ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับการให้ความรู้และการติดตามทาง โทรศัพท์โดยเภสัชกร ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Main Article Content

พุทธิดา โภคภิรมย์
กรกมล รุกขพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้น (brief motivational interviewing: BMI)  ร่วมกับการให้ความรู้และการติดตามทางโทรศัพท์โดยเภสัชกร (education and telephone follow up by pharmacist: ETFP) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting plasma glucose: FPG) ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (glycated hemoglobin: HbA1c) ความรู้เรื่องเบาหวาน ความร่วมมือในการใช้ยา การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการโรคเบาหวานและความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยเภสัชกร วิธีการ: การศึกษาเป็นเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี HbA1c ≥7% หรือ FPG ≥150mg/dl ติดต่อกันสองครั้งของการพบแพทย์ และมีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่างถูกสุ่มแยกเป็นกลุ่มทดลอง 58 ราย และกลุ่มควบคุม 56 ราย กลุ่มควบคุมได้รับบริการปกติของโรงพยาบาล กลุ่มทดลองได้รับ BMI แบบรายบุคคลร่วมกับการให้ความรู้จำนวน 3 ครั้งในสัปดาห์ที่ 1, 4-6, 8-10 และการโทรศัพท์ติดตามในสัปดาห์ที่ 12 ผลการวิจัย: หลังการศึกษา FPG ของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (FPG142.3±31.1 และ 174.9±63.9 ตามลำดับ, P=0.005) ส่วน HbA1c ทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (HbA1c 7.6±1.3 และ 7.8±1.4 ตามลำดับ, P=0.223) ความรู้เรื่องเบาหวาน ความร่วมมือในการใช้ยา การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการโรคเบาหวาน และความพึงพอใจของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001, P=0.001, P<0.001 และ P<0.001) สรุป: BMI ร่วมกับ ETFP ลด FPG และเพิ่มความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความร่วมมือในการใช้ยา การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการโรคเบาหวาน และความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยเภสัชกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, Huang Y, da Rocha Fernandes JD, Ohlrogge AW, et al. IDF Diabetes atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract 2018; 138: 271–81.

Bureau of Non-communication Diseases. Annual report non-chronic disease 2018. Nonthaburi:Ministry of Public Health; 2018.

Diabetes Association of Thailand. Clinical practice guideline for diabetes 2017. 3rd ed. Bangkok: Romyen Media; 2017.

Jones A, Gladstone BP, Lubeck M, Lindekilde N, Upton D, Vach W. Motivational interventions in the management of HbA1c levels: A systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes 2014;8:91–100.

Ekong G, Kavookjian J. Motivational interviewing and outcomes in adults with type 2 diabetes: A systematic review. Patient Educ Couns 2016; 99: 944–52.

Chrvala AC, Sherr D, Lipman RD. Diabetes self-management education for adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review of the effect on glycemic control. Patient Educ Couns 2016; 99: 926–43.

Song D, Xu TZ, Sun QH. Effect of motivational interviewing on self-management in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Int J Nurs Sci 2014; 1: 291–7

Suratana S, Sasivimonlux K, Wichairam N, Sonkhammee P. The result of motivation theory program application on blood sugar controlling behavior of diabetic patient in Mae Kham sub-district, Mae Chan district, Chiang Rai province. Journal of the Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen 2018;25:11–9.

Kongpunt P. Effect of Health education programs based on protection motivation theory and social support on behaviors to prevent complication from kidney disease among type 2 diabetic patients. Journal of Phrapokklao Nursing College 2016; 27: 29–42.

Phimsri N, Chomnirat W. Effects of efficacy enhancement program on food consumption behaviors among patients with uncontrolled diabetes mellitus. Journal of Nursing and Health Care 2016; 3: 25–31.

Chaimol P, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Effect of education by pharmacists supplemented with pictograms on the use of medications in diabetic patients. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9:476–88.

Nato S, Vannarit T, Somrarnyart M. Effect of self-management promotion through diabetic camp participation on glycemic control behaviors and hemoglobin A1C level among persons with type 2 diabetes. Nursing Journal 2016; 43: 92–104.

Sunida S. The effect of pharmacist intervention with telephone follow-up in patients with diabetes mellitus [master thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2013.

Tangkittiwat K. A causal model of HbA1c among diabetes mellitus patients in Muang district, NakhonPathom province. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center. 2017; 34: 17–31.

Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot 1997; 12: 38–48.

Jarustanapat P, Soivong P, Somrarnyart M. Readiness to adopt health behaviors among persons with uncontrolled type 2 diabetes mellitus. Nursing Journal 2016;3: 23–34.

Srisaket J, Chaisa P, Wanchai A. Diet consumption behavior modification patterns to control blood sugar levels of patients with diabetes in Thailand: A systematic review. EAU Heritage Journal Science and Technology 2017;11:156–70.

Lekphet J. Medication therapy management for type 2 diabetic outpatients by the pharmacist at Nongbua hospital [Clinical Pharmacy]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2011.

Miller WR, Rollnick S. Motivation interviewing preparing people for change. New York: Guilford Press; 2002.

Krudniam S. Guidelines for developing knowledge, attitude and blood sugar controlling behaviors in patients with non-insulin dependence at Barnkoom Public Health Center, Bangban, Pharnakhon Si Ayutthaya [independent study]. Phranakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University; 2008.

Na Chiangmai E. Effects of group process on knowledge attitude and behaviors of care-giver of type 2 diabetes elders at Huay Han primary care unit Lamphun Province [master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2009.

Maneewuttigorn J. The effects of group education and counseling in diabetic outpatients by pharmacist at Pipoon Hospital Nakornsrithammarat Province [master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2008.

Wongsricha W. Application of self-efficacy program for changing health behaviors in diabetes high risk group at Nakae community hospital, Nakhonpanom Province [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2011.

Phetarvut S. Factor predicting diabetes self management behavior among patients with diabetes mellitus Type 2 [master thesis]. Nakornphatom: Mahidol University; 2010.

Lohavisavapanish R. Impact of education and counseling provided by a clinical pharmacist on diabetic outpatients at King Chulalongkorn memorial hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University. 2003

Racic M, Katic B, Joksimovic BN and Joksimovic VR. Impact of motivational Interviewing on treatment outcomes in patients with diabetes type 2: A randomized controlled trial. J Fam Med 2015; 2: 1-6.

Pethchit R. Self care behaviors and blood sugar control among patients with diabetes mellitus at Khiensa hospital, Suratthani province. Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2015; 2: 15–28.

Hawkins SY. Improving glycemic control in older adults using a videophone motivational diabetes self management intervention. Res Theory Nurs Pract 2010; 24: 217–32.

Somton T. Effectiveness of health promotion program among diabetes mellitus type 2 patients in Powai primary care unit, Suratthani hospital. Region 11 Medical Journal 2016; 30:243–9.

Chia CW, Egan JM, Ferrucci L. Age-related changes in glucose metabolism, hyperglycemia, and cardiovascular risk. AHA Journal 2018; 123: 886–904.

Chalermnon W. Related factors of self care behaviors of type 2 diabetes mellitus patients in The Queen Sirikit Health Center, Khok Salung subdistrict, Phatthana Nikhom district, Lopburi province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2015; 5: 137–44.