การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อหาภาระงานเต็มเวลา

Main Article Content

ทิวากร กลั่นความดี
เกศริน ชูปัญญาเลิศ
สุณี เลิศสินอุดม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเวลาที่เภสัชกรใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหาค่าภาระงานเต็มเวลาของการบริบาลเพื่อนำไปหาอัตรากำลังที่เหมาะสม วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาที่เก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวางด้วยการบันทึกวีดิทัศน์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาสูดพ่น ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลขอนแก่น ผลการวิจัย: ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 145 ราย ร้อยละ 64.83 เข้ารับการรักษาในคลินิก 1-5 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 54.48 พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (drug related problems: DRPs) รวม 96 ครั้ง อัตราการพบ DRPs คือ 1.22 ปัญหาต่อราย ชนิดของ DRPs ที่พบมากที่สุด คือ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 33.34) รองลงมาคือ เทคนิคการสูดยาที่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 31.25) ค่ามัธยฐานของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เท่ากับ 8.52 (6.3-10.63) นาที คิดเป็น 0.001 FTE (full time equivalent) เภสัชกรต้องใช้เวลาในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีเทคนิคการสูดพ่นยาที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นคือ 9.87 (8.62-13.46) นาที และใช้เวลาสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่เกิน 1 ปี 8.93 (6.98-12.88) นาที สรุป: จากเวลารวมที่ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมและการคำนวณค่าภาระงานเต็มเวลา ทำให้สามารถนำไปใช้ในการจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมต่อไปได้ เภสัชกรต้องใช้เวลาในการบริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มี DRPs โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเทคนิคการสูดพ่นยาไม่ถูกวิธี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Thoracic Society of Thailand. Guidelines for the diagnosis and management of asthma for adult. Bangkok: Beyond enterprise; 2019.

The Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention 2020 update [online]. 2020 [cited Jun 10, 2020]. Available from: ginasthma.org/wp-content/uploads/2 020/06/GINA-2020-report_20_06_04-1-wms.pdf

World Health Organization. Facts about asthma [online]. 2020 [cited Jun 10, 2020]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma.

Vichyanond P, Jirapongsananurak O, Visitsuntorn N, Tuchinda M. Prevalence of asthma, rhinitis and eczema in children from Bangkok area using the ISAAC (International Study for Asthma and Allergy in Children) questionnaires. J Med Assoc Thai. 1998; 81: 175-84.

Teeratakulpisarn J, Pairojkul S, Heng S. Survey of the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school children from Khon Kaen, Northeast Thailand. An ISAAC study. International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Asian Pac J Allergy Immunol. 2000; 18: 187-94.

Asher MI, Anderson HR, Stewart AW, Crane J. Worldwide variations in the prevalence of asthma symptoms: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Eur Respir J 1998; 12: 315-35.

The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2020 report [online]. 2020 [cited Jun 10, 2020]. Available from: goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/11/GOLD-2020-REPORT-ver 1.0wms.pdf

World Health Organization. Facts about Chronic obstructive pulmonary disease. 2017 [cited Jun 10, 2020]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease -(copd)

Lertsinudom S. Pharmaceutical care for asthma patients. In: Pharmaceutical care for asthma, allergic rhinitis and chronic obstructive pulmonary disease. Khon Kaen: Klungnana Printing; 2010.

Mekasuwandit S. Outcomes in asthmatic patients undergoing drug use counseling: A case study of Ongkharak Community Hospital. Thai Pharmaceu tical and Health Science Journal 2008; 3: 245-54.

Baddar SA, Al-Rawas OA, Al-Riyami KA, Worthing EA, Hanssens YI, Taqi AM, et al. Mertered-dose inhaler technique among healthcare providers practicing in Oman. SQU Journal for Scientific Research: Medical Sciences 2001; 1: 39-43.

Lavorini F, Magnan A, Dubus JC, Voshaar T, Corbetta L, Broeders M, et al. Effect of incorrect use of dry powder inhalers on management of patients with asthma and COPD. Resp Med 2008; 102: 593-604.

Al-Jahdali H, Ahmed A, Al-Harbi A, Khan M, Baharoon S, Salih SB, et al. Improper inhaler technique is associated with poor asthma control and frequent emergency department visit. Allergy, Asthma Clin Immunol 2013; 9: 1-8.

Sirimai P, Limwattananon C, Boonsawat W. Effects of asthma education about inhaler on health related quality of life. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2007; 17: 231-43.

Jermjitpong K, Sawadpanich K, Klaiwong J, Thitiya nwiroj N. Improvement of standard treatment of asthma at Manjakiree Hospital in Khon Kaen Province. Khon Kaen Hospital Medical Journal 1996; 3: 232-240.

Wongnag C, Wattananamkul V. The value of pharmacists: Appreciative inquiry approach. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9: 15-31.

Kampuk T, Vititpongvanich A, Akesawatanan A, Kanjanawat P, Jinatongthai P, Watcharathanakij S. Outcomes of pharmaceutical care in asthma clinic, Sunpasittiprasong Hospital. In: Patanasethanont D, editor. Pharmacy profession: moving forward to ASEAN harmonization. Proceedings of the 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference; 2013 Feb 16–17; Mahasarakham, Thailand. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2013. p. 27.

Duangdee A. Outcomes of an easy asthma clinic, Banphai hospital, Khon Kaen Province. Journal of Health Systems Research 1997; 1: 45-50.

Koysavat S. Outcome of easy asthma clinic at Krasang Hospital, Buriram Province. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals 2012; 27: 33-42.

Jeamboonsri P, Kaewsing P, Kotpat S, Kompha P, Prathumpet P, Charoensri R. The results of adult asthmatics care in the 50th Anniversary of Mahavajiralongkorn Hospital. Srinagarind Medical Journal 2010; 25: 265-71.

Phatthararitthikul K. The result of easy asthma clinic at Nongsonghong Hospital. Khon Kaen Hospital Medical Journal 2007; 31: 261-8.

Janworachaikul C. Outcomes of easy asthma clinic in Yangtalad Hospital. Srinagarind Medical Journal 2007; 22: 449-58.

Hansittiporn K. The result of setting up an easy asthma clinic in Chiang Yuen Hospital Mahasara kham Province. Srinagarind Medical Journal 2012; 27:167-71.

Soontornpas C, Soontornpas R, Chanatepaporn P, Areemite P. Work measurement of pharmacy service by stopwatch technique. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2007; 17(suppl): S17-26.