การพัฒนาภาพมาตรฐานเพื่อช่วยแยกสาเหตุของโรคคอหอยอักเสบและโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล
ชาคริต หริมพานิช
กาญจนา รัตนพรสมปอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาภาพมาตรฐานช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบ (acute pharyngitis หรือ AP)  และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (acute tonsillitis หรือ AT) ในงานเภสัชกรรมชุมชน วิธีการศึกษา: การศึกษานี้มีรูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดเกณฑ์ลักษณะรอยโรคในภาพมาตรฐานสำหรับใช้แยกสาเหตุของโรค AP และ AT โดยกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 2) การสำรวจรอยโรคภายในช่องปากและลำคอของผู้ป่วยโรค AP และ/หรือ AT ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3) การพัฒนาภาพมาตรฐานที่มีลักษณะรอยโรคตามที่กำหนดและการทดสอบคุณภาพของภาพดังกล่าว ผลการวิจัย: 1) ภาพมาตรฐานควรแสดงรอยโรคบริเวณลำคอ ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล ลิ้น และเพดานปาก 2) ได้เกณฑ์ลักษณะรอยโรคในภาพมาตรฐานของการติดเชื้อไวรัส และการติดเชื้อแบคทีเรีย 3) ได้ภาพรอยโรคสำหรับแยกสาเหตุของโรค AP และ AT ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ สรุป: การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ภาพมาตรฐานต้นแบบสำหรับแยกสาเหตุของโรค AP และ AT ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเป็นปรนัยสูง ซึ่งพร้อมสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bathala S, Eccles R. A review on the mechanism of sore throat in tonsillitis. J Laryngol Otol. 2013; 127: 227-32.

Nejashmikj VR, Stojkovska S, Topuzovska IK, Stavrikj K. Evidence based practice in using antibiotics for acute tonsillitis in primary care practice. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2017; 38: 63-8.

Agarwal M, Raghuwanshi SK, Asati DP. Antibiotic use in sore throat: Are we judicious? Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2015; 67: 267-70.

Ozdemir S, Ozturk TC, Metiner Y, Ak R, Ocal O. Evaluation of the prescriptions written for upper respiratory tract infections. North Clin Istanb. 2015; 2: 107-14.

Wu Y, Yang C, Xi H, Zhang Y, Zhou Z, Hu Y. Prescription of antibacterial agents for acute upper respiratory tract infections in Beijing, 2010-2012. Eur J Clin Pharmacol. 2016; 72: 359-64.

Capper R, Canter RJ. How well do parents recognize the difference between tonsillitis and other sore throats?. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2001; 26: 458-64.

Brennan-Krohn T, Ozonoff A, Sandora TJ. Adherence to guidelines for testing and treatment of children with pharyngitis: a retrospective study. BMC Pediatr. 2018; 18: 43.

Palla AH, Khan RA, Gilani AH, Marra F. Over prescription of antibiotics for adult pharyngitis is prevalent in developing countries but can be reduced using McIsaac modification of Centor scores: a cross-sectional study. BMC Pulm Med. 2012; 12: 70.

Saengcharoen W, Jaisawang P, Udomcharoensab P, Buathong K, Lerkiatbundit S. Appropriateness of diagnosis of streptococcal pharyngitis among Thai community pharmacists according to the Centor criteria. Int J Clin Pharm. 2016; 38: 1318-25.

Vasudevan J, Mannu A, Ganavi G. McIsaac Modification of Centor score in diagnosis of strepto coccal pharyngitis and antibiotic sensitivity pattern of beta-hemolytic streptococci in Chennai, India. Indian Pediatr. 2019; 56: 49-52.

Aponte-González J, González-Acuña A, Lopez J, Brown P, Eslava-Schmalbach J. Perceptions in the community about the use of antibiotics without a prescription: Exploring ideas behind this practice. Pharm Pract (Granada). 2019; 17: 1394.

Irawati L, Alrasheedy AA, Hassali MA, Saleem F. Low-income community knowledge, attitudes and perceptions regarding antibiotics and antibiotic resistance in Jelutong District, Penang, Malaysia: a qualitative study. BMC Public Health. 2019; 19: 1292.

Topor G, Grosu IA, Ghiciuc CM, Strat AL, Lupuşoru CE. Awareness about antibiotic resistance in a self-medication user group from Eastern Romania: a pilot study. PeerJ. 2017;5: e3803.

Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2012; 55: 1279-82.

Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, Little P, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 1-27.

Murphy TP, Harrison RV, Hammoud AJ, Yen G. Pharyngitis [online]. 2 0 1 3 [cited Dec 1, 2 0 19]. Available from: www.med.umich.edu/1info/FHP/pra ctice guides/pharyngitis/pharyn.pdf.

Chan JYC, Yau F, Cheng F, Chan D, Chan B, Kwan M. Practice recommendation for the management of acute pharyngitis. HK J Paediatrics 2015; 20: 156 -62.

Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Waldfahrer F, Berner R. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273: 973-87.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Sore throat (acute): Antimicrobial prescrib- ing [online]. 2018 [cited Dec 1, 2 0 19]. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng84.

Cohen JF, Bertille N, Cohen R, Chalumeau M. Rapid antigen detection test for group A strepto coccus in children with pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 7: CD010502.

Balasubramanian S, Amperayani S, Dhanalakshmi K, Senthilnathan S, Chandramohan V. Rapid antigen diagnostic testing for the diagnosis of group A beta-haemolytic streptococci pharyngitis. Natl Med J India. 2018; 31: 8-10.

Uruekoran R, Phonsena W, Thingdang S, Somsaard P, Chaiyasong S, Srisilp T. Treatment outcome and cost of rationale antibiotic use imple mentation in Mahasarakham University Pharmacy. Isan Journal of Pharmaceutical Sciencs 2013; 9: 31-42.

Martin JM. Pharyngitis and streptococcal throat infections. Pediatr Ann 2010; 39: 22-7.

Suttajit S. Clinical score: tool for community pharmacy for rationale antibiotic use in upper respiratory tract infections. CPA 2008; 40: 33-7.

Community Pharmacy Association (Thailand), Faculty of Pharmaceutical Sciences Huachiew Chalermprakiet University. The promotion of antibiotic smart use in community pharmacy, 2012 [dissertation]. Bangkok: Huachiew Chalermprakiet University; 2012.

Thavornwattanayong W. Rational drug use in community pharmacy: RDU Pharmacy. Rational Drug Use in Community Pharmacy academic; 2017.

Thamlikitkul V. Rational antibiotic use in bacterial infection in sub-district health promoting hospital manual. Thailand Antimicrobial Resistance Containment and Prevention Program; 2015.

Varosy PD, Newman TB. Acute pharyngitis. N Engl J Med. 2001; 344: 205-10.

Sidell D, Shapiro NL. Acute tonsillitis. Infect Disord Drug Targets. 2012; 12: 271-6.

Bannister M, Ah-See KW. Is oropharyngeal cancer being misdiagnosed as acute tonsillitis? Br J Gen Pract. 2014; 64: e742-4.

Kalra MG, Higgins KE, Perez ED. Common questions about Streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2016; 94: 24-31.

Poowaruttanawiwit P, Krajangopat P. Oral opening methods for oral and throat examination for differential diagnosis of acute pharyngitis and tonsillitis from viral or bacterial infection in community pharmacy setting. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 1: 41-9.

Asan Pharmaceutical. ASAN Easy Test Influenza A/B: Diagnostic kit for Influenza A/B antigen detection [online]. 2017 [cited Oct 23, 2019]. Available from: www.pdiagnostics.com/product/178 11/asan-easy-test-influenza-ab-antigen-strip.

Asan Pharmaceutical. Asan easy test® Strep A. Diagnostic kit for Strep A antigen detection [online]. 2017 [cited Oct 23, 2019]. Available from: www.pdia gnostics.com/product/17910/asan-easy-test-strep-a-strip.

Regulation of Pharmacy Council. Scopes and conditions of pharmacy profession [online]. 2018 [cited Dec 1, 2019]. Available from: www.ratchakit cha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/114/31.PDF.

Ministry of Public Health and Ministry of Agriculture and Cooperatives. Strategic plan for antimicrobial resistance management, Thailand 2017-2021 [online]. 2016 [cited Dec 1, 2019]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/documentation/AMR%20strategy%202560-2564.pdf

Tangcharoensathien V, Sattayawutthipong W, Kanja napimai S, Kanpravidth W, Brown R, Sommanus tweechai A. Antimicrobial resistance: from global agenda to national strategic plan, Thailand. Bull World Health Organ. 2017; 95: 599-603.

Li Z, Huang J, Hu Z. Screening and diagnosis of chronic pharyngitis based on deep learning. Int J Environ Res Public Health. 2019;16. pii: E1688.

Yastremsky AP, Izvin AI. The mathematical approaches to differential diagnostics of acute pharyngeal diseases. Vestn Otorinolaringol. 2017; 82: 24-8.

Nibhanipudi KV. A Study to determine if addition of palatal petechiae to Centor criteria adds more significance to clinical diagnosis of acute Strep pharyngitis in children. Glob Pediatr Health. 2016; 3: 2333794X16657943.

Anthony WC. Evaluation of acute pharyngitis in adults [online]. 2019 [cited Dec 1, 2019]. Available from: www.uptodate.com/contents/evaluation-of-acute-pharyngitis-in-adults#H3290921889.

Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012; 55: 1279-82.

Worrall GJ. Acute sore throat. Can Fam Physician 2007; 53: 1961-2.

Awad AI, Aboud EA. Knowledge, attitude and practice towards antibiotic use among the public in Kuwait. PLoS One. 2015; 10: e0117910.

Pham-Duc P, Cook MA, Cong-Hong H, Nguyen-Thuy H, Padungtod P, Nguyen-Thi H, et al. Knowledge, attitudes and practices of livestock and aquaculture producers regarding antimicrobial use and resistance in Vietnam. PLoS One. 2019; 14: e0223115.

Gualano MR, Gili R, Scaioli G, Bert F, Siliquini R. General population's knowledge and attitudes

about antibiotics: a systematic review and meta-analysis. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24: 2-10.

Mazińska B, Strużycka I, Hryniewicz W. Surveys of public knowledge and attitudes with regard to antibiotics in Poland: Did the European Antibiotic Awareness Day campaigns change attitudes? PLoS One. 2017; 12: e0172146.

Machowska A, Stålsby Lundborg C. Drivers of irrational use of antibiotics in Europe. Int J Environ Res Public Health. 2018; 16: E27.

Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Kaewmang K. Knowledge, attitudes, and behaviors regarding antibiotic use for upper respiratory tract infections: a survey of Thai students. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012; 43: 1233-44.

Kapse A. Pharyngitis: Certain clinico-pictorial differentiators. Pediatr Infect Dis 2013; 5: 198-203.