2000 - 2008. Drug Saf 2011;34:339-50.

9. Ministry of Public Health. Report on the results of Thai Traditional Medicine [online]. 2016 [cited Apr 11, 2016]. Available from: 203.157.81.35/mis/ttm.

10. World Health Organization. General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine [online]. 2000 [cited Apr 11, 2016]. Available from: apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/66783/1/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf.

11. World Health Organization. WHO safety of medicines A guide to detecting and reporting adverse drug reactions [online]. 2002 [cited Apr 11, 2016]. Available from: apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/67378/1/WHO_EDM_QSM_2002.2.pdf.

12. Chantavanich S. Qualitative research methodology. 23rd ed.Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2016.

13. Department of Medical Science, Ministry of Public Health. Steroids [online]. 2003 [cited Nov 11, 2017 ]. Available from: testkit.dmsc.moph.go.th/page-view/125.

14. Wang Mai Sub-district Administrative Organization. History of the administrative organization Wangmai [online]. 2014 [cited Nov 11, 2017]. Available from: www.wangmaichan.go.th/general1.php.

15. Schimmer BP, Parker KL. Adrenocorticotropic hor mone; adrenocortical steroids and their synthetic analogs; Inhibitors of the synthesis and actions of adrenocortical hormones. In: Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG, editors. Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 10th ed. New York: McGraw Hill; c2001. p. 1666-67.

16. Plengchai S. Prevalence of adverse events from drugs and heath products in patients with chronic disease at community in Selaphum, Roi-Et. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015;11 Suppl :33-42.

17. Sawanpanyalerd P, Suwankesawong W. Health product vigilance system in Thailand. Nonthaburi: National Office of Buddhism; 2016.

18. Suwankesawong W. Report on adverse events from herbal products/traditional medicines during 2006 -2015. Medicinal and Health Product Bulletin 2016;19:88-96.

19. Liew PM, Yong YK. Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl: from traditional usage to pharmacological evidence. Evid Based Complement Alternat Med 2015; 2016:1-7.

20. Witthawaskul P, Panthong A, Kanjanapothi D, Taesothikul T, Lertprasertsuke N. Acute and sub acute toxicities of the saponin mixture isolated from Schefflera leucantha Viguier. Journal of Ethnophar macol 2003;89: 115-21.

21. Asare GA, Gyan B, Bugyei K, Adjei S, Mahama R, Addo P, et al. Toxicity potentials of the nutraceu tical Moringa oleifera at supra-supplementation levels. Journal of Ethnopharmacol 2012;139:265-72.

22. Sethi N, Nath D, Shukla SC, Dyal R. Abortifacient activity of a medicinal plant Moringa oleifera in rats. Anc Sci Life 1988;7:172-4.

23. Stohs SJ, Hartman MJ. Review of the safety and efficacy of Moringa oleifera. Phytother Res. 2015; 29: 796-804.

24. Phanthawimol W. Effect of dietary supplement with Moringa oleifera lam leaf extract on low density lipoprotein cholesterol reduction in hypercholeste rolemic patient: A pilot study [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2011.

25. Health Product Vigilance Center. Spontaneous reports of adverse drug reaction 2014. Nonthaburi: Graphic and design; 2015.

26. Soksawatmakhin S. Effectiveness of Ganoderma lucidum extract to level of fatigue and quality of life in chronic fatigue syndrome patients [master thesis]. Chiang Rai: Mae Fah Luang University; 2013.

27. Mateo DC, Pazzi F, Munoz FJD, Martinez JPM, Olivares PR, Gusi N, et al. Ganoderma lucidum improves physical fitness in women with fibromyalgia. Nutr Hosp 2015;32:2126-35.

28. Pramod S, Nirmala G, Subir B, Dushant G, Manoj G. Recent advances on the phytochemical and pharmacological profile of plant Helicteres isora Linn. International Research Journal of Pharmacy 2012; 3:14-7.

29. Medlineplus. Alfalfa [online]. 2017 [cited Sep 9, 2017 Available from: medlineplus.gov/druginfo/nat ural/19.html#Safety.

30. Walji R, Boon H, Barnes J, Austin Z, Welsh S, Baker GR. Consumers of natural health products: natural-born pharmacovigilantes?. BMC Comple ment Altern Med 2010;10:1-10.

31. Rehan HS, Chopra D, Kakkar AK. Physician’s guide to pharmacovigilance: terminology and causa lity assessment. Eur J Intern Med 2009;20:3-8.

32. Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. Herbal detox guide for the public. 2nd ed. Nontha buri: Department for Development of Thai Traditio nal and Alternative Medicine Ministry of Public Health; 2011.

33. The Allergy, Asthma, And Immunology Association of Thailand. Clinical practice guidelines for anaphy laxis [online]. 2017 [cited Nov 21, 2017]. Available from: www.allergy.or.th/2016/resources_guideline .php.

34. Ulrich EE. Quantifying adverse drug event occur rence and post-adverse drug event behaviors in terms of Andersen model of health care utilization constructs; predisposing characteristics, enabling resources, and need factors [dissertation]. Michi gan: Michigan University; 2014.

35. Barnes J, Mills SY, Abbot NC, Willoughby M, Ernst E. Different standards for reporting ADRs to herbal remedies and conventional OTC medicines: face-to-face interviews with 515 users of herbal remedies. Br J Clin Pharmacol 1998; 45: 496-500.

36. World Health Organization. Frequently asked questions about the use of cohort event monitoring (CEM) for active pharmacovigilance in TB treat ment [online]. 2015
[cited Sep 11, 2017]. Available from: www.who.int/tb/challenges/frequentlyasked questionsoncohorteventmonitoring_10042015.pdf.

37. Trifirò G, Pariente A, Coloma PM, Kors JA, Polime ni G, Miremont-Salamé G, et al. Data mining on electronic health record data bases for signal detection in pharmacovigilance: which events to monitor?. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18 :1176-84.