ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการภายหลัง ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

กรกมล รุกขพันธ์
คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาระบบเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization; AEFI) ปัญหาในระบบ และแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง AEFI ในจังหวัดสงขลา วิธีการวิจัย:การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเก็บข้อมูลโดยรวบรวมการรายงาน AEFI จากฐานข้อมูลหลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์เจาะลึกผู้รับผิดชอบงานวัคซีนในหน่วยงานระดับเขต จังหวัด อำเภอและตำบล จำนวน 19 คน ต่อมา ผู้วิจัยจัดประชุมระดมสมองผู้รับผิดชอบงานวัคซีนจำนวน 24 คน เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวัง AEFI ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย:ระบบเฝ้าระวัง AEFI เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่เข้มแข็งปัญหาในระบบเฝ้าระวัง AEFI สรุปได้เป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ระบบการทำงาน การอบรม มาตรฐานและคู่มือ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และรายงาน ปัญหาที่ถูกกล่าวถึงโดยผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด 5 อันดับแรก (จำนวน) ได้แก่ มีจำนวนรายงานน้อย (19) ขาดความรู้เกี่ยวกับ AEFI และชนิดของ AEFI ที่ต้องรายงาน (19) กลัวถูกตำหนิ (17) ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ(17) และบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนหรือรายละเอียดของวัคซีนไม่ครบถ้วน (14) แนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวัง AEFI สรุปได้ 4 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านระบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง AEFI ด้านมาตรฐานและคู่มือ และด้านเจ้าหน้าที่และการอบรม แนวทางการเฝ้าระวัง AEFI ในจังหวัดสงขลาที่พัฒนาได้มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากระบบเดิมคือ มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนให้บริการวัคซีน มีบัตรแจ้งพบผู้ป่วยสงสัย AEFI ณ จุดตรวจรักษาและจ่ายยาสนับสนุนสื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ AEFI แก่ผู้ปกครองและแจกแบบรายงาน AEFI แก่ผู้ปกครอง สรุป:ระบบเฝ้าระวัง AEFI มีปัญหาสำคัญ 7 ด้าน ควรมีการร่วมมือกันพัฒนาระบบในด้านนโยบาย ด้านระบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง AEFI ด้านมาตรฐานและคู่มือ และด้านการอบรมและเจ้าหน้าที่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Chokpaiboonkit K, Lappra K, Mukmallica J, Nakboon nam T, Tangsatapornpong A. Vaccine and Immuni zation textbook 2013. 3rded. Bangkok: Saun Sunan dha Rajabhat University; 2013. p.13-5.

2. Prempree P, Tipparat K. Surveillance and investiga- tion of adverse events following immunization (AEFI). Bangkok: Bureau of Epidemiology, Depart ment of Disease Control, Ministry of Public Health; 2008. p.6-14.

3. Areechokchai A, Chantasiriyakorn S, Wongsawan P, Thepsittha K, Tonghong A, Sutthachana S, et al. Situations of measles mumps rubella of Thailand. In: Chantasiriyakorn S, editors. The summary of situations and knowledge from surveillance and investigation of adverse events following immuniza tion of MMR vaccines. Bangkok: Agricultural Coope rative Federation Printing of Thailand;2009. p.11-2.

4. Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB. Adverse events associated with childhood vaccines: evidence bearing on causality. Washington DC: Division of Health Promotion and Disease Prevention, Institu- tion of Medicine;1994.

5. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, et al. Retraction in: Ileallym phoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351: 637-41.

6. Akobeng AK, Thomas AG. Inflammatory bowel disease, autism, and the measles, mumps, and rubella vaccine. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 351-2.

7. Alicino C, Merlano C, Zappettini S, Schiaffino S, Luna GD, Accardo C, et al. Routine surveillance of adverse events following immunization as an important tool to monitor vaccine safety. Hum Vaccin Immunother 2015; 11: 91–4.

8. Tipparat K. Adverse events following immunization surveillance. Annual Epidemiological Surveillance Report 2009; 134-44.

9. Tipparat K. Adverse events following immunization surveillance. Annual Epidemiological Surveillance Report 2011;117-22.

10. Tipparat K. Adverse events following immunization surveillance. Annual Epidemiological Surveillance Report 2012; 67-71.

11. Monteiro SAMG, Takano OA, Waldman EA. Surveil lance for adverse events after DTwP/Hib vaccination in Brazil: Sensitivity and factors associated with reporting. Vaccine 2010; 28: 3127-33.

12. Lopez-Gonzalez E, Herdeiro MT, Figueiras A. Deter minants of under-reporting of adverse drug reactions : A systematic review. Drug Safety 2009; 32: 19-31.

13. Hasford J, Goettler M, Munter KH, Mer-Oerlinghau sen B. Physicians' knowledge and attitudes regarding the spontaneous reporting system for adverse drug reactions. J Clin Epidemiol 2002; 55: 945-50.

14.World Health Organization, Western Pacific Regional Office. Immunization safety surveillance: guidelines for managers of immunization programme on reporting and investigating adverse events following immunization. [online].1999 [cited Dec 9, 2013]. Available from: iris.wpro.who.int/handle/10665.1/12 993

15. Fritzell B. Detection of adverse events: what are the current sensitivity limits during clinical development? Vaccine 2002; 20: S47–8.

16. Niu MT, Erwin DE, Braun MM. Data mining in the US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): early detection of intussusception and other events after rotavirus vaccination. Vaccine 2001; 19: 4627–34.

17. Chen RT, Rastogi SC, Mullen JR, Hayes SW, Cochi SL, Donlon JA et al.The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine 1994; 12: 542–50.

18. Bentsi-Enchill A, Hardy M, Koch J, Duclos P. Adverse events temporally associated with vaccines -1992 Report. Can Commun Dis Rep 1995; 21: 117-28.

19. Vermeer-de-Bondt PE, Wesselo C, Dzaferagic A, Phaff TAJ. Adverse events following immunisation under the National Vaccination Programme of The Netherlands. Number V—Reports in 1998. [online] .1998 [cited Mar16, 2013]. Available from: www.rivm .nl/bibliotheek/rapporten/000001004.html.

20. Chen RT, Glasser JW, Rhodes PH, et al. Vaccine Safety Data link Project: a new tool for improving vaccine safety monitoring in the United States. Pediatrics 1997; 99: 765–73.

21. Chen RT. Safety of vaccines. In: Plotkin SA, Morti mer EA, editors. Vaccines. Philadelphia: Saunders; 1999. p.1144–63.

22. Newport MJ, Conway SP. Experience of a specialist service for advice on childhood immunization. J Infect 1993; 26: 295–300.

23.Gold M, Goodwin H, Botham S, Burgess M, Nash M, Kempe A. Re-vaccination of 421 children with a past history of an adverse vaccine reaction in a special immunization service. Arch Dis Child 2000; 83: 128–31.