ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาที่มีระบบบริการจ่ายยาต่อเนื่อง ตามใบสั่งยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ โรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดนครนายก

Main Article Content

ตุลาการ นาคพันธ์
กิติยศ ยศสมบัติ
พัชรี ดวงจันทร์
ณัฐพงศ์ เขียวฉอ้อน
ณิชารีย์ ศิลาภรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจดังกล่าว วิธีการ: ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 94 คนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเลือกมาด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวก ผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อวัดตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับยาที่ร้านยาที่มีระบบบริการจ่ายยาต่อเนื่องตามใบสั่งยา ได้แก่ ความตั้งใจ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ผลการศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาเฉลี่ยเท่ากับ 3.25±1.13 (จากคะแนนเต็ม 5) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาที่มีระบบบริการจ่ายยาต่อเนื่องตามใบสั่งยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.20 (P<0.05) และ 0.59 (P< 0.01)ตามลำดับ สำหรับทัศนคติในการเลือกรับยาที่ร้านยาที่มีระบบบริการจ่ายยาต่อเนื่องตามใบสั่งยาไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยา ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ร้อยละ 73.2 สรุป: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Division of Non-Communicable Diseases. Number and incidence rate in 2016-2018 (hypertension, diabetes, atherosclerosis, stroke, COPD) [online]. 2020 [cited Jul 27, 2020]. Available from: www.thaincd.com/2016/mission/documents-detail. php?id=13684&tid=32&gid=1-020.

Viriyathorn S, Wanwong Y, Tisayaticom K, Patchara narumol W, Limwattananon S, Limwattananon C, et al. The inpatient and outpatient utilization by health care providers of Thai population in 2015. Journal of Health Systems Research. 2015; 11: 155-69.

Supasiri S, Puttapitukpol S, Plianbumroong D. The effects of a service model for the diabetic out-patient department on waiting time and patients’ satisfac tion. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing. 2017; 28: 45-55.

Chatterjee S, Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Riewpaiboon W, Boupaijit K, Panpuwong N, et al. Cost of diabetes and its complications in Thailand: a complete picture of economic burden. Health Soc Care Community. 2011; 19: 289-98.

Toondee W, Pulbutr P, Suttiraksa S, Kittiboonyakun P, Kerdchantuk P, Janeklang S, et al. Pharmaceu tical care and prescription refill for type 2 diabetes patients in a university pharmacy. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2017; 9: 192-203.

Health Insurance System Research Office. The developing project for quality community pharmacies and universal health service systems [online]. 2009 [cited Jul 27, 2020]. Available from: www.hisro.or.th/main/modules/research/attachgovernance/155/Full-text.pdf

Wipatayotin A. Prescription trial set for October [online]. 2020 [cited May 19, 2020]. Available from: www.bangkokpost.com/thailand/general/1737995/prescription-trial-set-for-october.

Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process 1991; 50: 179-211.

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice. 4th ed. San Francisco: John Wiley & Sons; 2008.

Pongam-Phai B, Songwathana P, Boonyasopun U. Factors predicting the intention of spouses of pregnant women to use screening services for HIV infection. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council. 2009; 24: 70-82.

Hanmanop K, Sumpowthong K, Homkham N. Predicting factors for intentions on using Thai traditional health care services and holistic health outcomesamong postpartum women. Thammasat Medical Journal. 2018; 18: 571-8.

Gong Z, Han Z, Li X, Yu C, Reinhardt JD. Factors influencing the adoption of online health consultation services: the role of subjective norm, trust, perceived benefit and offline habit. Front Public Health. 2019; 7: 286.

Kotler P. Kotler on marketing. New York: Free Press; 2012.

Pheungnate P. Overview of the services offered that affect the decision to use a private hospital in bangkok [master thesis]. Pathum Thani: Bangkok University; 2014.

Sutaksina W. Factors affecting buying decision on medicine in drugstores in Bangkok [master thesis]. Pathum Thani: Thammasat University; 2015.

Wattanasuwagul K. Factors of marketing mix influencing customers’ buying behavior, satisfaction and repurchase intention: a case study of Watsons drug store [master thesis]. Bangkok: Srinakharin wirot University; 2012.

Hair JF, Anderson RE, Babin BJ, Black WC. Multivariate data analysis: A global perspective. 7th ed. Upper Saddle River: Pearson education; 2010.

Santos JRA. Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. J Ext 1999; 37: 1-5.

Cohen J, Cohen P, West SG, Aiken LS. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. 3rd ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; 2013.

Allen M. The Sage encyclopedia of communication research methods: Thousand Oaks. Sage; 2017.