ความคิดเห็นต่อความเต็มใจที่จะจ่ายในการว่าจ้างเภสัชกร ประจำการเต็มเวลาของผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบัน

Main Article Content

บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
ณัฏฐา อุตรศักดิ์
ณัฐกานต์ ธีระทานันท์
ภัทราวรรณ ศฤงคารศิริ
ศิริรัตน์ วิศยทักษิณ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันต่อการว่าจ้างเภสัชกรประจำการเต็มเวลา วิธีการ: ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศ จำนวน 927 ร้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผลการวิจัย: แบบสอบถามที่ตอบกลับและใช้วิเคราะห์ผลได้มีจำนวน  309  ฉบับ ผู้ประกอบการเต็มใจจ่ายค่าจ้างเภสัชกรในการประจำการเต็มเวลา (ไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ) และค่าใบประกอบวิชาชีพให้แก่เภสัชกรต่อเดือน เฉลี่ยเท่ากับ  22,874.67 บาท และ 6,897.92 บาทตามลำดับ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่เภสัชกร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเต็มใจที่จะจ่ายค่าสวัสดิการอื่น ๆ เฉพาะเงินจูงใจผลงาน ค่าคอมมิสชั่น และประกันสังคมเท่านั้น  ความเต็มใจที่จะจ่ายในการว่าจ้างเภสัชกรมาประจำการเต็มเวลา ยังมีความแตกต่างกันตามลักษณะของผู้ประกอบการและลักษณะของร้านยา สรุป: ผู้ประกอบการเต็มใจจ่ายในการว่าจ้างเภสัชกรมาประจำการเต็มเวลา (ไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ) และเฉพาะค่าใบประกอบวิชาชีพให้แก่เภสัชกรต่อเดือน เฉลี่ยเท่ากับ  22,874.67 บาท และ 6,897.92 บาทตามลำดับ รวมถึงสวัสดิการเพื่อจูงใจในการสร้างผลตอบแทนเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Public Health. Manual of community pharmacy practice assessment for modern drugstore (drugstore type 1) [online]. 2015 [cited Jun 1, 2018]; Available from: www.fda.moph.go.th/ sites/drug/EN/GPPPageFile/Operator/คู่มือการตรวจ%20GPP%20Sep%202015.pdf

Ministry of Public Health. Manual of community pharmacy practice assessment [online]. 2014 [cited Jun 1, 2018]. Available from: www.ylo.moph.go.th/ webssj/file2016/manual_gpp092015.pdf

Wimonkittipong S, Panthong M. Guideline for good pharmacy practice standard. [online]. No date [cited June 1, 2018]. Available from:www.google.com/url? sat&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjC_vrjto7kAhVh7XMBHaV0ARMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fccpe.pharmacycouncil.org%2Fshowfile.php%3Ffile%3D496&usg=AOvVaw3czGhj78dK2qXJQjpwXBOw

Ministry of Public Health. Permission and Approval for Drugstore TYpe 1 License. [online]. 2013 [cited Sep 24, 2018]. Available from: www.fda.moph.go. th/sites/drug/GPPPageFile/Staff/d5.pdf

Petcharat A. Willingness-to-pay for beneficial from bio-diversity and service from eco-system, Samuth Prakarn Province. Bangkok: Research and Forest Development Office. Royal Forest Department; 2016.

Tadtuim K, Derramun A. Willingness-to-pay for pharmaceutical care service in drugstore. [master thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2001.

Pakjaroen H, Panthevee M, Kaewsringam P, Teemuangsong B, Sriklung K. sample randomiza tion tecnique and estimation.[online]. No date. [cited Nov 8, 2016]. Available from: www.service.nso.go. th /nso/nsopublish/Toneminute/files/55/A3-16.pdf

Songsirisook N. Community pharmacy practice survey. [master thesis]. Pitsanuloak: Naresuan Uni versity; 2016.

Ngorsurachet S, Promead P, Chairitthipong W, Sara noppakul A, Yeehama H, Chaikarn K. Survey of salary and fringe benefits of pharmacist in Thailand. Songkhla: Department of Pharmacy Administration, Faculty of Pharmacy. 2012.

Chotetummaporn V. Trend in publishing industry workforce employment: focus on before printing process. [master thesis]. Bangkok: Ratchapat Suan sunanta; 1999.

Labour Protection Act. B.E. 2541. Royal Gazette No. 115 (Feb 20, 1998).

Wirawan K. Labour law term and explanation. 2nd ed. Bangkok; Vinyuchon. 2000.

National Statistical Office: Household income survey report. 2016. [online]. No date. [cited Jun 18, 2018]. Available from: www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.aspx

Hirunto U. Personnel manangement principle. Bang kok: Odian Store; 2000.

Social Security Act. (the Fourth Amendment) B.E. 2558. Royal Gazzette No. 132 (June 22, 2015).

Chalongsook R, Sangjun T, Putthasilpornkul N, Chaisuwanrat T, Leuangpoonrap P. Opinions of drugstore owner on barriers to join drugstore accreditation program. J Health Res 2007; 21: 43-51.