กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF