ผลของพัฒนาการตามวัยด้านร่างกายต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในผู้ป่วยเด็ก

Main Article Content

นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ

เด็กเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ยังไม่พัฒนาเต็มที่ หรือยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ จึงส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา การดูดซึมยาจากทางเดินอาหารในเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน ปัจจัยหลักที่สำคัญคือความเป็นกรด-ด่างและการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่แตกต่างกันตามวัย ด้านการกระจายยา เด็กวัยทารกแรกเกิดมีโปรตีนในเลือดต่ำ และมีน้ำเป็นองค์ประกอบของร่างกายมาก ทำให้ปริมาตรการกระจายยาหลายชนิดแตกต่างจากเด็กวัยอื่น ในขณะที่กระบวนการเมแทบอลิซึมยาที่ตับและการขับยาออกทางไตจะยังไม่สมบูรณ์เมื่อแรกเกิด แต่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นตามอายุ ทำให้การขจัดยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ครึ่งชีวิตของยาจึงมีแนวโน้มลดลงตามอายุ สำหรับผลของพัฒนาการตามวัยด้านร่างกายต่อเภสัชพลศาสตร์ของยา แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่พบว่าอาจขึ้นอยู่กับชนิดของยา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, Kauffman RE. Developmental pharmacology--drug disposition, action, and therapy in infants and children. N Engl J Med. 2003; 349: 1157-67.

2. Lowry JA, Jones BL, Sandritter TL, Kearns GL. Principles of drug therapy. In: Kliegman RM, Stanton BF, Schor NF, St Geme III JW, editors. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed. Philadelphia: Elsevier; 2016. p. 404-16.

3. Engle WA. Age terminology during the perinatal period. Pediatrics. 2004;114:1362-4.

4. Phan H, Pai VB, Hahata MC. Pediatrics. In: Chisholm-Burns MA, Schwinghammer TL, Wells BG, Malone PM, Kolesar JM, DiPiro JT, editors. Pharmacotherapy : principles & practice. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2016. p. 19-29.

5. Funk RS, Brown JT, Abdel-Rahman SM. Pediatric pharmacokinetics: human development and drug disposition. Pediatr Clin North Am. 2012;59:1001-16.

6. Wagner J, Abdel-Rahman SM. Pediatric pharmacokinetics. Pediatr Rev. 2013;34:258-69.

7. Anderson GD, Lynn AM. Optimizing pediatric dosing: a developmental pharmacologic approach. Pharmacotherapy. 2009;29:680-90.

8. Lu H, Rosenbaum S. Developmental pharmaco kinetics in pediatric populations. J Pediatr Pharma col Ther. 2014;19:262-76.

9. Batchelor HK, Marriott JF. Paediatric pharmaco kinetics: key considerations. Br J Clin Pharmacol. 2015;79:395-404.

10. Lexicomp® [mobile application]. Version 4.0.4. Ohio: Lexicomp, Inc.; 2018 [cited 1 Feb 2018].

11. Natale S, Bradley J, Nguyen WH, Tran T, Ny P, La K, et al. Pediatric obesity: pharmacokinetic alterations and effects on antimicrobial dosing. Pharmacotherapy. 2017;37:361-78.