การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผล ของแปรงสีฟันไฟฟ้าและแปรงสีฟันธรรมดาต่อสุขภาพช่องปากในเด็ก

Main Article Content

วิภากุล วงษ์ชาชม
ณัฏฐิญา ค้าผล
วารณี บุญช่วยเหลือ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของแปรงสีฟันไฟฟ้าและแปรง สีฟันธรรมดาต่อสุขภาพช่องปากในประชากรกลุ่มเด็ก วิธีการ: การศึกษาสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้แก่ Pubmed, The Cochrane Library, Scopus, ThaiLis, TCI, HITAP ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ทำการศึกษาก่อนหน้า ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ เริ่มมีฐานข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 และคัดเลือกงานวิจัยเชิงสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิผลของแปรงสีฟันไฟฟ้ากับแปรง              สีฟันธรรมดาต่อสุขภาพช่องปากในเด็ก การศึกษาประเมินคุณภาพงานวิจัยตามแนวทางของ Cochrane risk of bias ที่ระบุใน PRISMA guideline และวิเคราะห์อภิมานด้วย inverse variance weight method ผลการวิจัย: งานวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์                คัดเข้าทั้งหมด 5 งานวิจัย แต่ละการศึกษามีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 58 ถึง 200 คน มีระยะเวลาในการศึกษา 1 ถึง 3 เดือน การวัดประสิทธิผลในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ ใช้ค่าเฉลี่ยการลดลงของดัชนีคราบจุลินทรีย์ Patient hygiene performance (PHP) และ Quigley Hein (Turesky) จากค่าเริ่มต้น การวัดประสิทธิผลในการลดการเกิดเหงือกอักเสบใช้ค่าเฉลี่ยการลดลงของค่าดัชนีสภาพเหงือก Loe and Silness จากค่าเริ่มต้น เมื่อประเมินคุณภาพแล้วพบว่า มีงานวิจัยที่มีอคติต่ำ จำนวน 1 งานวิจัย ผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า แปรงสีฟันไฟฟ้าสามารถลดการเกิดเหงือกอักเสบได้ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (mean difference = 0.04 (95% CI = 0.02, 0.05), P <0.001) ส่วนประสิทธิผลในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (standard mean difference = 1.04 (95% CI = -0.80, 2.88), P = 0.27) สรุป: ในกลุ่มเด็ก แปรงสีฟันไฟฟ้ามีประสิทธิผลในการลดการเกิดเหงือกอักเสบได้ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดา แต่ประสิทธิผลในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Marcenes W, Kassebaum NJ, Bernabé E, Flaxman A, Naghavi M, Lopez A, et al. Global burden of oral conditions in 1990-2010: a systematic analysis. J Dent Res 2013; 92: 592-7.

Tsai S-J, Lin M-S, Chiu W-N, Jane S-W, Tu L-T, Chen M-Y. Factors associated with having less than 20 natural teeth in rural adults: a cross-sectional study. BMC oral health 2015; 15: 158-65.

Bagramian RA, Garcia-Godoy F, Volpe AR. The global increase in dental caries. A pending public health crisis. Am J dent 2009; 22: 3-8.

Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century-the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral 2003; 31: 3-24.

Petersen PE. Improvement of global oral health-the leadership role of the World Health Organization. Community Dent Health 2010; 27: 194-8.

Kiddee J, Mongkhonchaiaranya S, Phochanukul N, Jintakanon P, Sukumalin P. The 8 th National Oral Health Survey, Thailand 2017. Bangkok: Samcha roen Panich; 2018.

Trombelli L, Farina R, Silva CO, Tatakis DN. Plaque-induced gingivitis: Case definition and diagnostic considerations. J Clin periodontol 2018; 45: S44-67.

Page RC, Kornman KS. The pathogenesis of human periodontitis: an introduction. Periodontol 2000 1997; 14: 9-11.

Fadel HT. Studies on the associations between dental caries, periodontal disease and different systemic conditions [dissertation]. Gothenburg: University of Gothenburg; 2012.

Listgarten M. The role of dental plaque in gingivitis and periodontitis. J Clin periodontol 1988; 15: 485-7.

Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol 1965; 36: 177-87.

Ash M, Gitlin B, Smith W. Correlation between plaque and gingivitis. J Periodontol 1964; 35: 424-9.

Hayasaki H, Saitoh I, Nakakura-Ohshima K, Hana saki M, Nogami Y, Nakajima T, et al. Tooth brushing for oral prophylaxis. Jpn Dent Sci Rev 2014; 50: 69-77.

Löe H. Oral hygiene in the prevention of caries and periodontal disease. Int Dent J 2000; 50: 129-39.

Iacono VJ, Aldredge WA, Lucks H, Schwartzstein S. Modern supragingival plaque control. Int Dent J 1998; 48: 290-7.

Ishikawa J. The role of toothbrushing in the prevention and treatment of periodontal disease: personal experience of both clinical and experimental observation for more than thirty years. Adv Dent Res 1988; 2: 204-8.

Chapple IL, Van der Weijden F, Doerfer C, Herrera D, Shapira L, Polak D, et al. Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis. J Clin periodontol 2015; 42: S71-S6.

Figuero E, Nóbrega DF, García-Gargallo M, Tenuta LM, Herrera D, Carvalho JC. Mechanical and chemical plaque control in the simultaneous management of gingivitis and caries: a systematic review. J Clin periodontol 2017; 44: S116-34.

Faller R, Bloch-Zupan A. Brushing, toothpastes, Salivation, and remineralization. In: Goldberg M, editor. Understanding Dental Caries. Cham: Springer ; 2016. p.187-98.

Wade KJ, Meldrum AM. Gingivitis control. In: Pana gakos FS, Davies RM, editors. Gingival diseases-their aetiology, prevention and treatment. Rijeka: IntechOpen; 2011. p.139-54.

George J, John J. The significance of brushing time in removing dental plaque. Int J Dentistry Oral Sci 2016; 3: 315-7.

Gallagher A, Sowinski J, Bowman J, Barrett K, Lowe S, Patel K, et al. The effect of brushing time and dentifrice on dental plaque removal in vivo. J Am Dent Hyg Assoc 2009; 83: 111-6.

Ash MM. A review of the problems and results of studies on manual and power toothbrushes. J Perio dontol 1964; 34: 375-9.

Rugg-Gunn A, MacGregor I. A survey of tooth brushing behaviour in children and young adults. J Periodontal Res 1978; 13: 382-9.

MacGregor I, Rugg-Gunn A. A survey of tooth brushing sequence in children and young adults. J Periodontal Res 1979; 14: 225-30.

Avinash J. Powered toothbrush vs manual tooth brush: generation X of mechanical plaque control. Int J Prev Clin Dent Res 2017; 4: 122-32.

Baruah K, Thumpala VK, Khetani P, Baruah Q, Tiwari RV, Dixit H. A review on toothbrushes and tooth brushing methods. Int J Pharm Sci Invent 2017; 6: 29-38.

Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C, Walmsley AD, Robinson PG, et al. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2014; 6: CD002281. doi: 10.1002 /14651858.CD002281.pub3.

Cooke A, Smith D, Booth A. Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. Qual Health Res 2012; 22: 1435-43.

van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW, Bouter LM, Group EBotCCBR. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group for spinal disorders. Spine (Phila Pa 1976) 1997; 22: 2323-30.

Higgins JP, Altman DG. Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd; 2011. p.187-242.

Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses BMJ 2003; 327: 557-60.

Deeks JJ, Altman DG, Bradburn MJ. Statistical methods for examining heterogeneity and combining results from several studies in meta-analysis. Systematic reviews in health care: meta-analysis in context 2001; 2: 285-312.

Brockwell SE, Gordon IR. A comparison of statistical methods for meta-analysis. Stat Med 2001; 20: 825-40.

Kelley GA, Kelley KS. Statistical models for meta-analysis: A brief tutorial. World J Methodol 2012; 2: 27.

Verhagen AP, Ferreira ML. Forest plots. J Physio ther 2014; 60: 170-3.

Garcia-Godoy F, Marcushamer M, Cugini M, Warren RR. The safety and efficacy of a children's power toothbrush and a manual toothbrush in 6-11 year-olds. Am J Dent 2001; 14: 195-9.

Saisuwan P. The comparison of plaque removal effectiveness of an electric vesus a manual tooth brush in preschool student. Khon Kaen: Grant for New Researcher, Khon Kaen University; 2003. Report No.: kku.b00252062.

Silverman J, Rosivack RG, Matheson PB, Houpt MI. Comparison of powered and manual toothbrushes for plaque removal by 4-to 5-year-old children. Pediatr Dent 2004; 26: 225-30.

Angwaravong O, Pitiphat W, Thangwongthawornkit M and Rachacrute W. The effectiveness of powered versus manual toothbrushing on gingivitis reduction and plaque removal in children aged 7-10 years. Chulalongkorn University Dental Journal 2011; 34: 193-202.

Kallar S, Pandit I, Srivastava N, Gugnani N. Plaque removal efficacy of powered and manual tooth brushes under supervised and unsupervised conditions: A comparative clinical study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2011; 29: 235-8.

McCarney R, Warner J, Iliffe S, Van Haselen R, Griffin M, Fisher P.The Hawthorne Effect:a randomised, controlled trial. BMC Med Res Methodol 2007; 7: 30.

Adair JG. The Hawthorne effect: a reconsideration of the methodological artifact. Int J Appl Psychol 1984; 69: 334.

Ramfjord SP. Indices for prevalence and incidence of periodontal disease. J Periodontol 1959; 30: 51-9.