การหายของแผลบาดเจ็บและการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

Main Article Content

รสมาลิน อินตายวง
สุกัญญา นำชัยทศพล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการหายของแผลบาดเจ็บที่ผิวหนังและการดูแลแผลด้วยตนเองของผู้ป่วยนอกแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการโทรศัพท์ในวันที่ 7 หลังการรักษาในผู้ป่วยนอกแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดแผลและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ การสัมภาษณ์ครอบคลุมการหายของแผล อาการทางคลินิกที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อที่แผล และการดูแลแผลด้วยตนเอง ผลการวิจัย: ตัวอย่าง 362 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 58.3 อายุเฉลี่ย 27 + 18 ปี ตัวอย่างเกิดบาดแผลถลอก ร้อยละ 60.2 และมีบาดแผลฉีกขาดร้อยละ 38.7 ตัวอย่างร้อยละ 45.5 มีแผลหายสนิท อีกร้อยละ 55.5 แผลดีขึ้น แต่ยังมีรอยแดง หรือสะเก็ดแผล ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกบ่งชี้ถึงการติดเชื้อที่แผล ได้แก่ ฝี หนอง ปวด บวม แดง ร้อนที่บริเวณแผล หรือมีไข้  ด้านการดูแลแผลด้วยตนเอง ตัวอย่างส่วนใหญ่ล้างแผลที่บ้าน (ร้อยละ 50.8) มีการล้างแผลทุกวัน ร้อยละ 76.2 ใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อร้อยละ 75.9 ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 56.1 ใช้โพวิโดนไอโอดีน ร้อยละ 25.4 ตัวอย่างรายงานว่า แผลโดนน้ำจากการอาบน้ำ ร้อยละ 40.1 ลักษณะทางคลินิกที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและบาดแผลไม่มีความสัมพันธ์กับการหายของแผล แต่สถานที่ทำแผล ความถี่ และน้ำยาล้างแผล มีความสัมพันธ์กับการหายของแผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) สรุป: ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในแผลบาดเจ็บที่ทำให้สะอาด แต่การปฏิบัติตนในการดูแลแผลอย่างถูกต้องมีผลต่อการหายของแผล จึงควรให้ความสำคัญกับการประเมินบาดแผล ความรู้ และการล้างแผลด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมกระบวนการหายของแผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. DataStellar Co., Ltd. Medical Dictionary Database 2010. Definitions of Wound and Injury [online.] 2020 [cited Apr 21, 2020]. Available from: www.dictionar y.net/wounds%20and%20injuries
2. Heal CF, Banks JL, Lepper PD, Kontopantelis E, van Driel ML. Topical antibiotics for preventing surgical site infection in wounds healing by primary intention. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11: CD011426. doi:10.1002/14651858.CD011426.pub2
3. Worster B, Zawora MQ, Hsieh C. Common questions about wound care. Am Fam Physician 2015; 91: 86-92.
4. Saco M, Howe N, Nathoo R, Cherpelis B. Topical antibiotic prophylaxis for prevention of surgical wound infections from dermatologic procedures: a systematic review and meta-analysis. J Dermatolog Treat 2015; 26: 151-8. doi:10.3109/09546634.2014 .906547
5. Tong QJ, Hammer KD, Johnson EM, Zegarra M, Goto M, Lo TS. A systematic review and meta-analysis on the use of prophylactic topical antibiotics for the prevention of uncomplicated wound infections. Infect Drug Resist. 2018; 11: 417-25.
6. Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Rev 2012; 2: CD003861. DOI: 10.1002/14651858.CD003861.pub3.
7. Bigliardi PL, Alsagoff SAL, El-Kafrawi HY, Pyon JK, Wa CTC, Villa MA. Povidone iodine in wound healing: A review of current concepts and practices. Int J Surg. 2017; 44: 260-8. doi:10.1016/j.ijsu. 2017 .06.073
8. Health Data Center. Number of service utilization [online]. 2020 [cited Apr 28, 2020]. Available from: hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
9. Rational Drug Use Sub-Committee. Rational drug use hospital manual [online]. 2020 [cited Apr 20, 2020]. Available from: mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/wp-content/uploads/2019/04/RDU-hospital-manual.pdf.
10. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Surgical site infection [online]. 2020 [cited Apr 20, 2020]. Available from:www.cdc.gov/nhsn/PD Fs/psc Manual/9pscSSIcurrent.pdf
11. Brudvik C, Tariq H, Bernardshaw SV, Steen K. Infec tions in traumatic wounds sutured at a Norwegian Accident and Emergency Department. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015; 135: 759-62.
12. van den Baar MT, van der Palen J, Vroon MI, Ber telink P, Hendrix R. Is time to closure a factor in the occurrence of infection in traumatic wounds? A prospective cohort study in a Dutch level 1 trauma centre. Emerg Med J 2010; 27: 540-3. doi:10.1136/ emj .2009.075846
13. Wilawan U., Dolwiwat S. Behavior of KKU students on antibiotics use in sore throat, clean wound and acute diarrhea. KKU Institutional Research 2015; 3: 221-32.