คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ธนพงศ์ ภูผาลี
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร
มาลี สุปันตี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มฯ จากพื้นที่ 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง หลังจากนั้นวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบคุณภาพน้ำดื่มภาคสนามของกรมอนามัย ประกอบด้วยชุดวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม ความกระด้างของน้ำดื่ม และวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างด้วยเครื่อง pH meter การตัดสินผลทำโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ผลการศึกษา: น้ำดื่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ด้านจุลินทรีย์โดยพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียจำนวน 92 ตัวอย่าง (ร้อยละ 69.2) พบแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จำนวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) ในด้านฟิสิกส์และเคมี ไม่พบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำทุกตัวอย่าง พบค่าความกระด้างเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่า 100 mg/L) จำนวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) ในด้านความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.8) ประกอบด้วยค่าความเป็นกรด–ด่าง ที่น้อยกว่า 6.5 จำนวน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.5) และค่าความเป็นกรด–ด่างมากกว่า 8.5 จำนวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.3) น้ำดื่มผ่านเกณฑ์วิเคราะห์ทุกด้าน จำนวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.6 สรุป: น้ำดื่มร้อยละ 25.6 จากตู้น้ำดื่มฯ ในจังหวัดมหาสารคามผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในด้านโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ความกระด้าง และค่าความเป็นกรดด่าง ผู้บริโภคควรตระหนักอันตรายจากการบริโภคน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Kianeiam V, Sumprasert R. Factors affecting buying of drinking water from vending machines within the Metropolitan Waterworks Authority Branch of Bangkoknoi [project report]. Bangkok: Siam Univer- sity ; 2016.

2. Assawarachan N. Attitude and behavior on buying drinking water from vending machines among apartment residents in Nonthaburi.Nonthaburi: Rat- chaphruek College; 2011.

3. Panai Y, Sa-a W. Study on water consumption behavior of students and drinking water quality from apartments in front of Songkhla Rajabhat University [project report]. Songkla: Songkla Rajabhat Univer- sity; 2013.

4. Taweesuai P, Pho-in M. Situation of safety on drinking water from vending machines. Bangkok: Independent Committee for Consumer Protection; 2016.

5. Industrial Production Standard Act B.E. 2511. Royal Gazette No. 85, Part 121 (Dec 31, 1968).

6. Public Health Ministerial Declaration No. 362 in 2013 on drinking water from vending machines. Royal Gazette No. 130, Part 136D special (Aug 16, 2013).

7. Public Health Ministerial Declaration No. 284 in 2004 on drinking water in sealed containers (No.5). Royal Gazette No. 122, Part 9D special (Jan 31, 2005).

8. Public Health Ministerial Declaration No. 61 in 1981 on drinking water in sealed container. Royal Gazette No. 98, Part 157 (Sep 24, 1981).

9. Public Health Ministerial Declaration No. 135 in 1991 on drinking water in sealed container (No.2). Royal Gazette No. 118, Part 61 (Apr 2, 1991).

10. Public Health Ministerial Declaration on drinking water in sealed container (No.6). Royal Gazette No. 127, Part 67D special (May 27, 2010).

11. Declaration of Subcommittee on Label No.31 in 2010 on water vending machines as label-controlled goods.Royal Gazette No.127, Part 140Dspecial (Dec 8, 2010).

12. Public Health Ministerial Declaration on business considered detrimental to health in 2015. Royal Gazette No. 132, Part 165D special (Jul 17, 2015).

13. Department of Health. Environmental health accredi tation, standard operating procedure. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2015.

14. Pinprateep P. Resolution of the 9th National Health Assembly. Nonthaburi: National Health Commission Office of Thailand; 2017.

15. Resolution of 2017 Maha Sarakham province health assembly.Maha sarakham: Mahasarakham province Health Assembly; 2017.

16. Office Statistics Registration Systems. Population and household statistics [online]. 2016 [cited Jul 14, 2017]. Available from: stat.dopa.go.th/stat/statnew/ upstat_age.php..

17. Research and Laboratory Development Center User manual for drinking water test kit. Nonthaburi: Department of Health, Ministry of Public Health; 2015.

18.Department of Public Health and Environment. Drinking water from water vending machines in Hatyai city municipality. Songkla: Hatyai Municipality office; 2013.

19.Nimrat S, Vuthiphandchai V. Quality of plastic bottled drinking water, cupped drinking water and water from vending machines distributed in Chon Buri province, Thailand. Journal of Science Technology Mahasarakham University 2014;198: 638–47.

20. Boonpakdee R, Hanprated N. The roles of local government under the Public Health act B.E.2535 in business detrimental to health control: A case study of drinking water vending machines around Ubon Ratchathani University. In: Jungsuttiwong S, editor. The 5th UBU Conference proceeding; 2011 August 4-5; Ubon Ratchathani:Ubon Ratchathani Univer sity; 2011. p 292–300.

21.Sutheparak L. Evaluation of water quality from vending machines. Food and Water Sanitation Journal 2015; 18: 9–21.

22. Siriyakorn P, Kitiphisanon P, Khumtip A, Kaewkim K, Laitip N. Hardness in drinking water from vending machine and water filter machine in community around Huachiew Chalermprakiet University. In: Plungpol P, Homwisetwongsa S, editors Proceeding of the 1st Academic Science and Technology Confer ence; 2013 March 18; Bangkok: Huachiew Chalerm prakiet University; 2013. P 69–73.

23. Tadpikultong P, Plaingam J, Wongboonkuakul N. Factors affecting quality of water from vending machine. FDA Journal 2008; 43: 45–56.

24. Food and Drug Administration. Safety situation of drinking water from water vending machines. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2008.

25. Peeartit W, Wongmun A. Quality of drinking water from vending machines. [project report]. Phitsanulok: Naresuan University; 2014.

26. Janwithayanuchit I, chuwongwattana S, Pumeesat P, Rangsipanuratn W, Paungmoung P. Quality of water from vending machines in Bangkok. Journal of Health Science 2008; 97: 68–73.

27. Saengklai L, Jamsri P, Puksun K, Teerasamit K, Jittiyossara K. Risk assessment of drinking water from vending machines in the central area and support of establishment of the quality standard. Bulletin of the Department of Medical Sciences 2015 ; 225: 22–36.