การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย : ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

Main Article Content

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
กุสาวดี เมลืองนนท์
ศนิตา หิรัญรัศมี
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
สุชาดา สูรพันธุ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นหากมีการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบซึ่งเป็นมาตรการใหม่ของประเทศไทยเพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ วิธีการ: การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่มีอายุ 18-21 ปี และใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาประมาณการผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายดังกล่าว ผลการศึกษา: ตัวอย่างเห็นว่า ซองบุหรี่แบบเรียบมีผลช่วยลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มที่ยังไม่สูบและผู้สูบหน้าใหม่ แต่ไม่มีผลในผู้ที่สูบบุหรี่แล้ว และมีผลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น  ในมุมมองภาครัฐ จะเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคจากการสูบบุหรี่ที่เป็นผลจากการป้องกันผู้สูบรายใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2562 จะประหยัด 2,023,444,836 บาท  ในปี พ.ศ. 2563  จะประหยัด  1,950,900,971 บาท  ผลกระทบต่อรายรับของประเทศจากภาษีบุหรี่ จะทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตในปี พ.ศ. 2562 ลดลง 224,212,605 บาท และ ปี พ.ศ. 2563 ลดลง 270,865,453บาท โดยรวมจะช่วยให้ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายลงในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1,799,232,231 บาทและปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,680,035,517 บาท  ในมุมมองส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดจากไม่บริโภคบุหรี่ประมาณโดยรวม ปี พ.ศ. 2562 เป็น 178,162,608 บาท และ ปี พ.ศ. 2563 เป็น 171,926,470 บาท สรุป: มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบแม้ว่าจะช่วยลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มที่ยังไม่สูบและผู้สูบหน้าใหม่ และส่งผลกระทบให้ประเทศลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้ปีละมากกว่า 1,700 ล้านบาท จึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายให้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบขึ้นในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Tobacco Control Research and Knowledge Manage ment Center (TRC). Tobacco consumption report (Thailand) 2018. Bangkok: Charearndee Munkong Prining; 2018.

Suvetwethin D. 1,000,000 Thai smokers are sick. [online], 2017 [cited Jun 20,2018] Available form: www.thaihealth.or.th/Content/36862-8.html.

Health lntervention and Technology Assessment Program (HITAP). Assessing the health promotion performance of the Thai Health Promotion Founda- tion: From cost-of-illness study to policy recommen- dation. Bangkok: Health Systems Research Institute (HSRI); 2011.

World Health Organization. Tobacco free initiative (TFI): World no tobacco day; 2013. [online]. 2013 [cited Jun 20, 2018]. Available from: www.who.int/ tobacco/wntd/2013/en/.

Tobacco Control Research and Knowledge Manage-ment Center (TRC). 25 years: A situation for tobacco control in Thailand 1992-2017. Bangkok: Charearndee Munkong Prining; 2018.

World Health Organization. Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementa- tion. Philippines: WHO Press; 2016.

Health Focus. Thai Ministry of Public Health passed the regulations on plain packaging of tobacco products, being the eleventh country in the world to use this measure [online], 2017 [cited Oct 13, 2019]. Available from: www.hfocus.org/content/2018/11/ 16547

Sirichotirat N. Efficacy and evolution of graphic health warnings on all tobacco packages. TRC research update Journal. 2016; 8:2-6.

Silpasuwan P, Wiwatwongkasaem C, Sathitviphavee P, Sujirarat D, Sirichothirat N, Somphopcherean M, et.al. Effectiveness of expanding health warning picture size (85%) on cigarette package and responding cigarette consumption behaviors of youth/adolescent in Bangkok. Bangkok: Aroon Printing; 2016.

Engchanil A. The possibility of tobacco plain packaging preparation. In Benjakul S, Puntana S, editors. From academic work to policy and law movement to increase the efficiency of tobacco control; 2012 March 28; Bangkok. Pathumthani: Thammasat university printing house; 2012. p. 7-10.

Office of Justice Affairs, Faculty of Law, Chulalong- korn University. Regulatory impact analysis guidelines. [online]. [cited Oct 13, 2019]. Available from: web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77 /file 77/b03.pdf

Secretariat of the House of Representatives. Regulatory impact analysis and legal reform. [online]. [cited Oct 13, 2019]. Available from: library 2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/jul2559-4.pdf

Savigny D, Taghreed A. Systems thinking for health systems strengthening. Alliance for Health Policy and Systems Research, Geneva: World Health Organization; 2009.

Chipty T. Study of the impact of the tobacco plain packaging measure on smoking prevalence in Australia [online]. 2016 [cited Jul 15, 2019]. Available from: www1.health.gov.au/internet/main/publishing.n sf/Content/491CE0444F7B0A76CA257FBE00195BF3/$File/PIR%20of%20Tobacco%20Plain%20Packaging%20-%20with%20Addendum.pdf

Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office. The smoking and drinking behavior survey 2014. Bangkok: Text and Journal Publication; 2014.