กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสอนแบบดั้งเดิมที่บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อทักษะ ทางเภสัชกรรมคลินิกและทักษะทางอารมณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF