กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของอันตรกิริยาของยาในกลุ่ม proton pump inhibitor ต่อความผันแปรภายในบุคคลของสัดส่วนความเข้มข้นต่ำสุดต่อขนาดยา tacrolimus ในผู้ปลูกถ่ายไตชาวไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF