กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อการจัดซื้อยา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy