อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Main Article Content

ปิยนุช สุจริตบรรณ
ณัฏฐิญา ค้าผล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีผลในผู้ป่วยโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ (neovascular age-related macular degeneration หรือ neovascular AMD) ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วิธีการศึกษา: การศึกษามีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยคัดเลือกผู้ป่วย neovascular AMD ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 จำนวน 84 คน การศึกษาประเมินสถานะสุขภาพด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเวลา (Time Trade-off, TTO) และแบบทดสอบประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็นหรือ The Impact of Vision Impairment (Thai-IVI)  ผลการศึกษา : ค่าเฉลี่ยอรรถประโยชน์จากการประเมินด้วยวิธี  TTO  เท่ากับ 0.74 เมื่อแบ่งค่าอรรถประโยชน์ตามระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่า พบว่ากลุ่มที่ 1 (20/20 - 20/25) กลุ่มที่ 2 (20/30-20/50) กลุ่มที่ 3 (20/60-20/100) กลุ่มที่ 4 (20/150-20/400) และกลุ่มที่ 5 (นับนิ้วได้-มองไม่เห็นแสง) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.90, 0.81, 0.74, 0.51 และ 0.45 ตามลำดับ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับค่าอรรถประโยชน์ (P<0.001, adjusted R2=0.55)  ได้แก่ ระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่า และคะแนนจาก Thai-IVI (β = 0.38 และ -0.04 ตามลำดับ) สรุป: neovascular AMD ทำให้ค่าอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยลดลง การเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่าของผู้ป่วย และผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. The Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials Research Group. Ranibizumab and bevacizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med. 2011; 364:1897-908.

2. The Eye Diseases Prevalence Research Group. Prevalence of age-related macular degeneration in the United States. Arch Ophthalmol. 2004; 122: 564 -72.

3. Jenchitr W, Ruamviboonsuk P, Sanmee A, Pokawattana N. Prevalence of age-related macular degeneration in Thailand. Ophthalmic Epidemiol. 2011; 18:48-52.

4. Jager RD, Mieler WF, Miller JW. Age-related macular degeneration. N Engl J Med. 2008;358:2606-17.

5. Barak Y, Heroman WJ, Tezel TH. The past, present, and future of exudative age-related macular degene ration treatment. Middle East Afr J Ophthalmol. 2012; 19:43-51.

6. Ratanasukon M. Fluorescein Angiography. Bangkok: Sahamit Phatthanakanphim (1992); 2014.

7. Solomon SD, Lindsley K, Vedula SS, Krzystolik MG, Hawkins BS. Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014: John Wiley & Sons; 2014.

8. Van Wijngaarden P, Qureshi SH. Inhibitors of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the management of neovascular age-related macular degeneration: a review of current practice. Clin Exp Optom 2008; 91: 427-37.

9. Schmucker Christine, Ehlken Christoph, Agostini Hansjuergen T., Antes Gerd, Ruecker Gerta, Lelgemann Monika, et al. A safety review and meta- analyses of bevacizumab and ranibizumab: off-label versus goldstandard. PLoS One. 2012; 7: e42 701.

10. Chakravarthy U, Harding SP, Rogers CA, Downes SM, Lotery AJ, Wordsworth S, et al. Ranibizumab versus bevacizumab to treat neovascular age-related macular degeneration: one-year findings from the IVAN randomized trial. Ophthalmology. 2012; 119: 1399-411.

11. Martin DF, Maguire MG, Fine SL, Ying G-s, Jaffe GJ, Grunwald JE, et al. Ranibizumab and bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration: 2-year results. Ophthalmology. 2012;119:1388-98.

12. Amadio M, Govoni S, Pascale A. Targeting VEGF in eye neovascularization: What's new?: A comprehensive review on current therapies and oligonucleotide-based interventions under develop ment. Pharmacol Res 2016 103:253-69.

13. Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, Ruamviboon suk P, Ratanasukon M, Ausayakhun S, Tungsome roengwong A, et al. Health resource utilization and the economic burden of patients with wet age-related macular degeneration in Thailand. Int J Ophthalmol. 2014;7:145-51.

14. Ratanasukon M, Tongsomboon J, Bhurayanonta chai P, Jirarattanasopa P. The Impact of vision impairment (IVI) questionnaire; validation of the Thai-version and the implementation on vision-related quality of life in Thai rural community. PLoS One. 2016;11:e0155509. doi: 10.1371/journal.pone .0155509.

15. Worapongsathorn T. Research methods of public health. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 1997.

16. Brown GC, Sharma S, Brown MM, Kistler J. Utility values and age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol. 2000;118: 47-51.

17. Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Multivariate data analysis: with readings. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 1995.

18. Weih LM, Hassell JB, Keeffe J. Assessment of the impact of vision impairment. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002; 43:927-35.

19. Sahel JA, Bandello F, Augustin A, Maurel F, Negrini C, Berdeaux GH. Health-related quality of life and utility in patients with age-related macular degene ration. Arch Ophthalmol. 2007;125:945-51.

20. Brown GC. Vision and quality-of-life. Trans Am Ophthalmol Soc. 1999;97:473-511.

21. Sharma S, Brown GC, Brown MM, Hollands H, Robins R, Shah GK. Validity of the time trade-off and standard gamble methods of utility assessment in retinal patients. Br J Ophthalmol. 2002;86:493-6.

22. Espallargues M, Czoski-Murray CJ, Bansback NJ, Carlton J, Lewis GM, Hughes LA, et al. The impact of age-related macular degeneration on health status utility values. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005; 46 :4016-23.

23. Au Eong KG, Chan EW, Luo N, Wong SH, Tan NWH, Lim TH, et al. Validity of EuroQOL-5D, time trade-off, and standard gamble for age-related macular degeneration in the Singapore population. Eye. 2012;26:379-88.