การทบทวนวรรณกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของส่วนประกอบในยาธาตุน้ำแดง

Main Article Content

ณัฐวุฒิ ลีลากนก
นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
วรธัช ฐิติกรพงศ์

บทคัดย่อ

ยาธาตุน้ำแดงเป็นยาที่ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับรักษาอาการในระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามไม่มีงานศึกษารองรับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาธาตุน้ำแดง การทบทวนวรรณกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของส่วนประกอบในยาธาตุน้ำแดงจะช่วยเพิ่มข้อมูลแก่ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขประกอบการตัดสินใจใช้ยา จากสูตรตำรับยาธาตุน้ำแดงที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยซึ่งแสดงไว้ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี 2561 พบว่า ส่วนประกอบหลักของยาธาตุน้ำแดงคือโซเดียมและไบคาร์บอเนต สำหรับส่วนประกอบสมุนไพรในตำรับยาธาตุน้ำแดงซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ประกอบด้วย น้ำมันหอมระเหย แอนทราควิโนน ไกลโคไซด์ สารที่มีรสขม และสารที่มีรสเผ็ด เมื่อรับประทานยาธาตุน้ำแดงตามขนาดยาที่แนะนำ ร่างกายจะได้รับส่วนประกอบเหล่านี้ในปริมาณต่ำกว่าขนาดที่ทำให้เกิดพิษ อย่างไรก็ตาม ปริมาณโซเดียมในยาธาตุน้ำแดงอาจมากเกินไปสำหรับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดโซเดียม อีกทั้งยังมีข้อมูลการใช้ยาธาตุน้ำแดงในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรไม่เพียงพอ จึงไม่ควรใช้ยาธาตุน้ำแดงในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และยาธาตุน้ำแดงอาจมีผลข้างเคียงต่อตับ ไต หัวใจ ทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง รวมถึงอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Batchelor HK, Marriott JF. Paediatric pharmacoki netics: key considerations. Br J Clin Pharmacol. 2015; 79: 395-404.

Public Health Ministerial Declaration on Modern household drugs. Royal Gazette No. 116, Part 38D (May 12, 1999).

Midlöv P, Martin A, Ostgren CJ, Mölstad S. Depression and use of antidepressants in Swedish nursing homes: a 12-month follow-up study. Int Psychoger 2014; 26: 669-75.

The United States Pharmacopeia 35. National formulary 30. Rockville (MD): United States Pharma copeial Convention; 2011.

Daodee S, Wangboonsakul J, Jurakamjorn K. Quantitative and qualitative determination of alcohols in stomachica and carminative mixture by gas chromatographic method with mass spectrometry. KKU Research Journal 1999; 4: 8.

Lin MS, Sun P, Yu HY. Evaluation of buffering capacity and acid neutralizing-pH time profile of antacids. J Formos Med Assoc 1998; 97: 704-10.

Smith ME, Morton DG. 4. The stomach: control. In: Smith ME, Morton DG, editors. The digestive sys tem 2nd ed. Churchill: Livingstone; 2010. p. 51-69.

Fordtran JS, Morawski SG, Santa Ana CA, Rector FC, Jr. Gas production after reaction of sodium bicarbonate and hydrochloric acid. Gastroentero logy. 1984; 87: 1014-21.

Thomas SH, Stone CK. Acute toxicity from baking soda ingestion. Am J Emerg Med 1994; 12: 57-9.

Durkalec-Michalski K, Zawieja EE, Podgórski T, Łoniewski I, Zawieja BE, Warzybok M, et al. The effect of chronic progressive-dose sodium bicarbonate ingestion on CrossFit-like performance: A double-blind, randomized cross-over trial. PloS one. 2018; 13: e0197480.

Appel LJ, Frohlich ED, Hall JE, Pearson TA, Sacco RL, Seals DR, et al. The importance of population-wide sodium reduction as a means to prevent cardiovascular disease and stroke: a call to action from the American Heart Association. Circulation. 2011; 123: 1138-43.

World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children [online]. 2012 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.who.int/iris/ handle/10665/77985.

Craighead A. A descriptive survey of advanced practice registered nurses' preparedness for treating geriatric depression [online]. 2017 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.who.int/iris/han dle/10665/77985.

World Health Organization. Rhubarb. [online]. 1999 [cited Mar 14, 2020]. Available from: apps.who.int/ medicinedocs/en/d/Js2200e/.

Zhang ZH, Vaziri ND, Wei F, Cheng XL, Bai X, Zhao YY. An integrated lipidomics and metabolomics reveal nephroprotective effect and biochemical mechanism of Rheum officinale in chronic renal failure. Sci Rep 2016; 6: 22151.

Kon R, Ikarashi N, Nagoya C, Takayama T, Kusunoki Y, Ishii M, et al. Rheinanthrone, a metabolite of sennoside A, triggers macrophage activation to decrease aquaporin-3 expression in the colon, causing the laxative effect of rhubarb extract. J Ethnopharmacol. 2014; 152: 190-200.

Cao Y-J, Pu Z-J, Tang Y-P, Shen J, Chen Y-Y, Kang A, et al. Advances in bio-active constituents, pharmacology and clinical applications of rhubarb. Chin Med. 2017; 12: 36.

Shimizu K, Kageyama M, Ogura H, Yamada T, Shimazu T. Effects of rhubarb on intestinal dysmotility in critically ill patients. Intern Med. 2018; 57: 507-10.

Lai F, Zhang Y, Xie D-p, Mai S-t, Weng Y-n, Du J-d, et al. A systematic review of rhubarb (a traditional Chinese medicine) used for the treatment of experimental sepsis. Evid Based Complement Alternat Med 2015; 2015: 131283.

Chen YY, Hsieh MJ, Hsieh YS, Chang YC, Chen PN, Yang SF, et al. Antimetastatic effects of Rheum palmatum L. extract on oral cancer cells. Environ Toxicol. 2017; 32: 2287-94.

El-Saied MA, Sobeh M, Abdo W, Badr OM, Youssif LT, Elsayed IH, et al. Rheum palmatum root extract inhibits hepatocellular carcinoma in rats treated with diethylnitrosamine. J Pharm Pharmacol. 2018; 70: 821-9.

Zhang WF, Li ZT, Fang JJ, Wang GB, Yu Y, Liu ZQ, et al. Expression and clinical significance of rhubarb on serum amylase and TNF-alpha of rat model of acute pancreatitis. J Biol Regul Homeost Agents. 2017; 31: 753-60.

Xiong Y, Chen L, Fan L, Wang L, Zhou Y, Qin D, et al. Free total rhubarb anthraquinones protect intestinal injury via regulation of the intestinal immune response in a rat model of severe acute pancreatitis. Front Pharmacol. 2018; 9 :75.

Wang S, Fan M, Bian Z. Experimental study of bacteriostatic activity of Chinese herbal medicines on primary cariogenic bacteria in vitro. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2001; 36: 385-7.

Sun Y, Li L-j, Li J, Li Z. Inhibition of hepatitis B virus replication by Rheum palmatum L. ethanol extract in a stable HBV-producing cell line. Virologica Sinica. 2007; 22: 14-20.

Wang JK, Li A, Wang H, Xu XY. Comparative studies on purgative potency among three species of certified rhubarb. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006; 31: 1987-91.

Wang JB, Kong WJ, Wang HJ, Zhao HP, Xiao HY, Dai CM, et al. Toxic effects caused by rhubarb (Rheum palmatum L.) are reversed on immature and aged rats. J Ethnopharmacol. 2011; 134: 216-20.

Zhang Z-H, Vaziri ND, Wei F, Cheng X-L, Bai X, Zhao Y-Y. An integrated lipidomics and metabo lomics reveal nephroprotective effect and biochemi cal mechanism of Rheum officinale in chronic renal failure. Sci Rep. 2016; 6: 22151.

Wang JB, Zhao HP, Zhao YL, Jin C, Liu DJ, Kong WJ, et al. Hepatotoxicity or hepatoprotection? Pattern recognition for the paradoxical effect of the Chinese herb Rheum palmatum L. in treating rat liver injury. PloS one. 2011; 6: e24498.

Wang H, Song H, Yue J, Li J, Hou YB, Deng JL. Rheum officinale (a traditional Chinese medicine) for chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 7: Cd008000.

Chi Y-C, Juang S-H, Chui WK, Hou Y-C, Chao P-DL. Acute and chronic administrations of rheum palmatum reduced the bioavailability of phenytoin in rats: a new herb-drug interaction. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 9.

Vahabi S, Eatemadi A. Phyto-anesthetics: A mini-review on herb–anaesthesia drug interactions. Biomed Pharmacother 2016; 84: 1885-90.

McKay DL, Blumberg JB. A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.). Phytother Res. 2006; 20: 619-33.

European Medical Agency. Assessment report on Mentha X piperita L., Aetheroleum [online]. 2008 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.ema.eu ropa.eu/en/documents/herbal-report/assessment-report-mentha-x-piperita-l-aetheroleum_en.pdf.

Khanna R, MacDonald JK, Levesque BG. Peppermint oil for the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. J Clinical Gastroenterol 2014; 48: 505-12.

Cappello G, Spezzaferro M, Grossi L, Manzoli L, Marzio L. Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebo-controlled randomized trial. Dig Liver Dis 2007; 39: 530-6.

Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. American family physician. 2007; 75: 1027-30.

Chumpitazi BP, Kearns GL, Shulman RJ. Review article: the physiological effects and safety of peppermint oil and its efficacy in irritable bowel syndrome and other functional disorders. Aliment Pharmacol Ther. 2018; 47: 738-52.

Herro E, Jacob SE. Mentha piperita (peppermint). Dermatitis. 2010; 21: 327-9.

Oh JY, Park MA, Kim YC. Peppermint oil promotes hair growth without toxic signs. Toxicol Res 2014; 30: 297-304.

Nath SS, Pandey C, Roy D. A near fatal case of high dose peppermint oil ingestion- Lessons learnt. Indian J Anaesth 2012; 56: 582-4.

Tran A, Pratt M, DeKoven J. Acute allergic contact dermatitis of the lips from peppermint oil in a lip balm. Dermatitis 2010; 21: 111-5.

Bourgeois P, Goossens A. Allergic contact cheilitis caused by menthol in toothpaste and throat medication: a case report. Contact Derm 2016; 75: 113-5.

Vermaat H, van Meurs T, Rustemeyer T, Bruynzeel DP, Kirtschig G. Vulval allergic contact dermatitis due to peppermint oil in herbal tea. Contact Derm 2008; 58: 364-5.

Kalavala M, Hughes TM, Goodwin RG, Anstey AV, Stone NM. Allergic contact dermatitis to peppermint foot spray. Contact Derm 2007; 57: 57-8.

Tamir S, Davidovich Z, Attal P, Eliashar R. Peppermint oil chemical burn. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133: 801-2.

Bayat R, Borici-Mazi R. A case of anaphylaxis to peppermint. Allergy Asthma Clin Immunol. 2014; 10: 6.

Szema AM, Barnett T. Allergic reaction to mint leads to asthma. Allergy Rhino (Providence) 2011; 2: 43-5.

Pasha H, Behmanesh F, Mohsenzadeh F, Hajah madi M, Moghadamnia AA. Study of the effect of mint oil on nausea and vomiting during pregnancy. Iran Red Crescent Med J 2012; 14: 727-30.

Joulaeerad N, Ozgoli G, Hajimehdipoor H, Ghasemi E, Salehimoghaddam F. Effect of aromatherapy with peppermint oil on the severity of nausea and vomiting in pregnancy: a single-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Reprod Infertil. 2018; 19: 32-8.

Ahmed EMS, Soliman S, Mahmoud HM. Effect of peppermint as one of carminatives on relieving gastroesophageal reflux disease (GERD) during pregnancy [online]. 2012 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.semanticscholar.org/paper/ Effect-of-Peppermint-as-One-of-Carminatives-on-(-)-Ahmed-Soliman/b3c40fb530b8cdbdf1afb95225 6c365ec0287dc3.

Beesley A, Hardcastle J, Hardcastle PT, Taylor CJ. Influence of peppermint oil on absorptive and secretory processes in rat small intestine. Gut. 1996; 39: 214-9.

Dresser GK, Wacher V, Wong S, Wong HT, Bailey DG. Evaluation of peppermint oil and ascorbyl palmitate as inhibitors of cytochrome P4503A4 activity in vitro and in vivo. Clin Pharmacol Ther. 2002; 72: 247-55.

Wacher VJ, Wong S, Wong HT. Peppermint oil enhances cyclosporine oral bioavailability in rats: comparison with D-alpha-tocopheryl poly(ethylene glycol 1000) succinate (TPGS) and ketoconazole. J Pharm Sci. 2002; 91: 77-90.

Dresser GK, Wacher V, Ramtoola Z, Cumming K, Bailey D. Peppermint oil increases the oral bioavailability of felodipine and simvastatin. Clin Pharmacol Ther 2002; 71: 67.

Miyazawa M, Watanabe H, Umemoto K, Kameoka H. Inhibition of acetylcholinesterase activity by essential oils of mentha species. J Agric Food Chem 1998; 46: 3431-4.

Madhusoodanan KJ, Rao YS. 10 Cardamom (large). In: Peter KV, editor. Handbook of herbs and spices. Cambridge: Woodhead Publishing; 2001. p. 134-42.

El Malti J, Mountassif D, Amarouch H. Antimicrobial activity of Elettaria cardamomum: Toxicity, biochemical and histological studies. Food Chem 2007; 104: 1560-8.

Das I, Acharya A, Berry DL, Sen S, Williams E, Permaul E, et al. Antioxidative effects of the spice cardamom against non-melanoma skin cancer by modulating nuclear factor erythroid-2-related factor 2 and NF-kappaB signalling pathways. Br J Nutr. 2012; 108: 984-97.

Sengupta A, Ghosh S, Bhattacharjee S. Dietary cardamom inhibits the formation of azoxymethane-induced aberrant crypt foci in mice and reduces COX-2 and iNOS expression in the colon. Asian Pac J Cancer Prev. 2005; 6: 118-22.

Jamal A, Javed K, Aslam M, Jafri MA. Gastroprotective effect of cardamom, Elettaria cardamomum Maton.fruits in rats. J Ethnophar macol. 2006; 103: 149-53.

Daneshi-Maskooni M, Keshavarz SA, Qorbani M, Mansouri S, Alavian SM, Badri-Fariman M, et al. Green cardamom increases Sirtuin-1 and reduces inflammation in overweight or obese patients with non-alcoholic fatty liver disease: a double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. Nutr Metab (Lond). 2018; 15: 63.

Masoumi-Ardakani Y, Mandegary A, Esmaeilpour K, Najafipour H, Sharififar F, Pakravanan M, et al. Chemical composition, anticonvulsant activity, and toxicity of essential oil and methanolic extract of Elettaria cardamomum. Planta medica. 2016; 82: 1482-6.

Mobacken H, Fregert S. Allergic contact dermatitis from cardamom. Contact Derm 1975; 1: 175-6.

Dooms-Goossens A, Dubelloy R, Degreef H. Contact and systemic contact-type dermatitis to spices. Dermatol Clin. 1990; 8: 89-93.

Abu-Taweel GM. Cardamom (Elettaria cardamo mum) perinatal exposure effects on the develop ment, behavior and biochemical parameters in mice offspring. Saudi J Biol Sci. 2018; 25: 186-93.

Sengottuvelu S. Chapter 34 - Cardamom (Elettaria cardamomum Linn. Maton) Seeds in Health. In: Preedy VR, Watson RR, Patel VB, editors. Nuts and Seeds in health and disease prevention. San Diego: Academic Press; 2011. p. 285-91.

Aboelnaga SMH. Effect of some levels of cardamom, clove and anise on hepatotoxicity in rats caused by CCL4. World Appl Sci J 2015; 33:11.

Ahmad W, Jantan I, Bukhari SN. Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson: A review of its ethnobota nical, phytochemical, and pharmacological aspects. Front Pharmacol. 2016; 7: 59.

Singh D, Chaudhuri PK. Chemistry and pharma cology of Tinospora cordifolia. Nat Prod Commun. 2017; 12: 299-308.

Haque MA, Jantan I, Abbas Bukhari SN. Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. J Ethnopharmacol. 2017; 207: 67-85.

Dhama K, Sachan S, Khandia R, Munjal A, Iqbal HMN, Latheef SK, et al. Medicinal and beneficial health applications of Tinospora cordifolia (Gudu chi): A miraculous herb countering various diseases/disorders and its immunomodulatory effects. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2017; 10: 96-111.

Thomas A, Rajesh EK, Kumar DS. The significance of Tinospora crispa in treatment of diabetes mellitus. Phytother Res. 2016; 30: 357-66.

Bansal P, Malik MA, Das SN, Kaur J. Tinospora cordifolia induces cell cycle arrest in human oral squamous cell carcinoma cells. Gulf J Oncolog. 2017; 1: 10-4.

Hussain L, Akash MS, Ain NU, Rehman K, Ibrahim M. The analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic activities of Tinospora cordifolia. Adv Clin Exp Med. 2015; 24: 957-64.

Chi S, She G, Han D, Wang W, Liu Z, Liu B. Genus Tinospora: Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology. Evid Based Complement Alter nat Med 2016; 2016: 32.

Rege NN, Thatte UM, Dahanukar SA. Adaptogenic properties of six rasayana herbs used in Ayurvedic medicine. Phytother Res 1999; 13: 275-91.

Singh RK. Tinospora cordifolia as an adjuvant drug in the treatment of hyper-reactive malarious splenomegaly--case reports. J Vector Borne Dis. 2005; 42: 36-8.

Cachet X, Langrand J, Riffault-Valois L, Bouzidi C, Colas C, Dugay A, et al. Clerodane furanoditer penoids as the probable cause of toxic hepatitis induced by Tinospora crispa. Sci Rep. 2018; 8: 13520.

Langrand J, Regnault H, Cachet X, Bouzidi C, Villa AF, Serfaty L, et al. Toxic hepatitis induced by a herbal medicine: Tinospora crispa. Phytomedicine. 2014; 21: 1120-3.

Denis G, Gerard Y, Sahpaz S, Laporte R, Viget N, Ajana F, et al. Malarial prophylaxis with medicinal plants: toxic hepatitis due to Tinospora crispa. Therapie 2007; 62: 271-2.

Sahu R, Ahmed T, Sangana R, Punde R, Subudhi BB. Effect of Tinospora cordifolia aqua-alcoholic extract on pharmacokinetic of Glibenclamide in rat: An herb-drug interaction study. J Pharm Biomed Anal. 2018; 151: 310-6.

Subehan, Usia T, Iwata H, Kadota S, Tezuka Y. Mechanism-based inhibition of CYP3A4 and CYP2D6 by Indonesian medicinal plants. J Ethno pharmacol. 2006; 105: 449-55.

Nayampalli SS, Ainapure SS, Samant BD, Kudtarkar RG, Desai NK, Gupta KC. A comparative study of diuretic effects of Tinospora cordifolia and hydrochlorothiazide in rats and a preliminary phase I study in human volunteers. J Postgrad Med. 1988; 34: 233-6.

Yusoff M, Hamid H, Houghton P. Anticholinesterase inhibitory activity of quaternary alkaloids from Tinospora crispa. Molecules. 2014; 19: 1201-11.

Kosaraju J, Chinni S, Roy PD, Kannan E, Antony AS, Kumar MN. Neuroprotective effect of Tinospora cordifolia ethanol extract on 6-hydroxy dopamine induced Parkinsonism. Indian J Pharmacol. 2014; 46: 176-80.

Mallick S, Prakash BS. Influence of feeding Tinospora cordifolia peripartum on lactation parameters in crossbred cows. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2012; 96: 1112-20.

Shivananjappa MM, Muralidhara. Abrogation of maternal and fetal oxidative stress in the streptozotocin-induced diabetic rat by dietary supplements of Tinospora cordifolia. Nutrition 2012; 28: 581-7.

van Breemen RB, Tao Y, Li W. Cyclooxygenase-2 inhibitors in ginger (Zingiber officinale). Fitoterapia. 2011; 82: 38-43.

Ryan JL, Morrow GR. Ginger. Oncol Nurse Ed 2010; 24: 46-9.

Prasad S, Tyagi AK. Ginger and its constituents: Role in prevention and treatment of gastrointestinal cancer. Gastroenterol Res Pract 2015; 2015: 11.

Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014; 13: 20.

Lete I, Allué J. The effectiveness of ginger in the prevention of nausea and vomiting during pregnancy and chemotherapy. Integr Med Insights. 2016; 11: 11-7.

Marx WM, Teleni L, McCarthy AL, Vitetta L, McKavanagh D, Thomson D, et al. Ginger (Zingiber officinale) and chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic literature review. Nutr Rev 2013; 71: 245-54.

Ghayur MN, Khan AH, Gilani AH. Ginger facilitates cholinergic activity possibly due to blockade of muscarinic autoreceptors in rat stomach fundus. Pak J Pharm Sci 2007; 20: 231-5.

Shawahna R, Taha A. Which potential harms and benefits of using ginger in the management of nausea and vomiting of pregnancy should be addressed? a consensual study among pregnant women and gynecologists. BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 204.

Altman RD, Marcussen KC. Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum 2001; 44: 2531-8.

Akbarzadeh E, Heydari M, Atarzadeh F, Jaladat AM. Chronic dysuria following ginger (Zingiber officinale) use: A case report [online]. 2018 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.gmj.ir/index.php/gmj/ar ticle/view/1086/html.

Sanavi S, Afshar R. Subacute thyroiditis following ginger (Zingiber officinale) consumption. Int J Ayur veda Res. 2010; 1: 47-8.

Gehlhaar P, Gonzalez-de-Olano D, Madrigal-Burgaleta R, Bartolome B, Pastor-Vargas C. Allergy to ginger with cysteine proteinase GP-I as the relevant allergen. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018; 121: 624-5.

Schmidt J, Dahl S, Sherson DL. Allergic rhinocon junctivitis caused by occupational exposure to ginger. Ugeskr Laeger. 2015; 177: V12140723.

Sundquist B, Celestin J. P290 A spicey diagnosis: ginger hypersensitivity in an adolescent male. Ann Allergy Asthma Immunol 2016; 117: S108.

Borrelli F, Capasso R, Aviello G, Pittler MH, Izzo AA. Effectiveness and safety of ginger in the treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting. Obstet Gynecol 2005; 105: 849-56.

Paritakul P, Ruangrongmorakot K, Laosooksathit W, Suksamarnwong M, Puapornpong P. The effect of ginger on breast milk volume in the early postpartum period: A randomized, double-blind controlled trial. Breastfeed Med. 2016; 11: 361-5.

White B. Ginger: an overview. Am Fam Physician. 2007; 75: 1689-91.

Peters AL, Dekker E, Michels WM. [Camphor poisoning following ingestion of mothballs 'for headache']. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011; 155: A3676.

Moss MJ, Maskell KF, Hieger MA, Wills BK, Cump ston KL. An algorithm for identifying mothball composition Clin Toxicol (Phila). 2017; 55: 919-21.

Manoguerra AS, Erdman AR, Wax PM, Nelson LS, Caravati EM, Cobaugh DJ, et al. Camphor pisoning: an evidence-based practice guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol (Phila). 2006; 44: 357-70.

Rabl W, Katzgraber F, Steinlechner M. Camphor ingestion for abortion (case report). Forensic Sci Int. 1997; 89: 137-40.

Shahabi S, Jorsaraei SG, Akbar Moghadamnia A, Barghi E, Zabihi E, Golsorkhtabar Amiri M, et al. The effect of camphor on sex hormones levels in rats. Cell J. 2014; 16: 231-4.

Köppel C, Tenczer J, Schirop T, Ibe K. Camphor poisoning. Arch Toxicol 1982; 51: 101-6.

Selescu T, Ciobanu AC, Dobre C, Reid G, Babes A. Camphor activates and sensitizes transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) to cooling and icilin. Chem Senses. 2013; 38: 563-75.

Xu H, Blair NT, Clapham DE. Camphor activates and strongly desensitizes the transient receptor potential vanilloid subtype 1 channel in a vanilloid-independent mechanism. J Neurosci 2005; 25: 8924-37.

Kotaka T, Kimura S, Kashiwayanagi M, Iwamoto J. Camphor induces cold and warm sensations with increases in skin and muscle blood flow in human. Bio Pharm Bul 2014; 37: 1913-8.

Miller D. The toxicity of camphor (camphorated oil). J Am Med Assoc 1914; 63: 579.

Ragucci KR, Trangmar PR, Bigby JG, Detar TD. Camphor ingestion in a 10-year-old male. South Med J. 2007; 100: 204-7.

Lim GC, Chen YF, Liu L, Huang SC, Lin KK, Hsiao CH. Camphor-related self-inflicted keratoconjunc tivitis complicating delusions of parasitosis. Cornea. 2006; 25: 1254-6.

Mathen PG, Sreekrishnan TP, Kumar KPG, Mohan N. Camphor poisoning: A rare cause of acute symptomatic seizures in children. J Emerg Trauma Shock 2018; 11: 228-9.

Guilbert J, Flamant C, Hallalel F, Doummar D, Frata A, Renolleau S. Anti-flatulence treatment and status epilepticus: a case of camphor intoxication. Emerg Med J. 2007; 24: 859-60.

Khine H, Weiss D, Graber N, Hoffman RS, Esteban -Cruciani N, Avner JR. A cluster of children with seizures caused by camphor poisoning. Pediatrics. 2009; 123: 1269-72.

Michiels EA, Mazor SS. Toddler with seizures due to ingesting camphor at an Indian celebration. Pediatr Emerg Care. 2010; 26: 574-5.

Bhaya M, Beniwal R. Camphor induced myocar ditis: a case report. Cardiovasc Toxicol. 2007; 7: 212-4.

Lahoud CA, March JA, Proctor DD. Campho-Phenique ingestion: an intentional overdose. South Med J. 1997; 90: 647-8.

Knöss W. Assessment report on Gentiana lutea L., Radix [online]. 2018 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/draft-assessment-report-gentiana-lutea-l-radix-revision-1_en.pdf.

Maley AM, Arbiser JL. Gentian violet: a 19th century drug re-emerges in the 21st century. Exp Dermatol 2013; 22: 775-80.

Mirzaee F, Hosseini A, Jouybari HB, Davoodi A, Azadbakht M. Medicinal, biological and phytoche mical properties of Gentiana species. J Tradit Com plement Med 2017; 7: 400-8.

Knöss W. Assessment report on Gentiana lutea L., Radix [online]. 2009 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-re port/superseded-assessment-report-gentiana-lutea -l-radix-first-version_en.pdf

Zagler B, Zelger A, Salvatore C, Pechlaner C, De Giorgi F, Wiedermann CJ. Dietary poisoning with Veratrum album--a report of two cases. Wien Klin Wochenschr. 2005; 117: 106-8.

Rauber-Luthy C, Halbsguth U, Kupferschmidt H, Konig N, Megevand C, Zihlmann K, et al. Low-dose exposure to Veratrum album in children causes mild effects--a case series. Clin Toxicol (Phila). 2010; 48: 234-7.

Lee MR. Ipecacuanha: the South American vomiting root. J R Coll Physicians Edinb. 2008; 38: 355-60.

Hasegawa M, Sasaki T, Sadakane K, Tabuchi M, Takeda Y, Kimura M, et al. Studies for the emetic mechanisms of ipecac syrup (TJN-119) and its active components in ferrets: involvement of 5-hydroxytryptamine receptors. Jpn J Pharmacol. 2002; 89: 113-9.

Manoguerra AS, Cobaugh DJ. Guideline on the use of ipecac syrup in the out-of-hospital management of ingested poisons. Clin Toxicol (Phila). 2005; 43: 1-10.

Hojer J, Troutman WG, Hoppu K, Erdman A, Benson BE, Megarbane B, et al. Position paper update: ipecac syrup for gastrointestinal decontami nation. Clin Toxicol (Phila). 2013; 51: 134-9.

Minton N, Swift R, Lawlor C, Mant T, Henry J. Ipecacuanha-induced emesis: a human model for testing antiemetic drug activity. Clin Pharmacol Ther 1993; 54: 53-7.

Whipple FA, Woodside JM. The Analysis of Ipecac—Drug, tincture, and fluid extract. J Am Pharm Assoc (Scientific ed). 1948; 37: 83-6.

Smith RP, Smith DM. Acute Ipecac poisoning. N Engl J Med 1961; 265: 523-5.

Miser JS, Robertson WO. Ipecac poisoning. West J Med 1978; 128: 440-3.

Schiff RJ, Wurzel CL, Brunson SC, Kasloff I, Nussbaum MP, Frank SD. Death due to chronic syrup of ipecac use in a patient with bulimia. Pediatrics. 1986; 78: 412-6.

Silber TJ. Ipecac syrup abuse, morbidity, and mortality: isn't it time to repeal its over-the-counter status? J Adolesc Health 2005; 37: 256-60.

Ho PC, Dweik R, Cohen MC. Rapidly reversible cardiomyopathy associated with chronic ipecac ingestion. Clin Cardiol. 1998; 21: 780-3.

Council NR. Acute exposure guideline levels for selected airborne chemicals: Volume 6. Washing ton, DC: National Academies Press; 2008.

Singh S, Malhotra P, Jain S, Varma S. Gastro-esophageal burns following domestic liquid ammo nia ingestion: report of two cases. J Assoc Physi cians India. 1999; 47: 647.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Medical management guidelines for ammonia [online]. 2014 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp ?id=7&tid=2.

Braissant O, McLin VA, Cudalbu C. Ammonia toxicity to the brain. J Inherit Metab Dis. 2013; 36: 595-612.

Dawson JA, Yager J. A case of abuse of syrup of ipecac resulting in death. J Am Coll Health 1986; 34: 280-2.