กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ จังหวัดนครนายก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy