รูปแบบการสั่งใช้ยา Myeloid Growth Factors เพื่อป้องกันภาวะนิวโทรฟิลด์ในเลือดต่ำที่มีภาวะไข้ร่วมด้วยจากการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

Main Article Content

วินิตา รอดเหตุภัย
กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยากลุ่ม myeloid growth factors (MGFs) เพื่อป้องกันภาวะนิวโทรฟิลด์ในเลือดต่ำที่มีภาวะไข้ร่วมด้วย (FN) จากการใช้ยาเคมีบำบัดในประเด็นความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ วิธีการ: การศึกษาทบทวนเวชระเบียนแบบย้อนหลังในผู้ป่วย 192 รายที่เป็นมะเร็ง 17 ชนิดและได้รับวงรอบเคมีบำบัดทั้งหมด 1058 ครั้ง การศึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 การประเมินความเสี่ยงของการเกิด FN ทำในทุกวงรอบเคมีบำบัด และบันทึกรูปแบบการสั่งใช้ยากลุ่ม MGFs ผลการวิจัย: การใช้ยา MGFs เพื่อป้องกันมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติร้อยละ 63.04 ไม่มีวงรอบที่มีการสั่งใช้ MGFs เกินจากแนวทาง ในวงรอบที่มีการใช้สูตรยาเคมีบำบัดที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง พบว่า ร้อยละของความสอดคล้องเท่ากับ 67.57 โดยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (non-Hodgkin lymphoma) มีการใช้ยากลุ่ม MGFs เพื่อป้องกันมากที่สุด ส่วนวงรอบที่มีการใช้สูตรยาเคมีบำบัดที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงปานกลางร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยนั้น พบว่ามีความไม่สอดคล้องแบบใช้น้อยกว่าที่กำหนดร้อยละ 89.21 จากจำนวนทั้งหมดมีการใช้ MGFs เพื่อป้องกันใน 76 วงรอบ (การป้องกันปฐมภูมิ 50 วงรอบและการป้องกันทุติยภูมิ 26 วงรอบ) โดยเป็นการสั่งใช้ยา filgrastim ทั้งหมด จำนวนวันเฉลี่ยของการได้รับยา filgrastim เพื่อป้องกันสำหรับการป้องกันปฐมภูมิคือ 6.8 วัน และ 6.3 วันสำหรับการป้องกันทุติยภูมิ สรุป: การให้ MGFs เพื่อป้องกันปฐมภูมิมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติมากกว่าการใช้เพื่อป้องกันทุติยภูมิ โดยส่วนใหญ่ของวงรอบที่มีการสั่งใช้ยา MGFs เพื่อป้องกันจัดเป็นสูตรยาเคมีบำบัดที่มีความเสี่ยงสูง มะเร็งชนิด non-Hodgkin lymphoma และ sarcoma มีการสั่งใช้ยา MGFs เพื่อป้องกันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kobayashi SD, DeLeo FR. Role of neutrophils in innate immunity: a systems biology-level approach. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2009; 1: 309-33.

Caggiano V, Weiss RV, Rickert TS, Linde-Zwirble WT. Incidence, cost, and mortality of neutropenia hospitalization associated with chemotherapy. Cancer. 2005;103:1916-24.

Kuderer NM, Dale DC, Crawford J, Cosler LE, Lyman GH. Mortality, morbidity, and cost associated with febrile neutropenia in adult cancer patients. Cancer. 2006;106:2258-66.

Weycker D, Barron R, Kartashov A, Legg J, Lyman GH. Incidence, treatment, and consequences of chemotherapy-induced febrile neutropenia in the inpatient and outpatient settings. J Oncol Pharm Pract. 2014;20:190-8.

Chindaprasirt J, Wanitpongpun C, Limpawattana P, Thepsuthammarat K, Sripakdee W, Sookprasert A, et al. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14:1115-9.

Lyman GH, Dale DC. Hematopoietic growth factors in oncology. In: Rosen ST, editor: Cancer treatment and research: Springer; 2011. p.109-66.

Vogel CL, Wojtukiewicz MZ, Carroll RR, Tjulandin SA, Barajas-Figueroa LJ, Wiens BL, et al. First and subsequent cycle use of pegfilgrastim prevents febrile neutropenia in patients with breast cancer: a multicenter, double-blind, placebo-controlled phase III study. J Clin Oncol. 2005;23:1178-84.

Bohlius J, Herbst C, Reiser M, Schwarzer G, Engert A. Granulopoiesis-stimulating factors to prevent adverse effects in the treatment of malignant lymphoma. Cochrane Database Syst Rev. 2008(4) :Cd003189.

Sung L, Nathan PC, Alibhai SM, Tomlinson GA, Beyene J. Meta-analysis: effect of prophylactic hematopoietic colony-stimulating factors on mortality and outcomes of infection. Ann Intern Med. 2007; 147: 400-11.

Wang L, Baser O, Kutikova L, Page JH, Barron R. The impact of primary prophylaxis with granulocyte colony-stimulating factors on febrile neutropenia during chemotherapy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Support Care Cancer. 2015;23:3131-40.

Lee S, Knox A, Zeng IS, Coomarasamy C, Blacklock H, Issa S. Primary prophylaxis with granulocyte colony-stimulating factor (GCSF) reduces the incidence of febrile neutropenia in patients with non-Hodgkin lymphoma (NHL) receiving CHOP chemotherapy treatment without adversely affecting their quality of life: cost-benefit and quality of life analysis. Support Care Cancer. 2013;21:841-6.

Aarts MJ, Grutters JP, Peters FP, Mandigers CM, Dercksen MW, Stouthard JM, et al. Cost effectiveness of primary pegfilgrastim prophylaxis in patients with breast cancer at risk of febrile neutropenia. J Clin Oncol. 2013;31:4283-9.

Hirsch BR, Lyman GH. Pharmacoeconomics of the myeloid growth factors: a critical and systematic review. Pharmacoeconomics. 2012;30:497-511.

Barnes G, Pathak A, Schwartzberg L. Pharmaco economics of granulocyte colony-stimulating factor: a critical review. Adv Ther. 2014;31:683-95.

National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical practice guidelines in oncology, myeloid growth factors [online]. 2015 [cited on Oct 26, 2015]. Available from: www.nccn.org/professional s/ physician_gls/pdf/myeloid_growth.pdf.

Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, Carson KR, Crawford J, Cross SJ, et al. Recommendations for the Use of WBC Growth Factors: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2015; 33:3199–212.

Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, Dal Lago L, Donnelly JP, Kearney N, et al. 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours. Eur J Cancer. 2011;47:8-32.

Potosky AL, Malin JL, Kim B, Chrischilles EA, Makgoeng SB, Howlader N, et al. Use of colony-stimulating factors with chemotherapy: opportuni- ties for cost savings and improved outcomes. J Natl Cancer Inst. 2011; 103: 979-82.

Waters GE, Corrigan P, Gatesman M, Smith TJ. Comparison of pegfilgrastim prescribing practice to national guidelines at a university hospital outpa- tient oncology clinic. J Oncol Pract. 2013;9:203-6.

Barnes G, Pathak A, Schwartzberg L. G-CSF utilization rate and prescribing patterns in United States: associations between physician and patient factors and GCSF use. Cancer Med. 2014;3:1477-84.

National Institutes of Health. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.0. [online]. 2010 [cited on Oct 26, 2015]. Available from: evs.nci.nih. gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2 010-06-14_Quick Reference_5x7.pdf.

McCune JS, Sullivan SD, Blough DK, Clarke L, McDermott C, Malin J, et al. Colony-stimulating factor use and impact on febrile neutropenia among patients with newly diagnosed breast, colorectal, or non-small cell lung cancer who were receiving chemotherapy. Pharmacotherapy. 2012;32:7-19.

Link H, Nietsch J, Kerkmann M, Ortner P. Adherence to granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) guidelines to reduce the incidence of febrile neutropenia after chemotherapy--a represen tative sample survey in Germany. Support Care Cancer. 2016; 24: 367-76.

Krzemieniecki K, Sevelda P, Erdkamp F, Smakal M, Schwenkglenks M, Puertas J, et al. Neutropenia management and granulocyte colony-stimulating factor use in patients with solid tumours receiving myelotoxic chemotherapy--findings from clinical practice. Support Care Cancer. 2014;22:667-77.

Lyman GH, Kleiner JM. Summary and comparison of myeloid growth factor guidelines in patients receiving cancer chemotherapy. Cancer Treat Res. 2011;157:145-65.

McCall K, Johnston B. Treatment options in end-of-life care: the role of palliative chemotherapy. Int J Palliat Nurs. 2007;13:486-8.

Lyman GH, Abella E, Pettengell R. Risk factors for febrile neutropenia among patients with cancer receiving chemotherapy: A systematic review. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;90:190-9.

Weycker D, Barron R, Edelsberg J, Kartashov A, Legg J, Glass AG. Risk and consequences of chemotherapy-induced neutropenic complications in patients receiving daily filgrastim: the importance of duration of prophylaxis. BMC Health Serv Res. 2014;14:189.

Lin WT, Wen YW, Chien CR, Gau CS, Chiang SC, Hsiao FY. Suboptimal duration of granulocyte colony-stimulating factor use and chemotherapy-induced neutropenia in women diagnosed with breast cancer. Clin Ther. 2014;36:1287-94.

Mitchell S, Li X, Woods M, Garcia J, Hebard-Massey K, Barron R, et al. Comparative effectiveness of granulocyte colony-stimulating factors to prevent febrile neutropenia and related complications in cancer patients in clinical practice: A systematic review. J Oncol Pharm Pract. 2016;22:702-16.

Ip EJ, Lee-Ma A, Troxell LS, Chan J. Low-dose filgrastim in patients with breast cancer treated with docetaxel, doxorubicin, and cyclophosphamide. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:1552-5.

J KH, D KO, Broyles JE, S CW. Impact of recom mended weight-based dosing of granulocyte-colony stimulating factors in acute leukemia and stem cell transplant patients. Support Care Cancer. 2017; 25: 1853-8.

Aoyagi T, Morii T, Tajima T, Yoshiyama A, Ichimura S. Analysis of the risk factors for febrile neutropenia in patients with bone and soft tissue sarcoma. Anticancer Res. 2015;35:2375-83.

Wojtukiewicz M, Chmielowska E, Filipczyk-Cisarz E, Krzemieniecki K, Lesniewski-Kmak K, Litwiniuk MM, et al. Clinical practice in febrile neutropenia risk assessment and granulocyte colony-stimulating factor primary prophylaxis of febrile neutropenia in Poland. Contemp Oncol (Pozn). 2014;18:419-24.