การวิเคราะห์นโยบายการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้

Main Article Content

น้ำฝน ศรีบัณฑิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (off-label use) ในต่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ในประเทศไทย วิธีการ: การศึกษานี้เป็นวิจัยเอกสารโดยสืบค้นเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Medline และ Google scholar ตั้งแต่เริ่มมีฐานข้อมูลจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิจัย: จากการวิจัยเอกสาร 39 ฉบับ พบว่า มาตรการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ใช้ยามีหลายแนวทาง ได้แก่ การใช้กฎหมาย แนวทางการรักษามาตรฐาน จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  การสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย การใช้กลไกการเบิกจ่ายในระบบประกันสุขภาพ การให้ข้อมูลผู้ป่วย และการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนยานอกข้อบ่งใช้ มาตรการที่ใช้ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบยา ผู้ผลิตยา สถานพยาบาล องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ผู้สั่งใช้ยา และผู้ป่วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย คือ มาตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคัดเลือกยานอกข้อบ่งใช้ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับมาตรการการเบิกจ่ายในระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาแนวทางการรักษามาตรฐาน รวมถึงแพทย์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ยาและให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาด้วยยานอกข้อบ่งใช้ และต้องมีมาตรการในการส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตทำการวิจัยและขึ้นทะเบียนยาเพิ่มตามข้อบ่งใช้ใหม่ในการวิจัย สรุป: มาตรการการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ ประกอบด้วย มาตรการด้านกฎหมาย มาตรการเพิ่มการศึกษาวิจัย มาตรการใช้กลไกการเบิกจ่ายในระบบประกันสุขภาพ มาตรการด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และมาตรการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Gupta S, Nayak R. Off-label use of medicine: Pers- pective of physicians, patients, pharmaceutical companies and regulatory authorities. J Pharmacol Pharmacother 2014; 5: 88-92.

Narong N, Sitthiworanan C. A survey of off-label and unlicensed prescribing drugs at a community hospi tal in Thailand. Thai Journal of Pharmaceutical Scien ces. 2007; 34: 13–6.

Vannieuwenhuysen C, Slegers P, Neyt M, Hulstaert F, Stordeur S, Cleemput I, Vinck I. Towards a better managed off-label use of drugs. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE); 2015.

Eguale T, Buckeridge DL, Winslade NE, Benedetti A, Hanley JA, Tamblyn R. Drug, patient, and physician characteristics associated with off-label prescribing in primary Care. Arch Intern Med. 2012; 172:781-88.

Schmucker C, Ehlken C, Agostini HT, Antes G, Ruecker G, Lelgemann M, et al. A safety review and meta-analyses of bevacizumab and ranibizumab: off-Label versus gold standard. PLoS ONE. 2012; 7: e42701.

Sribundit N, Chalongsuk R, Lochidamnuay S. Survey of providers toward using nortriptyline for smoking cessation. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2013; 6: 1–10.

Lenk C, Duttge G. Ethical and legal framework and regulation for off-label use: European perspective. Ther Clin Risk Manag. 2014; 10: 537-46.

Leichter HM. A comparative approach to policy analysis: Health care policy in four nations. New York: Cambridge University Press; 1979.

Wittich CM, Burkle CM, Lanier WL. Ten common questions (and their answers) about off-label drug use. Mayo Clin Proc. 2012; 87: 982–90.

Chalongsuk R. Off-label drug use in Thailand. Silpa korn University Journal of Social Sciences, Huma nities and Arts. 2018; 38: 170–98.

Smithburger PL, Buckley MS, Culver MA, Sokol S, Lat I, Handler SM, et al. A multicenter evaluation of off-label medication use and associated adverse drug reactions in adult medical ICUs. Crit Care Med. 2015; 43: 1612–21.

Danés I, Agustí A, Vallano A, Alerany C, Martínez J, Bosch JA, et al. Outcomes of off-label drug uses in hospitals: a multicentric prospective study. Eur J Clin Pharmacol. 2014;70: 1385–93.

McLay JS, Tanaka M, Ekins-Daukes S, Helms PJ. A prospective questionnaire assessment of attitudes and experiences of off label prescribing among hospital based paediatricians. Arch Dis Child. 2006; 91: 584–7.

Stewart D, Rouf A, Snaith A, Elliott K, Helms PJ, McLay JS. Attitudes and experiences of community pharmacists towards paediatric off-label prescribing: a prospective survey. Br J Clin Pharmacol 2007; 64: 90–5.

Narayanan R, Honavar S. A tale of two drugs: Off and on-label. Indian J Ophthalmol. 2017;65: 549.

Barlas S. Drug companies worry about new “totality of evidence” standard: is it an about-face from the FDA on off-label promotion? PT 2017;42:295–329.

Brower A. Is there a better way to guide payers on off-label coverage? Biotechnol Healthc. 2008; 5 :9–10.

Anon. Liability and off-label prescriptions. Psychiatry (Edgmont) 2009; 6: 43–4.

Ventola CL. Off-label drug information: regulation, distribution, evaluation, and related controversies. PT 2009; 34: 428–40.

Abernethy AP, Hammond JM, Hubbard ML, Patwa rdhan MB, Orlando LA, McCrory DC, et al. Compen dia for coverage of off-label uses of drugs and biologics in an anticancer chemotherapeutic regimen Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2007.

Donovan G, Parkin L, Wilkes S. Special unlicensed medicines: what we do and do not know about them. Br J Gen Pract. 2015 ;65:e861–3.

Lehmann B. Regulation (EC) No 1901/2006 on medi cinal products for paediatric use & clinical research in vulnerable populations. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2008; 2: 37.

Charafi N, Darnis MG, Conti C. Off-label use of intra venous immunoglogulins (IVIGS): Funding Mecha nism in France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom (EU5). Value Health. 2015; 18: A552.

Vilhelmsson A, Davis C, Mulinari S. Pharmaceutical industry off-label promotion and self-regulation: A document analysis of off-label promotion rulings by the United Kingdom prescription medicines code of practice authority 2003–2012. PLOS Med. 2016; 13: e1001945.

Hill P. Off license and off label prescribing in children : litigation fears for physicians. Arch Dis Child. 2005 ;90 Suppl 1:i17-8.

National Institute for Health and Care Excellence. Evidence summaries: Unlicensed and off-Label medicines – Integrated process statement. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2013.

Aronson JK, Ferner RE. Unlicensed and off-label uses of medicines: definitions and clarification of terminology: Clarifying unlicensed and off-label uses of medicines. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83: 2615–25.

Le Jeunne C, Billon N, Dandon A, Berdaï D, Adgibi Y, Bergmann J-F, et al. Off-label prescriptions: how to Identify them, frame them, announce them and monitor them in practice? Thérapie. 2013; 68: 233–9.

Emmerich J, Dumarcet N, Lorence A. France’s new framework for regulating off-Label drug use. N Engl J Med. 2012; 367: 1279–81.

Degrassat-Théas A, Bocquet F, Sinègre M, Peigné J, Paubel P. The “temporary recommendations for use”: A dual-purpose regulatory framework for off-label drug use in France. Health Policy 2015; 119: 1399–405.

Ditsch N, Kümper C, Summerer-Moustaki M, Rückert S, Toth B, Lenhard M, et al. Off-label use in Germany - a current appraisal of gynaecologic university departments. Eur J Med Res. 2011 27; 16: 7–12.

Nigel SB Rawson. Including off-label drug indications in HTA jeopardizes patient health and discourages innovation. Can Health Policy Inst. 2016; 19: 1-10.

Zheng M, Yang M, Wu J. Ethical off-label drug-use: Need for a rethink? Indian Pediatr. 2017; 54:447–50.

Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins LV, Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: consensus recommendations for evaluating appro priateness. Med J Aust. 2006 20; 185: 544–8.

Cook RJ. Off-label drug use as a consent and health regulation issue in New Zealand. J Bioethical Inq. 2015; 12: 251–8.

Mudur G. Indian medical association wants off-label prescribing. BMJ. 2004 24; 328: 974.

Oberoi S. Regulating off-label drug use in India: The arena for concern. Perspect Clin Res. 2015; 6: 129-33.

Na Y, Choi YJ, Bae S, C.H.O. M, Kim AR, Kang IH, et al. Off-label use of anticancer drugs In South Korea. Value Health. 2014; 17: A656.

Ma F, Lou N. Chinese regulation of off-label use of drugs. Food Drug Law J. 2013; 68: 189–200.

Wu H, Wu G. Strategy to address innovative off-label medication use in China: grading management. Eur J Clin Pharmacol. 2014; 70: 1271–3.

Soewondo P, Permanasari VY, Nurfitriyani M. Review of laws, regulations, and uses of off-label drugs in Indonesia. Seattle: PATH; 2017.

Kesselheim AS, Wang B, Studdert DM, Avorn J. Conflict of interest reporting by authors involved in promotion of off-label drug use: An analysis of journal disclosures. PLoS Med. 20127; 9: 1-9.