การพัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปาในจังหวัดพัทลุงให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย

Main Article Content

ปรียานุช รัตนพงศ์
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษาประกอบด้วย 2 โครงการย่อย โครงการแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (health establishments: HE) ในจังหวัดพัทลุงไม่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ HE โครงการที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา HE ให้ผ่านมาตรฐานตามกฎหมาย วิธีการวิจัย: โครงการแรกเป็นการสำรวจแบบภาคตัดขวางเกี่ยวกับอุปสรรคในการไม่ยื่นขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการ HE 20 แห่งในจังหวัดพัทลุง ตลอดจนประเมินความรู้ของผู้ประกอบการในเรื่องการขออนุญาต ประเมิน HE เบื้องต้นตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน HE การศึกษายังได้สัมภาษณ์พฤติกรรมในการเลือกใช้ HE ของผู้บริโภค ในโครงการที่สองได้จัดอบรมให้ความรู้และจูงใจผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา HE หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานที่พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างในโครงการที่สอง คือ HE ที่เข้าร่วมโครงการและมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้สำเร็จ จำนวน 13 แห่ง ผลการวิจัย: เหตุผลที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ยื่นขออนุญาต คือ การขาดความรู้ในเรื่องการเตรียมสถานที่ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (17 ราย) รองลงมา คือ การไม่สามารถปรับปรุง HE ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ เพราะเป็นสถานที่เช่าในระยะสั้น ซึ่งหากติดตั้งอุปกรณ์จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อน และทำให้ไม่กล้าที่ลงทุนพัฒนาเนื่องจากอาจไม่ได้รับการให้เช่าต่อในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้รับบริการไม่เคยสอบถามถึงใบอนุญาตการประกอบกิจการ HE เพราะไม่รู้ว่า HE ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ (11 ราย) ผู้ประกอบการมีคะแนนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HE ความรู้ด้านกฎหมาย และมาตรฐานของ HE ด้านต่าง ๆ เท่ากับ 17.90±2.55 จากคะแนนเต็ม 25 ผลการประเมินสถานที่พบว่า HE ทุกแห่งในงานวิจัยนี้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยสามารถพัฒนา HE ให้ผ่านมาตรฐานได้ 9 แห่งจากทั้งหมด 13 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ คือ ความตั้งใจของผู้ประกอบการที่จะยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ความรู้และการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ สรุป: HE มีปัญหาในเรื่องมาตรฐาน HE โดยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแบบตรวจประเมินมาตรฐาน HE ทุกแห่ง การประเมินสถานที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทัศนคติของผู้รับบริการมีผลต่อการยื่นขออนุญาตของผู้ประกอบการ ดังนั้นหน่วยงานรัฐควรสื่อสารวิธีการสังเกต HE ที่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Office of Business Service and Trade Logistics, Department of International Trade Promotion. Thai spa business. [online]. 2015 [cited Oct 5, 2017]. Available from: www.ditp.go.th/contents_attach/1435 32/143532.pdf.

Department of Health Service Support. Department of Health Service Support reveals 6 laws on heath establishments come into effect, say goodbye to illicit spa problems, illegal massage and gray business with sexual services. [online]. 2017 [cited Oct 5, 2017]. Available from: hss.moph.go.th/show _topic.php?id=975

Senanuch R. The study of the impact on the environ ment and health of consumers in a day spa: Case study of a spa on Sukhumvit Soi 22. [independent study]. Bangkok: National Institute of Development Administration; 2013.

Thaich8. Found a young foreman died after having massage from a health establishment with no license. [online]. 2018 [cited Sep 13, 2019]. Available from: www.thaich8.com/news_detail/74479.

Papol T. Improvement of the establishments for health spa, massage for health or esthetic purpose in Trang province to meet the legal standard. [independent study]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2013.

Yanasarn J, Vacharachaisurapol P, Dutjanuthat A. Potential studies and the readiness of the health spa establishment in Chiang Mai. FDA Journal 2008; 15: 60-7

Health Establishment Act B.E. 2559. Royal Gazette No. 133, Part 30A (Mar 31, 2016).

Department of Health Service Support. Department of Health Service Support releases caravan knocking on spas, massage throughout Bangkok to prepare for licensing in 42 days. [online]. 2017 [cited Jan 5, 2018]. Available from: hss.moph.go.th/show_ topic.php?id=495

Department of Health Service Support. Department of Health Service Support continues to inspect Heatlh Establisment. [online]. 2017 [cited Jan 5, 2018]. Available from: www.hss.moph.go.th/show_ topic.php?id=1805

Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process 1991; 50: 179-211

Deparntment of Health Service Support. Health establishment operating manual.Nonthaburi: Division of Health Establishment; 2561

Public Health Ministerial Rule in 2017 on places, safety and service in spa, health establishments for health massages and massages for esthetic purposes. Royal Gazette No. 134, Part 47A (Apr 28, 2017).

Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin NK, Lincoln YS, editors. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage; 1994. p.105-17.

Public Health Ministerial Declaration in 2017 on Businesses that are harmful for health (No 2). Royal gazette No. 135, Part 32D special (Feb 12, 2018)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. A standard manual for thai massage in public/private hospitals and service establishments/establishment. [online]. 2015 [cited Sep 13, 2018]. Available from: www.slideshare.net/ benzwongumpornpinit/2558-72117086.