ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

กัณฐนวรรธน์ รอนณรงค์
อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: สำรวจความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในจังหวัดชัยภูมิ วิธีการ: การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง อสม.ที่สุ่มเลือกมาในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองจำนวน 30 ข้อ โรคละ 10 ข้อ คะแนนเต็มในแต่ละโรค คือ 10 คะแนน ผลการวิจัย:    อสม.ตอบแบบสอบถามและส่งกลับจำนวนทั้งสิ้น 416 คน อสม.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้งสามโรคโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ คือ 6.75 ± 1.41 คะแนน(บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ)  6.60 ± 1.83 คะแนน (ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน) และ 6.34 ± 1.65 คะแนน(อุจจาระร่วงเฉียบพลัน) จากทั้งหมด 30 คำถาม อสม.ตอบถูกเกินร้อยละ 50 ใน 22 ข้อ ร้อยละของการตอบถูกอยู่ในช่วงร้อยละ 55.53 ถึง 99.04 อสม.ตอบคำถามได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ใน 8 ข้อคำถาม (อยู่ในช่วงร้อยละ 15.14 ถึง 45.67) ข้อคำถามที่ อสม.ตอบผิดสูงสุด(มีผู้ตอบถูก ร้อยละ 15.4) คือ “บาดแผลสดที่มีโอกาสติดเชื้อสูง สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยการกินยาปฏิชีวนะนาน 7 วัน” สรุป: อสม.ในการศึกษานี้มีความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาปฏิชีวนะของทั้งสามโรคนี้ในระดับปานกลางและมีข้อคำถามที่ อสม.ยังเข้าใจไม่ถูกต้องจึงควรมีการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแก่ อสม. เนื่องจากการมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องย่อมนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ อสม.เป็นบุคคลสำคัญที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชุมชนได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Health Administration Division. Service plan: rational drug use. Nontaburee: Office of the Permanent Secretary; 2016. p.1–99.

Holloway K. The world medicines situation 2011: rational use of medicines [online]. 2011 [cited May 20, 2019]. Available from: www.who.int/medicines/ areas/policy/world_medicines_situation/WMS_ch14_wRational.pdf

Chayakul C, Punnurut P, Tuntip N, Putcakhan P. Khowledge management: move to rational drug use. n.p.; 2018.

Department Of Health Service Support. Village health volunteers manual. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2019.

Ruenruay S, Saokaew S. Situation of medicines and dietary supplements in the health provider board region 3. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2017; 9: 225–35.

Booddawong B, Yoongthong W. Community empowerment in the management of the problems on inappropriate drugs and health products: case study of Nonkhun district, Sisaket province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 332–43.

Kaeodumkoeng K, Pekalee A, Junhasobhaga J, Suwannit C. The role of village health volunteers in the family care team. KKU Journal for Public Health Research. 2016; 9: 6–16.

Katanyutanon T, Anukan A, Nowat B, Kongklai T, Insawhang S, Bunharn V, et.al. Role performance about diabetes of village health volunteers : a health promoting hospital in Samutprakan. HCU Journal of Health Science. 2018; 21: 1–12.

Khamlunvilaivong D, Thaiyapirom N, Klunklin P. Maternal behaviers in preventing infant diarrhea,Loa People'S Democratic Republic. Nursing Journal 2011; 4: 143–58.

Yanti N. Factors Associated to antibiotic practice among public health studentes in a university, Phatum Thani province. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science). 2017; 7: 57-66.

Wongwian T. Knowledge on antibiotic use for acute upper respiratory tract infections among outpatients with that infections at Queen Savang Vadhana Memorial hospital. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2013; 6: 106–14.

Aunruean W, Saensom D. Behavior of KKU students on antibiotics use in sore throat, clean wound and acute diarrhea. KKU Institutional Research. 2015; 3: 221–32.

Juangjun V. Knowledge, attitude and practice of antibiotics use in the upper respiratory tract infection, acute diarrhea and laceration of working age people at Tambon Health Promoting Hospital, Amphoe Kantang, Changwat Trang [undergraduate project]. Trang: Sirindhorn Colledge of Pubic Health; 2017.

Porisutiwutiporn S, Henchayat M. Influecing factors of antibiotics use bebavior of clients in Khlung hospital, Chanthaburi. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 2014;31: 114–27.

Wongnai A. Antibiotics prescribing for acute diarrhea at Pua Crown Prince hospital, Nan province. Journal of Health Systems Research. 2011;5:181–6.

Sirijatuphat R, Choochand T, Siritongworn P, Sripojtham V, Thamlikitkul V. Implementation of antibiotic use guidelines for fresh traumatic wound at Siriraj Hospital. J Med Assoc Thai. 2015; 98: 245–52.

Witayapichetsakul S, Sitthiboot A. Drug use behvior of village health volunteer at Bo Kwangthong Sub district, Bo Thonh district, Chonburi province. Public Health Journal of Burapha University. 2014; 9: 119–28.

Seatung N, Kitreerawutiwong N. Factors influencing antibiotics use behavior in sore throat, clean wound, and acute diarrhea among Village Health Volunteers. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2018; 19: 166–74.

Komwong D, Sangkhawat T. Factors affecting drug use behaviors of village health volunteers. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2012;7:121–6.

Chaimay P. Sample size determination in descriptive study in public health. Thaksin Journal. 2013;16:9–16.

Chaiprathan M, Pinitsoontorn S. Dental caries knowledge, attitude, and behavior of the health volunteers in Muang district, Nong Bua Lam Phu province. Community Health Development Quartery Khon Kean University. 2015; 3: 357–66.

Tongrod W, Bunditanukul K, Yotsombut K, Sermsin siri V, Subthawee N, Kaeochinda S, et al. Compa- rison of antibiotic-dispensing vs. non-antibiotic-dispensing practices by community pharmacies on patients’ health outcome and satisfaction. Journal of Health Systems Research. 2013; 7: 261–7.

Boonyasiri A, Thamlikitkul V. Effectiveness of multifaceted interventions on rational use of antibiotics for patients with upper respiratory tract infections and acute diarrhea. J Med Assoc Thai. 2014; 97: 13-19.

Phumart P, Phodha T, Thamlikitkul V, Riewpaiboon A, Prakongsai P, Limwattananon S. Health and economic impacts of antimicrobial resistant infections in Thailand : a preliminary study. Journal of Health Systems Research. 2013; 6: 352–60.

Sararuk M. Empowerment of village health volun- teers (VHF). Journal of Academic Ubon Ratchatani University. 2010; 12: 39–48.

Department of Local Administration. Standard primary health care manual. Bangkok: Publishing House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2017. p.1–154.

Chaibut T, Participation of public health volunteers in a community public health center activity in Ban Muang district, Sakhon Nakhon province. Journal of Health Systems Research. 2007;1:60-7.