ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดของ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

นิสารัตน์ คำด้วง
ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมการศึกษา 102 คนเป็นกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม (กลุ่มทดลอง) แบ่งเป็นผู้ป่วยในระยะการรักษาแบบเข้มข้น 49 คน และในระยะต่อเนื่อง 53 คน และกลุ่มที่ไม่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม 79 คน (กลุ่มควบคุม) ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนย้อนหลัง การศึกษาใช้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริบาลเภสัชกรรม ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย และคุณภาพชีวิตก่อนและหลังให้บริบาลเภสัชกรรม การประเมินคุณภาพชีวิตใช้แบบประเมินขององค์การอนามัยโลกฉบับย่อ (WHOQOL-BREF หรือ WHOQOL-26) ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองมีผลเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2  มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05) ในกลุ่มทดลองพบปัญหาจากการรักษาด้วยยาทั้งหมด 115 ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ 92 ปัญหา (ร้อยละ 80) ปัญหาจากการรักษาด้วยยาที่พบมากที่สุด คือ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (54 ปัญหาหรือร้อยละ 47) สรุป: การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้น ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาและสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. Global tuberculosis report [online]. 2013. [cited May 14, 2015]. Availa- ble from: www.who.int/tb/publications/global report/ en/.

2. Marinker MA. From compliance to concordance: achieving shared goals in medicine taking. Br Med J 1997; 314: 717-18.

3 American Thoracic Society and Centers for Disease Control and Prevention. Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161(suppl): 221-47.

4. Wells BG, Dipiro JT, Schwinghammer TL, Hamilton CW. Pharmacotherapy handbook, 3rd ed Singapore : McGraw-Hill; 2006.

5. Blumberg HM, Buram WJ, Chaisson RE, Daley CL Etkind SC, Friedman LN, et al. American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention /Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167: 603-62.

6. Forget EJ, Menzies D. Adverse reactions to first-line antituberculosis drugs. Expert Opin Drug Saf 2006; 5: 231-49.

7. Jasmer RM. Short-course rifampin and pyrazina- mide compared with isoniazid for latent tuberculo sis infection: a multicenter clinical trial. Ann Intern Med 2002;137:640-78.

8. Ungo JR, Jones D, Ashkin D, Hollender ES, Bernstein D, Albanese AP, Pitchenik AE. Antituber culosis drug-induced hepatotoxicity: the role of hepatitis C virus and the human immunodeficiency virus. Crit Care Med. 1998; 8:1871-6.

9. Ana TC, Mariana M, Sara F, Paulo CR. Incidence and risk factors of major toxicity associated to first-line anti-tuberculosis drugs for latent and active tuberculosis during a period of 10 years. Rev Port Pneumol 2014;21:145-9.

10. Sudeep N, Anuradha L, Olugbenga O, Richard E. Errors in the treatment of tuberculosis in Baltimore. Chest 2000; 111: 734-7.

11. Supongpattanakit S. Drug related problems in tuberculosis patients at Tuberculosis Control Center 10 Chiang Mai. [independent study]. Chiang Mai: Chiangmai University; 2000.

12. Somsong W. Adherence to tuberculosis treatment and conversion rate in HIV infected tuberculosis patients [master thesis]. Bangkok: Mahidol Univer-sity; 2002.

13. Yew WW. Therapeutic drug monitoring in antituber culosis chemotherapy. Ther Drug Monit. 1998; 20: 469-72.

14. Putlerpong C, Santimaleeworlakun W, MontakarntI kun P, Pattarachayakun S, Sonthisombut P. Phar- macist initiative for patient tuberculosis. Bangkok: Association of Hospital Pharmacy (Thailand); 2012.

15. Pummangura C, Tunyasandsuk K. Philosophy of pharmaceutical care practice. Bangkok: Newthaimit; 2000.

16. Hepler CD, Strand LM. Opportunities and response bilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm. 1990;4 7: 533-54.

17. Mahutnirunkun S. The program for mental health survey in the area in 2002 [online]. 2002 [cited Aug 1, 2015]. Available from: www.dmh.go.th/test/down load/files/whoqol.pdf.

18. World Health Organization. WHOQOL-BREF: intro duction, administration, scoring and generic version of the assessment, field trial version [online]. 1996 [cited Aug 17, 2015]. Available from: www.who.int/ mental_health/media/en/76.pdf.

19. Trevittaya P. Concepts of quality of life [editorial]. Bulletin of Chiangmai Associated Medical Sciences 2016; 49: 171-181.

20. Srisatidnarakul B. Methodology in nursing research 3rd ed. Bangkok: U&I Inter Media; 2004.

21. Kawwongwarn J, Singsiwanon P. Sample size determination in clinical trials. In: Pitisuttitum P, Pichiansontorn C, editors. Textbook of clinical research. Bangkok: Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University; 2011.

22. World Health Organization. Treatment of Tubercu losis: guidelines for national programmes 4th ed. [online]. 2009 [cited May 19, 2015]. Available from: www.who.int/tb/publications/tb_treatmentguidelines/en/.

23. Pefura-Yone EW, Kengne AP, Kuaban C. Non-conversion of sputum culture among patients with smear positive pulmonary tuberculosis in Came roon: a prospective cohort study. BMC Infect Dis 2014;14:138.

24. Tassanawijit P. Effect of pharmaceutical care in tuberculosis patient at Ngao hospital [master thesis] . Chiangmai: Chaingmai University; 2003.

25. Boonjarat S. Effect of Pharmacist involvement on drug related problems in a tuberculosis clinic: assessment of patient outcomes and doctors responses [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2002.

26. Muhammad A, Syed AS, Sulaiman AAS, Muham mad KS, Heng CL, Zaheer UDB. Impact of tubercu losis treatment on health-related quality of life of pulmonary tuberculosis patients: a follow-up study. BMC Infect Dis. 2014; 12: 1-11.