เผยแพร่แล้ว: 2021-06-15

คำอธิบายในการตัดสินใจเลือกสั่งใช้ meropenem ของแพทย์ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้

อุมาภรณ์ สีสวนแก้ว, สุทธิพร ภัทรชยากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

590-602

การทบทวนวรรณกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของส่วนประกอบในยาธาตุน้ำแดง

ณัฐวุฒิ ลีลากนก, นภัสสร ฉันทธำรงศิริ, วรธัช ฐิติกรพงศ์ (ผู้แต่ง)

642-657

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาเสมือนการแพ้เฉียบพลันจากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็นประจุ

สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล, สิริพรรณ พัฒนาฤดี , กอบกุล เมืองสมบูรณ์ , สุรีรัตน์ จันทร์พาณิชย์ (ผู้แต่ง)

658-674

ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรต่อการกลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลภายใน 30 วันที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ

กันยาพร ชาติวิวัฒน์พรชัย, ณีรชา คมขำ, รัชนก รักจรรยาบรรณ, นงลักษณ์ วงศ์บุญเพ็ง, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, ทัดตา ศรีบุญเรือง (ผู้แต่ง)

728-741