เผยแพร่แล้ว: 2020-08-14

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยไทยที่ได้รับยา warfarin

ธันย์ชนก ไทยชนะ, อรินทยา พรหมินธิกุล, ชิดชนก เรือนก้อน, กนกพร นิวัฒนนันท์ (ผู้แต่ง)

954-968

โมเดลเชิงนิเวศวิทยาของการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

จุฑารัตน์ แดงมา, ศิริตรี สุทธจิตต์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (ผู้แต่ง)

1027-1040

การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่ได้รับการรักษาด้วยยาลาโมไตรจีน

ฒฤณวัสตร์ วงษ์วิเศษ, ทัดตา ศรีบุญเรือง, สุภกิจ ดำรงค์พิวัฒน์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี (ผู้แต่ง)

1099-1110

ความคิดเห็นต่อความเต็มใจที่จะจ่ายในการว่าจ้างเภสัชกร ประจำการเต็มเวลาของผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบัน

บุรินทร์ ต ศรีวงษ์, ณัฏฐา อุตรศักดิ์, ณัฐกานต์ ธีระทานันท์, ภัทราวรรณ ศฤงคารศิริ, ศิริรัตน์ วิศยทักษิณ (ผู้แต่ง)

1141-1150

สมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ภัณฑิรา ปริญญารักษ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ธีรพล ทิพย์พยอม, เวโรจน์ เหล่าโภคิน, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ผู้แต่ง)

1168-1178

การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย : ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, กุสาวดี เมลืองนนท์, ศนิตา หิรัญรัศมี, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, สุชาดา สูรพันธุ์ (ผู้แต่ง)

1179-1190

ผลและความปลอดภัยของครีมจากการใช้สารสกัดตำรับสหัศธาราเพื่อบรรเทา อาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ: การศึกษานำร่อง

ฐปนนท์ สัวกิตติกุล, บุญชนะ พงษ์เจริญ, อรุณพร อิฐรัตน์, ศรีโสภา เรืองหนู, ภูริทัต กนกกังสดาล, ธันญาดา เลิศดำรงค์เดช (ผู้แต่ง)

1219-1227

การพัฒนาคำแนะนำใหม่ในการบริหารยาพ่นจมูก

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ฉัฐภัทร ผลกษาปน์สิน, ปัญญาพร ปัณนะพงษ์, ชนิดา จันทร์ทิม, จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ, ขวัญชัย รัตนมณี, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ (ผู้แต่ง)

1228-1247