กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อหาภาระงานเต็มเวลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF