ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาอันดับรอง ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะแพร่กระจาย

Main Article Content

ขวัญจิต ด่านวิไล
อารียา มาคุณ
วิทวัส จิตต์ผิวงาม
สาลินี ชัยวีระไทย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาอันดับรองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (non-small cell lung cancer หรือ NSCLC) ระยะแพร่กระจาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น NSCLC ระยะแพร่กระจายที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอันดับแรกมาก่อน และได้รับยา docetaxel เป็นการรักษาอันดับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การวิจัยวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยวัดค่ามัธยฐานการมีชีวิตรอด (median-overall survival) ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุกลามเพิ่มขึ้นของมะเร็ง (progression-free survival) อัตราการตอบสนอง (response rate) และผลข้างเคียงจากยา ผลการวิจัย: จากตัวอย่าง 34 ราย สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยา docetaxel ได้ในผู้ป่วยจำนวน 27 ราย median-overall survival หลังได้รับยา docetaxel เท่ากับ 10.13 เดือน (95%CI 7.71-12.55) progression-free survival เท่ากับ 3.47 เดือน (95%CI 2.13-4.81) ผู้ป่วยมี overall response จำนวน 2 ราย รวมทั้งยังพบการตอบสนองแบบ stable disease จำนวน 10 ราย และ progressive disease จำนวน 12 ราย การวิเคราะห์ความปลอดภัยของยา docetaxel ในผู้ป่วยทุกราย พบว่า เกิดผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยา ได้แก่ โลหิตจางในผู้ป่วย 31 ราย พบเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิวต่ำในผู้ป่วย 20 ราย และเกิดเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้ จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ป่วย 1 ราย เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว และเกล็ดเลือดต่ำ จำนวน 1 ราย ผลข้างเคียงที่ไม่ใช่ทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย เช่น อ่อนล้า (17 ราย) เยื่อบุช่องปากอักเสบ (12 ราย) คลื่นไส้ (10 ราย) และอาเจียน (7 ราย) สรุป: ผู้ป่วยที่ใช้ยา docetaxel ในการรักษาอันดับรองสำหรับ NSCLC ระยะแพร่กระจาย มี median-overall survival, progression-free survival และ response rate ใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้า ผลข้างเคียงจากยา docetaxel ในการศึกษานี้มีอุบัติการณ์การเกิดสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้าทั้งผลทางโลหิตวิทยาและไม่ใช่ทางโลหิตวิทยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Cheng TY, Cramb SM, Baade PD, Youlden DR, Nwogu C, Reid ME. The international epidemiology of Lung cancer: latest trends, disparities, and tumor characteristics. J Thorac Oncol 2016;11:1653-71.

2. Islami F, Torre LA, Jema A. Global trends of lung cancer mortality and smoking prevalence. Transl Lung Cancer Res 2015;4:327-38.

3. International agency for research on cancer. Lung cancer estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012 [online]. 2017 [cited Jul 9, 2017]. Available from: globocan.iarc.fr/Pages /fact_sheets_cancer.aspx.

4. National Cancer Institute. Hospital based cancer registry 2015. Bangkok: Pornsup Printing; 2017.

5. NCCN clinical practice guideline in oncology (NCCN guidelines). Non-small cell lung cancer v.7.2017 [online]. 2017 [cited Jul 9, 2017]. Available from: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf.

6. Fossella FV, DeVore R, Kerr RN. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or ifosfamide in patients with advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy regimens. The TAX 320 non-small-cell lung cancer study group. J Clin Oncol 2000;18:2354-62.

7. Fidias PM, Dakhil SR, Lyss AP, Loesch DM, Water house DM, Bromund JL, et al. Phase III study of immediate compared with delayed docetaxel after front -line therapy with gemcitabine plus carboplatin in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:591-8.

8. Garon EB, Ciuleanu TE, Arrieta O, Prabhash K, Syrigos KN, Goksel T, et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet 2014; 384: 665-73.

9. Borghaei H1, Paz-Ares L, Horn L, Spigel DR, Steins M, Ready NE, et al. Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non–small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:1627-39.

10. Gridelli C, Ardizzoni A, Ciardiello F, Hanna N, Heymach J, Perrone F, et al. Second-line treatment of advanced non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2008;3:430–40.

11. Jänne PA, van den Heuvel MM, Barlesi F, Cobo M, Mazieres J, Crinò L, et al. Selumetinib plus docetaxel compared with docetaxel alone and progression-free survival in patients with KRAS-mutant advanced non-small cell lung cancer: The SELECT-1 randomized clinical trial. JAMA 2017; 317:1844-53.

12. Kenmotsu H, Tanigawara Y. Pharmacokinetics, dynamics and toxicity of docetaxel: Why the Japanese dose differs from the Western dose. Cancer Sci 2015;106:497–504.

13. Park K, Kim JH, Cho EK, Kang JH, Shih JY, Zim mermann AH, et al. East Asian subgroup analysis of a randomized, double-blind, phase 3 study of docetaxel and ramucirumab versus docetaxel and placebo in the treatment of stage IV non-small cell lung cancer following disease progression after one prior platinum-based therapy (REVEL). Cancer Res Treat 2016;48:1177-86.

14. Yoh K, Hosomi Y, Kasahara K, Yamada K, Takahashi T, Yamamoto N, et al. A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy. Lung Cancer 2016; 99: 186–93.

15. Nakamura Y, Kunitoh H, Kubota K, Sekine I, Yamamoto N, Tamura T, et al. Retrospective analysis of safety and efficacy of low-dose docetaxel 60 mg/m2 in advanced non–small cell lung cancer patients previously treated with platinum-based chemotherapy. Am J Clin Oncol 2003; 26: 459–64.

16. Mukohara T, Takeda K, Miyazaki M, Takifuji N, Terakawa K, Negoro S. Japanese experience with second-line chemotherapy with low-dose (60 mg/m2 ) docetaxel in patients with advanced non-small-cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2001; 48: 356-60.