ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับสื่อให้ความรู้โดยเภสัชกร แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขณะนอนโรงพยาบาล: การทดลองแบบสุ่ม

Main Article Content

กรองมาศ ปัทมาวิไล
กรกมล รุกขพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational intervention: MI) แบบสั้น โดยเภสัชกรร่วมกับสื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome: ACS) ขณะนอนโรงพยาบาล วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการทดลองเชิงสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลด้วยโรค ACS ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้วิจัยสุ่มแยกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นกลุ่มควบคุม (51 คน) และกลุ่มศึกษา (51 คน) ตัวอย่างทุกคนพบผู้วิจัย 3 ครั้ง คือ วันที่นอนโรงพยาบาลวันแรก วันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และวันที่กลับมาติดตามอาการตามนัด กลุ่มควบคุมได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกรตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มศึกษาได้รับคำปรึกษาโดยใช้เทคนิค MI แบบสั้นโดยเภสัชกรร่วมกับสื่อให้ความรู้ ผลลัพธ์ของการศึกษาได้แก่ การกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใหม่หลังออกจากโรงพยาบาล (readmission after discharge: RAD) ภายใน 28 วันความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้เรื่องโรคและยา และความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา ผลการวิจัย: อัตราของ RAD ภายใน 28 วัน ของกลุ่มศึกษาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 2 และ ร้อยละ 21.6 ตามลำดับ; P=0.006) ความร่วมมือในการใช้ยาจากการนับเม็ดยาที่เหลือของกลุ่มศึกษามีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 99±2 และ 94.6±6.8 ตามลำดับ; P<0.001) ความรู้เรื่องโรคและยาของกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมในวันจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (22.3±1.2 และ 18.7±2.7 จากคะแนนเต็ม 23 ตามลำดับ; P<0.001) และในวันที่ผู้ป่วยกลับมาติดตามผลการรักษา (22.1±1.1 และ 19.1±2.9 ตามลำดับ; P<0.001) คะแนนความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของกลุ่มศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (56±4.1 และ 53.2±6.1 จากคะแนนเต็ม 60 ตามลำดับ; P=0.01) สรุป: การให้ MI แบบสั้นโดยเภสัชกรร่วมกับสื่อให้ความรู้ในผู้ป่วย ACS ทำให้ RAD ลดลง ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้เรื่องโรคและยา รวมทั้งความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Thai Heart Association of Thailand. Clinical practice guideline for ischemic heart disease 2014. 2nded. Bangkok: Srimuang Publishers; 2014.

2. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Executive summary: heart disease and stroke statistics—2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2016; 133: 447–54.

3. World Health Organization. Cardiovascular diseases [online]. 2017. [cited May 19, 2018]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiova scular-diseases-(cvds)

4. Department of Disease Control. Theme of heart's day 2017. Non-communicable disease data [online]. 2017. [cited Jun 8, 2018]. Available from: www.thai ncd.com/2016/news/hot-news-etail.php?id=12808& gid=18

5. Department of Disease Control. Amount and death rates per 100,000 persons in ischemic heart dis- ease. Non-communicable disease data [online]. 2016. [cited May 26, 2018]. Available from: www. thaincd.com/information-statistic/non-communicabl e-disease-data.php

6. Hengratsamee K. ST elevation myocardial infarction patient situation in Thailand [online]. 2016. [cited Oct 8, 2016]: Available from www.cdi.thaigov.net/c di/folder_a/folder_f/1aa.pdf

7. Fingar K, Warshington R, Trends in hospital readmis sions for four high-volume conditions, 2009-2013 [online]. 2015. [cited May 19, 2018]. Available from: www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb196-Re admissions-Trends-High-Volume-Conditions.jsp

8. Anukoolsawat P, Sritara P, Teerawattananon Y. Costs of lifetime treatment of acute coronary syndrome at Ramathibodi hospital. Thai Heart Journal 2006; 19: 132–43.

9. McIlvennan CK, Eapen ZJ, Allen LA. Hospital read- missions reduction program. Circulation 2015; 131: 1796–803.

10. Krumholz HM, Lin Z, Drye EE, Desai MM, Han LF, Rapp MT, et al. An administrative claims measure suitable for profiling hospital performance based on 30-day all-cause readmission rates among patients with acute myocardial infarction. Circulation 2011; 4: 243–52.

11. Hansen LO, Young RS, Hinami K, Leung A, Williams MV. Interventions to reduce 30-day rehospitaliza- tion: A systematic review. Ann Intern Med 2011; 155: 520–8.

12. Ravn-Nielsen LV, Duckert M-L, Lund ML, Henriksen JP, Nielsen ML, Eriksen CS, et al. Effect of an in-hospital multifaceted clinical pharmacist intervene tion on the risk of readmission: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2018; 178: 375–82.

13. Budiman T, Snodgrass K, Chang AK. Evaluation of pharmacist medication education and post-dis charge follow-up in reducing readmissions in patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI). Ann Pharmacother 2015; 50: 118-24.

14. Clark LT, Bellam SV, Shah AH, Feldman JG. Analysis of prehospital delay among inner-city patients with symptoms of myocardial infarction: implications for therapeutic intervention. J Natl Med Assoc 1992; 84: 931–7.

15. Phemphul C, Pinyopasakul W, Asdornwised U, Lak sanabunsong P. The effectiveness of a structured discharge planning program in patients with acute coronary syndrome on functional status, satisfac tion and unexpected hospital revisits. J Nurs Sci 2011; 29: 120-8.

16. Arnold SV, Smolderen KG, Kennedy KF, Li Y, Shore S, Stolker JM, et al. Risk factors for rehospitalI zation for acute coronary syndromes and unplanned revascularization following acute myocardial infarction. J Am Heart Assoc 2015; 4: e001352.

17. Tasakorn V, Sahadsanon D. Sampling and blinding. In: Pitisuttithum P, Picheansoonthon C, editors. Textbook of clinical research [online]. 2011 Avai lable from: www.tm.mahidol.ac.th/th/tropical-medi cine-knowledge/book-clinic/Textbook-of-ClinicalRes earch/145-70.pdf.

18. Scott NW, McPherson GC, Ramsay CR, Campbell MK. The method of minimization for allocation to clinical trials: a review. Control Clinical Trials 2002; 23:662–74.

19. Rungsilp M, Soorapan S, Pongwecharak J, Vongpu warak P. The effects of pharmaceutical care provision on patients with acute coronary syndromes and hypercholesterolemia at Patthalung hospital pharmacy department. Songklanagarind Medical Journal 2008; 26: 261-74.

20. Nuanchuay P. Effect of pharmaceutical care on the control of risk factors for progression of renal function in patients with chronic kidney disease at Thasala hospital [Master Thesis]. Songkla: Prince of Songkla University; 2012.

21. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Pattharachayakul S. The effect of pharmacist education for know ledge of disease, medication and behavior in acute coronary syndrome patient in Songkhla: Faculty of Pharmacy, Prince of Songkla University; 2010.

22. Detkong T. Motivational interviewing for NCDs. Bangkok: Beyond publishing; 2017.

23. Ramkhamheang Hospital. 100% occlusion of coronary artery heart with treatment [online]. 2012. [cited May 20, 2018]. Available from: www.You tube .com/watch?v=m2T_h3vUojE.

24. Chaimol P. Pharmacist education and pictogram of instruction on drug use for diabetes outpatients in primary care units [master Thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2016.

25. Ho PM, Lambert-Kerzner A, Carey EP, Fahdi IE, Bryson CL, Melnyk SD, et al. Multifaceted interven- tion to improve medication adherence and second dary prevention measures after acute coronary syndrome hospital discharge a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2013; 174: 186–93.

26. Strömberg A, Dahlström U, Fridlund B. Computer-based education for patients with chronic heart failure. a randomised controlled multicentre trial of the effects on knowledge, compliance and quality of life. Patient Educ Couns 2006; 64: 128–35.

27. Buckley T, McKinley S, Gallagher R, Dracup K, Moser DK, Aitken LM. The effect of education and counselling on knowledge, attitudes and beliefs about responses to acute myocardial infarction symptoms. Eur J Cardiovasc Nurs 2007;6:105–11.