กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาต่อการสื่อสาร ระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy