การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

ศิริรัตน์ เก่งกล้า
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (health products: HPs) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วิธีการ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2561 จำนวน  227 คนที่คัดเลือกมาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย:  ตัวอย่างร้อยละ 78.85 ได้รับข้อมูลของ HPs จากโทรทัศน์ และบริโภค HPs ร้อยละ 29.96  HPs ที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ สมุนไพร (ร้อยละ 42.80) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ร้อยละ 22.86) และยาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ 20.00) ตัวอย่างร้อยละ 46.43 ตัดสินใจใช้ HPs ด้วยตนเอง เหตุผลในการใช้ HPs คือ การบำรุงร่างกาย (ร้อยละ 38.64) แหล่งที่มาของ HPs ส่วนใหญ่ คือ ได้รับมาจากลูกหลาน (ร้อยละ 25.00) ผู้ป่วยร้อยละ 48.53 รับประทานยารักษาโรคเบาหวานในขนาดปกติร่วมกับ HPs ทุกครั้ง ร้อยละ 7.31 หยุดยาและใช้ HPs อย่างเดียว ร้อยละ 44.12 รายงานว่า หลังจากบริโภค HPs รู้สึกว่าอาการดีขึ้นเล็กน้อย และพบผลข้างเคียง ร้อยละ 4.41 สรุป: ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ HPs จากทางโทรทัศน์ ใช้ HPs ร่วมกับยารักษาโรค โดยหวังผลการบำรุงร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และคิดว่า HPs ทำให้โรคเบาหวานหายได้ แหล่งที่มาของ HPs ที่พบบ่อย คือลูกหลานเป็นคนนำผลิตภัณฑ์มาให้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

International diabetes federation. Diabetes atlas, 8th edition. [online]. 2017 [cited Jan 6, 2019]. Available

from: www.ncdalliance.org/resources/diabetes-atlas-2017.

Department of Disease Control. World diabetes day campaign issue 2017. [online]. 2017 [cited Nov 30, 2018]. Available from: www.thaincd.com.

Wangein C. New diabetes mellitus will increase to 1.6 million in 5 years. [online]. 2018 [cited Jan 1, 2019]. Available from: www.thaihealth.or.th

BLT Bangkok. The new generation has more diabetes [online]. 2018 [cited Dec 10, 2018]. Available from: www.bltbangkok.com/Health/The new generation is more diabetic.

Bureau of Non-communicable Diseases. Annual report 2017 of Bureau of Non-communicable Dis eases, Department of Disease Control. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2017.

Thairath online 2014. Oryor worried about fake health products [online]. 2014 [cited Jan 1, 2019]. Available from: www.thairath.co.th/content/443465.

Asipong S. Health product use behavior with no medical Indications among patients with chronic diseases at Rasi Saali, Sisaket province. Thai Jour- nal of Pharmacy Practice 2014; 7: 105-13.

Pimpa R, Therawiwat M, Imamee N, Tansakul S. Herbal using behaviors among diabetes, Kancha naburi Province. Journal of Boromarajonani College of Nursing 2014; 30: 14-24.

Soisrichay P. The consumption of health products in patients with diabetes mellitus, Kangsanamnang subdistrict, Nakhon Ratchasima [online]. 2018 [cited Oct 7, 2018]; Available from: www.tci-thaijo .org/index.php/IJPS/article/view/7598/6574.

Achananuphap S. Diabetes mellitus. [online]. 2017. [cited Oct, 7, 2018]. Available from: www.medthai. com/.

Komontri C. Sample size calculation. Journal of Mental Health of Thailand 2012; 20: 192-8.

Phanphuwong S, Chanthapasa K. Dietary supple ment consumption behavior of diabetes mellitus patients in Tombon Warit Cha-phum District, Sakon Nakhon Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9: 155-59

Topanthanont T. Clinical practice guideline for diab etes 2017. 2017 [cited Nov 30, 2018]. Available from: www.dmthai.org/attachments/article/443/2561 0702_guideline-diabetes-care-2017.pdf.

Smithikrai C. Consumer behavior. Bangkok: Chula longkorn University Press; 2010.

Rattarasarn C. Current situation and collaboration to reform the diabetes mellitus care in Thailand. [online]. 2017 [cited Nov 15, 2018]. Available from: www.novonordisk.com.

Kittidulyakan C. Studying consumer buying decisi- on process of dietary supplements in Bangkok [ master thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2015.

Sornsuvit C, Phosuya C, Jaroonwanichkul D, Piriya chananusorn N. The use of herbal and dietary sup plements and potential interactions with drugs in patients with chronic diseases. Thai Journal of Pharmacy Practice 2012; 7: 149-54.

Jirasampatha T. Customers’ purchase behavior at Home Fresh Mart at the Mall Ngamwongwan. Bangkok: Pranakhon Rajabhat University; 2009.

Boodawong B, Yoongthong W. Community empow erment in the management of the problems on inap propiate drugs and health products: case study of Nonkhun district, Sisaket province, Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 105-13.

Saramon P, Ruengorn C, Seangphichai S, Wong hankla B. Epidemic of inappropriate health product and associated adverse events among chronic disease patients in border area, Wieng Kan district Chiangrai province. Thai Journal of Pharmacy Prac tice 2019; 11: 307-17.

Chaisanit D. Consumer behavior. Bangkok: Wanga ksorn; 2000.

Kraiboon P. Diabetes [online]. 2017 [cited Nov 30, 2018]. Available from: www.medthai.com/.