ผลการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก

Main Article Content

กนกพรรณ นิกรเพสย์
สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบผลของการควบคุมองค์ประกอบทางเมแทบอลิกระหว่างผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่ได้รับคำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์และกลุ่มที่ได้รับคำแนะนำโดยเภสัชกรเพียงอย่างเดียว วิธีการ: เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2560 การศึกษาแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับคำแนะนำโดยเภสัชกรเพียงอย่างเดียวและกลุ่มทดลองซึ่งได้รับคำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ผู้ป่วยทุกรายได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมและคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผู้วิจัย จากนั้นเฉพาะกลุ่มทดลองได้รับการติดตามทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ผลลัพธ์คือค่าขององค์ประกอบทางเมแทบอลิก ได้แก่ เส้นรอบเอว ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับเอชดีแอลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตในช่วงที่หัวใจบีบตัวและคลายตัว ผลการวิจัย: ผู้ป่วยเข้าร่วมการวิจัย 245 ราย เป็นกลุ่มทดลอง 111 ราย กลุ่มควบคุม 123 ราย เมื่อสิ้นสุดการศึกษา (9-12 สัปดาห์) ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.009) ส่วนองค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน สรุป: การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกสามารถทำให้องค์ประกอบทางเมแทบอลิกดีขึ้นได้ โดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Grundy SM, Brewer HB, Jr., Cleeman JI, Smith SC, Jr., Lenfant C. Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004;109: 433-8.

2. Alberti KG, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 1998; 15: 539-53.

3. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001; 285: 2486-97.

4. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112: 2735-52.

5. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Associa tion; World Heart Federation; International Atheros clerosis Society; International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009; 120: 1640-5.

6. Health Information System Development Office. The report of Thailand population health examination survey IV [online]. 2010 [cited Sep 1, 2016] Ava-i lable from: www.hiso.or.th/hiso5/report/report1.php

7. Singh AK, Kari JA. Metabolic syndrome and chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2013; 22: 198-203.

8. Lonardo A, Ballestri S, Marchesini G, Angulo P, Loria P. Nonalcoholic fatty liver disease: a precur sor of the metabolic syndrome. Dig Liver Dis 2015 ; 47:181-90.

9. Horn M, Geraci SA. Polycystic ovary syndrome in adolescents: (women's health series). South Med J. 2013; 106: 570-6.

10. Esposito K, Chiodini P, Capuano A, Bellastella G, Maiorino MI, Giugliano D. Metabolic syndrome and endometrial cancer: a meta-analysis. Endocrine. 2014; 45: 28-36.

11. Esposito K, Chiodini P, Colao A, Lenzi A, Giugl iano D. Metabolic syndrome and risk of cancer: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2012; 35: 2402-11.

12. Galassi A, Reynolds K, He J. Metabolic syndrome and risk of cardiovascular disease: a meta-analy- sis. Am J Med. 2006;119: 812-9.

13. Pan A, Keum N, Okereke OI, Sun Q, Kivimaki M, Rubin RR, et al. Bidirectional association between depression and metabolic syndrome. A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. 2012; 35: 1171-80.

14. Dunbar JA, Reddy P, Davis-Lameloise N, Philpot B, Laatikainen T, Kilkkinen A, et al. Depression: An important comorbidity with metabolic syndrome in a general population. Diabetes Care 2008; 31: 2368-73.

15. Ford ES, Li C. Metabolic syndrome and health-related quality of life among U.S. adults. Ann Epidemiol. 2008;18: 165-71.

16. O'Neill S, O'Driscoll L. Metabolic syndrome: a closer look at the growing epidemic and its associ ated pathologies. Obes Rev. 2015;16:1-12.

17. Curtis LH, Hammill BG, Bethel MA, Anstrom KJ, Gottdiener JS, Schulman KA. Costs of the metabolic syndrome in elderly individuals: findings from the Cardiovascular Health Study. Diabetes Care. 2007;30:2553-8.

18. Grundy SM, Hansen B, Smith SC, Jr., Cleeman JI, Kahn RA. Clinical management of metabolic syndrome: report of the American Heart Associa tion/National Heart, Lung, and Blood Institute /American Diabetes Association conference on scientific issues related to management. Circula tion 2004; 109: 551-6.

19. Eckel RH. The metabolic syndrome. In: Longo DL FA, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editor. Harrison's principle of internal medicine. Vol.2. 18 ed. New York: McGraw-Hill; 2012. p. 1992-7.

20. Benavides S, Kohler LA, Souffrant G. A clinical pharmacist's role in screening for metabolic syndrome in a rural pediatric ambulatory clinic. J Rural Health. 2011;27:184-9.

21. Hammad EA, Yasein N, Tahaineh L, Albsoul-Younes AM. A randomized controlled trial to assess pharmacist-physician collaborative practice in the management of metabolic syndrome in a university medical clinic in Jordan. J Manag Care Pharm. 2011;17: 295-303.

22. Telner A, Gervais A, Amos S. Outcomes of a multidisciplinary approach to the management of the metabolic syndrome. Can Pharm J. 2008; 141: 42-7.

23. Eakin EG, Lawler SP, Vandelanotte C, Owen N. Telephone interventions for physical activity and dietary behavior change: a systematic review. Am J Prev Med. 2007;32:419-34.

24. Lin CH, Chiang SL, Heitkemper MM, Hung YJ, Lee MS, Tzeng WC, et al. Effects of telephone-based motivational interviewing in lifestyle modification program on reducing metabolic risks in middle-aged and older women with metabolic syndrome: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2016;60:12-23.

25. Fappa E, Yannakoulia M, Ioannidou M, Skoumas Y, Pitsavos C, Stefanadis C. Telephone counse ling intervention improves dietary habits and metabolic parameters of patients with the metabo lic syndrome: a randomized controlled trial. Rev Diabet Stud. 2012;9:36-45.

26. Praphasil O. Effects of promoting self-efficacy in a self-management program among persons with metabolic syndrome [master thesis]. Bangkok: Thammasat University ; 2011.

27. Siripitayakunkit A, Panpakdee O, Malathum P. Effects of a self-care promotionfor energy balance program on health outcomes in health care person nel with metabolic syndrome. Ramathibodi Nursing Journal 2556;19:365-81.

28. Havanont P, Panyasang W. Sample size. In:Sampatanukul P, editor. Research principle: To succeed in the practice. Bangkok: Faculty of Medi cine, Chulalongkorn University; 2555. p. 261-80.

29. Intarakamhang U. Counseling and motivation for behavior modification in obesity and central obesity. In: Nitiyanant W, editor. Obesity and cen tral obesity. Bangkok: Sukhumvit Media Marketing; 2554. p. 151-87.

30. Car J, Sheikh A. Telephone consultations. BMJ. 2003;326:966-9.

31. Wang Q, Chair SY, Wong EM-L. The effects of a lifestyle intervention program on physical outcomes, depression, and quality of life in adults with metabolic syndrome: A randomized clinical trial. Int J Cardiol. 230:461-7.

32. Mujica V, Urzua A, Leiva E, Diaz N, Moore-Carrasco R, Vasquez M, et al. Intervention with education and exercise reverses the metabolic syndrome in adults. J Am Soc Hypertens. 2010; 4: 148-53.

33. Kim CJ, Kim DJ, Park HR. Effects of a cardiovascular risk reduction intervention with psychobehavioral strategies for Korean adults with type 2 diabetes and metabolic syndrome. J Cardio vasc Nurs. 2011;26:117-28.

34. Zhang SX, Guo HW, Wan WT, Xue K. Nutrition education guided by Dietary Guidelines for Chinese Residents on metabolic syndrome charac terristics, adipokines and inflammatory markers. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20:77-86